Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 69487

Gepubliceerd op 28 december 2016 09:00Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 december 2016, kenmerk 1055617-158806-WJZ, houdende Wijziging van de Regeling Jeugdwet in verband met het vervallen van de indexering van de pleegvergoedingen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 5.3, tweede lid, van de Jeugdwet;

Besluit:

ARTIKEL I

Na artikel 5.4 van de Regeling Jeugdwet wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.5

In afwijking van artikel 5.4 en bijlage 1, onderdeel d, wordt het basisbedrag bedoeld in artikel 5.1, en worden de toeslagen, bedoeld in artikel 5.2, met ingang van 1 januari 2017 niet herzien.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2016, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

TOELICHTING

Op grond van artikel 5.4 en bijlage 1, onderdeel d, van de Regeling Jeugdwet, worden de basisbedragen voor de pleegvergoeding en de toeslagen op de pleegvergoeding ieder jaar vooraf geïndexeerd met het procentuele verschil tussen de consumentenprijsindex ‘alle huishoudens’ over de julimaanden van de twee direct aan het betreffende jaar voorafgaande jaren, zoals deze gepubliceerd zijn in het Statistisch bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor 2017 bedraagt dat verschil –0,24% (juli 2016 ten opzichte van juli 2015). Nu het gebruik van dit percentage een zeer geringe verlaging van de pleegvergoeding en de toeslagen daarop voor het jaar 2017 zou betekenen, regelt artikel 5.5 dat met ingang van 1 januari 2017 de basisbedragen van de pleegvergoeding en de toeslagen op de pleegvergoeding niet worden geïndexeerd. De basisbedragen en de toeslagen daarop blijven voor het jaar 2017 even hoog als voor het jaar 2016.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl