Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestervoortStaatscourant 2016, 69498OverigVastgesteld bestemmingsplan ‘Correctieve herziening, Westervoort Noord 2015’

Logo Westervoort

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 12 december 2016 het bestemmingsplan Correctieve herziening, Westervoort Noord 2015 gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Inhoud

Tijdens de inzageperiode van het ontwerp bestemmingsplan Westervoort Noord 2015 zijn 7 zienswijzen ingediend. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen van het bestemmingsplan. Bij publicatie van het vastgestelde bestemmingsplan is duidelijk geworden dat er een zienswijze niet correct is verwerkt in het gewijzigde bestemmingsplan. Daarnaast is een aanduiding op een perceel gewijzigd terwijl hier geen wijziging bedoeld was. 

 

In het kort vinden de volgende wijzigingen plaats:

  • Het wijzigen van artikel 14.2.2 over de hoogte van speelinstallaties, vlaggenmasten en ballenvangers binnen de bestemming Sport van 18 meter naar 8 meter.

  • Het wijzigen van een beschermingszone op de verbeelding ter hoogte van Dorpstraat 85 van 15 meter naar 10 meter

  • Het wijzigen van de aanduiding op de verbeelding op het perceel aan de Hamersestraat 1 van ‘specifieke bouwaanduiding 1’ naar ‘bijgebouwen’. 

 

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Correctieve herziening, Westervoort Noord 2015’ heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Wijzigingen

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld als gevolg van een tussenuitspraak van de Raad van State in het kader van een beroep dat is aangetekend tegen bestemmingsplan Westervoort Noord 2015. Bij de vaststelling zijn wijzigingen aangebracht aan de regels, toelichting en verbeelding.  

 

In verband met het hobbymatig agrarisch gebruik van de agrarische percelen in het gebeid, is allereerst hobbymatig agrarisch gebruik toegestaan binnen de bestemmingsomschrijving van de bestemming Agrarisch. Tevens is de definitie van 'agrarisch hulpgebouw' zodanig gewijzigd dat het gebruik van het hulpgebouw naast bedrijfsmatig gebruik ook mogelijk is voor hobbymatig agrarisch gebruik.  De bouwregels voor een agrarisch hulpgebouw zijn aangepast. In deze correctieve herziening bedraagt de bouwmogelijkheid 1% van het perceeloppervlak, met een maximum van 40 m2.  

 

De wijzigingen voor dit onderdeel van de correctieve herziening hebben betrekking op alle gronden met de bestemming 'Agrarisch' uit het geldende bestemmingsplan 'Westervoort Noord 2015', inclusief de dubbelbestemming Leiding - Riool die voor een deel van deze agrarische gronden geldt. 

 

De gemeenteraad heeft tevens besloten om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

 

Procedure bestemmingsplan

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van 15 december 2016 tot en met 25 januari 2017 ter inzage bij de publieksbalie, Dorpsplein 1 in Westervoort en kunnen alleen op afspraak worden ingezien. Een afspraak maken kan via de website www.westervoort.nl of telefonisch (026)3179911. De stukken kunnen ook digitaal worden geraadpleegd via www.westervoort.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 

 

Binnen de periode van terinzagelegging is het instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit mogelijk voor:

  • diegenen die een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend en belanghebbende zijn;

  • belanghebbende die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijze geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerpbestemmingsplan;

  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. 

 

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar:

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag 

 

Ook kan tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Anders treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan één dag na afloop van de beroepstermijn in werking.

Aan de indiening van zowel het beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden.