Provincie Zeeland - Verkeersbesluit – verkeersmaatregelen voor provinciale weg Hulst - Terneuzen (N290);

Logo Zeeland

Instellen gehandicaptenparkeerplaats / wijziging kenteken ter hoogte van hm 15,530 (plaatselijke benaming Veerstraat te Zaamslag)

Middelburg,

Datum : 8 december 2016

Nummer : 16019989

Afdeling : Beheer & Onderhoud

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

betreft:

Verkeersbesluit voor de provinciale weg Hulst – Terneuzen (N290) ;

Instellen gehandicaptenparkeerplaats / wijziging kenteken ter hoogte van hm 15,530 (plaatselijke benaming Veerstraat te Zaamslag)

Overwegingen met betrekking tot het besluit

Bevoegdheidsgrondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens.

De betreffende weg N290 is in beheer bij de provincie Zeeland.

Op grond van artikel 18, eerste lid onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Motivering en belangenafweging

Langs de provinciale weg Huist - Terneuzen (N290), bevindt zich ter hoogte van hm 15,530, plaatselijke

benaming Veerstraat te Zaamslag een parkeerstrook met 10 openbare parkeerplaatsen. Eén hiervan wordt gebruikt door de heer A.P.M. Verschraegen, wonende Veer 8, 4543 NH Zaamslag. De heer Verschraegen is op medische gronden in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart Passagier (P). De heer Verschraegen, voornoemd, gebruikt bij voorkeur, omdat hij slecht ter been is, de parkeerplaats die het dichtst bij zijn woning is gelegen. Deze is echter niet altijd voor hem beschikbaar.

Daarom heeft de heer Verschraegen, voornoemd, bij brief van 12 november 2013 wegens zijn medische

beperkingen, een verzoek ingediend voor het verkrijgen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats

nabij zijn woning voor een personenauto. Het betreft de parkeerplaats die het dichtst bij zijn woning is gelegen, zodat de af te leggen afstand tussen het geparkeerde voertuig en de woning zo beperkt mogelijk wordt gehouden.

Gelet op vorenstaande is het gewenst, voor de periode dat hem een gehandicaptenparkeerkaart is toegewezen, een individuele gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken) in de nabijheid van zijn woning aan te wijzen ten behoeve van het parkeren van het voertuig van de heer A P M Verschraegen. Er kan niet op een andere wijze dan door middel van reservering van een parkeerplaats in zijn behoefte aan parkeergelegenheid worden voorzien.

Omdat hij zijn auto nu reeds op deze strook parkeert, gaat er geen parkeerplaats verloren als gevolg van het aanwijzen van één parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats. De belangen van de overige weggebruikers zijn voldoende gewaarborgd, omdat er ter plaatse voldoende openbare parkeergelegenheid overblijft.

Bij besluit van 19 februari 2014 is voornoemde gehandicaptenparkeerplaats gereserveerd. Dit heeft tot op heden niet tot problemen geleid. Op 5 september 2016 is door de heer Verschraegen, voornoemd, een aanvraag ingediend voor de wijziging van zijn kenteken ten behoeve van voornoemde gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Gelet op vorenstaande is het gewenst de gehandicaptenparkeerplaats op het nieuwe kenteken te reserveren onder gelijktijdige intrekking van voornoemd besluit van 2014.

Overig

De maatregel is in het belang van het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, de veiligheid op de weg en dient ter bescherming van de weggebruikers en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de politie.

Gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant via https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen

b e s l u i t e n wij:

 

 • I.

  door plaatsing van verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RV\/) 1990 met onderbord met daarop het kenteken 75-JT-BF op één van de openbare parkeerplaatsen, van een strook van 10 parkeerplaatsen gelegen langs de provinciale weg Huist - Terneuzen (N290) ter hoogte van hm 15,530, plaatselijke benaming Veerstraat te Zaamslag de parkeerplaats het dichtst gelegen bij het adres Veer 8 te Zaamslag te reserveren als "parkeerplaats motorvoertuig gehandicapten" uitsluitend bestemd voor het door de heer A.P.M. Verschraegen in gebruik zijnde voertuig;

 • II.

  te verklaren dat het verboden is om andere voertuigen te parkeren op het onder sub. I. bedoelde weggedeelte dan het voertuig ten behoeve van de heer Verschraegen, voornoemd;

 • III.

  aan de reservering van de parkeerplaats als onder sub. I. gesteld de voorwaarde te verbinden dat door of vanwege de heer A.P.M. Verschraegen, voornoemd, Gedeputeerde Staten van Zeeland er onverwijld van in kennis moeten worden gesteld:

 • wanneer het motorvoertuig c.q. het kenteken daarvan is vervangen door een ander.

 • wanneer hij geen motorvoertuig meer gebruikt,

 • wanneer hij aan de gereserveerde parkeerplaats geen behoefte meer heeft;

 • wanneer na de vervaldatum van zijn huidige gehandicaptenparkeerkaart (P), geen nieuwe gehandicaptenparkeerkaart aan hem is toegekend, dan wel hij hiervan geen kopie heeft toegestuurd,

 • bij verhuizing,

 • bij overlijden;

 • IV.

  de geldigheid van de in sub. I genoemde reservering van de gehandicaptenparkeerplaats in ieder geval te laten vervallen:

– bij het zich voordoen van één en/of meer situaties zoals genoemd onder sub. III.;

– bij verzuim van het onder sub. III. gestelde;

– bij oneigenlijk gebruik van de parkeerplaats;

 • V.

  in te trekken het besluit van 19 februari 2014, kenmerk 14003145, Afdeling Beheer en Onderhoud;

 • VI.

  dit verkeersbesluit te publiceren in de Staatscourant.

  

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

  

M.J. Krombeen, QC

hoofd afdeling Beheer en Onderhoud.

Mededeling

Inlichtingen

Voor nader gewenste inlichtingen kunt u contact opnemen met:

de heer E. Roelans, Unit Droge Infrastructuur, telefoonnummer: 0118 – 631047 of 0628904110;

Mevrouw A. Caljouw, afdeling Beheer en Onderhoud, telefoonnummer: 0118 - 631571.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:

Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Wie is belanghebbende?

Volgens artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht bent u belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Uw belang moet zich dan wel onderscheiden van de belangen van grote aantallen anderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u eigenaar, huurder of gebruiker bent van een perceel in de directe omgeving van de weg waarop het besluit betrekking heeft. Volgens vaste jurisprudentie is dat onderscheid bij een willekeurige verkeersdeelnemer onvoldoende aanwezig.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. I.c. is dat de dag na de datum van bekendmaking in de Staatscourant.

Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden. Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via http://www.zeeland.nl/subsidieregels-en-procedures/bezwaar-maken.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Naar boven