Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2016, 69022Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Veegplan 2 Gemeente Someren 2016’

Logo Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 16 december 2016 het ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan 2 gemeente Someren 2016’ gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 26 januari 2017. In het veegplan zijn verschillende ontwikkelingen gecombineerd in één bestemmingsplanprocedure. Naast deze ontwikkelingen zijn voor een drietal locaties, waar eerder met een omgevingsvergunning is afgeweken van het bestemmingsplan, de bestemmingen/bouwregels aangepast. Verder worden in het bestemmingsplan enkele geconstateerde gebreken hersteld.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

 • -

  Coöperatiestraat 9; verplaatsing bouwvlak voor woning.

 • -

  Esdoornstraat (naast nr. 29); opnemen bouwvlak voor nieuwbouw woning.

 • -

  Ravelweg 10; splitsing woonboerderij.

 • -

  Ter Hofstadlaan 37 en 39; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

 • -

  Herdzand 21; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

 • -

  Zomerbloemstraat 1; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

 • -

  Kloosterweg 22; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook

 • -

  Merelstraat 9a en 11; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

 • -

  Walstraat 11; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

 • -

  Coöperatiestraat 16; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

 • -

  Leemskuilen 22; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

 • -

  Harmonielaan 21, 23 en 25; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

 • -

  Dr. Eijnattenlaan 13; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

 • -

  Korte weg 2; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

 • -

  Kolerhof 42; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

 • -

  Kanaalstraat 37; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

 • -

  Fellenbeemd 77; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

 • -

  Balisboom 7; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

 • -

  Kerkstraat 59; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

 • -

  Nieuwstraat 41; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

 • -

  Esdoornstraat 6; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

 • -

  Rulakker 5; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

 • -

  Luitenakker 22 (aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

 • -

  Vaarselstraat 20; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

 • -

  Lieropsedijk 36; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

 • -

  Kleine Vos 16; aanpassing bestemmingsplan in verband met aangekochte reststrook.

Verleende omgevingsvergunningen

 • -

  Verdonckstraat 7,9 en 11; oprichten 3 woningen / tevens herbestemming voormalige achtertuin.

 • -

  Postelstraat 35/37; uitbreiding winkelpand.

 • -

  Speelheuvelstraat 33/35, Margrietstraat 1; veranderen horecapand in 3 woningen.

Herstel gebreken

 • -

  Gemengde doeleindenzone langs Witvrouwenbergweg (met uitzondering van Witvrouwenbergweg 12); een onbedoelde overlap in vlakken met maatvoeringaanduidingen (toegestane goot- en nokhoogte) wordt weggenomen. Daarnaast worden de regels afgestemd op het op 17 december 2014 vastgestelde bestemmingsplan Someren-dorp, Witvrouwenbergweg 12, Geldestraat 11 en Dorpsweg 3.

 • -

  Steegstraat 19; opnemen aanduiding beperkingen veehouderij / aanpassing bestemmingsvlak zodat alle bebouwing binnen het bestemmingsvlak Agrarisch- Agrarisch Bedrijf valt.

Op basis van de ontvangen vooroverleg- en inspraakreacties zijn enkele aanpassingen aangebracht ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. De aard van deze aanpassingen is opgenomen in het opgestelde vooroverleg- en inspraakverslag.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02016002-OW01. Het plan is tevens te raadplegen via de gemeentelijke website www.someren.nl.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.