Gemeente Haren - Bestemmingsplan EHS gewijzigd vastgesteld na tussenuitspraak Raad van State - recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldsemeer Haren GN

Logo Haren

Het college van burgemeester en wethouders van Haren Gn maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 31 oktober 2016 het bestemmingsplan EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldsemeer gewijzigd heeft vastgesteld en dat het plan, met bijbehorend besluit, vanaf donderdag 15 december 2016 tot en met woensdag 25 januari 2017 ter inzage ligt.

 

Het identificatienummer van dit plan is: NL.IMRO.0017.BPPEVZ12UITB1-VA02

 

De wijziging heeft alleen betrekking op de hoogte van de te realiseren brug in de Meerweg. In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van een specifiek ontwerp met de daarbij behorende hoogte. Er is niet uitgegaan van de maximale planologische bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk een brug met een maximale bouwhoogte van 5 meter te realiseren. Deze mogelijkheden zijn niet onderzocht in het akoestisch rapport. Ook met betrekking tot het aspect verkeersveiligheid is onvoldoende onderzoek gedaan naar de consequenties voortvloeiend uit de planologische mogelijkheden.

De wijziging heeft betrekking op de tekst van regel 6.2 (a,b,en c) van het bestemmingsplan EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldsemeer, alsmede de tekst van de bijbehorende toelichting, paragraaf ‘Verkeer’.

Met deze wijzigingen wordt uitvoering gegeven aan de opdracht van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de tussenuitspraak van 6 juli 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1867) om binnen 20 weken het geconstateerde gebrek te herstellen.

Terinzagelegging

Het raadsbesluit en het plan met bijlagen zijn gedurende de genoemde termijn te bekijken en/of te downloaden via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0017.BPPEVZ12UITB1-VA02

Tevens kunt u het plan tijdens openingstijden van het gemeentehuis inzien bij de Balie Publiekszaken, Raadhuisplein 10, 9751 AN te Haren. Indien u vragen heeft over het plan, maak dan een afspraak met de heer Christian Kuperus van de afdeling Ontwikkeling, bereikbaar via 14 050 of gemeente@haren.nl 

Beroepsmogelijkheid

Tegen de wijzigingen in het plan staat, gedurende de termijn van terinzagelegging, rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen het plan kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het desbetreffende ontwerpplan kenbaar hebben gemaakt, en daarnaast ook door belanghebbenden, die dit hebben nagelaten, voor zover het beroep zich richt tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen van het plan. U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

 

Naar boven