Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2016, 68968VerkeersbesluitenTijdelijke en permanente verkeersmaatregelen Muiden Noord West

Logo Gooise Meren

Wettelijke bepalingen

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is namens het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren een verkeersbesluit genomen.

 

Aanleiding verkeersbesluit

In verband met de rioolvervanging en herinrichting in Muiden Noord West worden een aantal tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen genomen. Hiervoor is het nemen van een verkeersbesluit vereist.

tijdelijke verkeersmaatregelen

Deze maatregelen zijn nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

De huidige verplichte rijrichtingen worden tijdelijk omgedraaid of opgeheven. Straten worden tijdens de werkzaamheden voor het verkeer tijdelijk afgesloten. De bewoners worden hierover vooraf geïnformeerd.

permanente verkeersmaatregelen

Dit betreft de maatregelen nadat de wijk is heringericht.

Voor de PC Hooftlaan tussen de kruispunten met de Prinses Margrietstraat en de Hugo de Grootstraat wordt een verplichte rijrichting ingesteld richting het kruispunt met de Hugo de Grootstraat. De verplichte rijrichting is niet van toepassing voor (brom-)fietsers.

In de Burgemeester de Raadtsingel wordt tussen de kruispunten met de Amsterdamsestraat en het Kruitpad een parkeerschijfzone ingesteld waarbij alleen aan de oostzijde mag worden geparkeerd. Het parkeerverbod aan de westzijde wordt opgeheven. De zone is van toepassing op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur. De maximale parkeerduur is dan 30 minuten. In de blauwe zone is de vergunningenhouderzone niet van toepassing.

Doelstelling verkeersbesluit

De doelstelling van het verkeersbesluit is het verzekeren van de veiligheid op de weg (artikel 2 Wegenverkeerswet). 

Overwegingen

Door de tijdelijke verkeersmaatregelen kan hinder ontstaan. Zonder deze maatregelen kunnen de werkzaamheden niet uit worden gevoerd. De tijdelijke verkeersmaatregelen worden alleen genomen als de uitvoering van de werkzaamheden dit vereist en worden opgeheven zodra de noodzaak niet meer bestaat. Zo wordt de hinder tot een minimum beperkt.

De PC Hooftlaan tussen de kruispunten met de Prinses Margrietlaan en de Hugo de Grootstraat heeft een smalle rijbaan. Daarom is het wenselijk om éénrichtingsverkeer in te stellen.

Door de verkeersmaatregel moeten bewoners in beperkte mate omrijden. Het instellen van de verplichte rijrichting is met de bewoners afgestemd. Het omrijden is niet van toepassing voor (brom-)fietsers.

Door de verkeersmaatregel rijdt het verkeer vanuit de PC Hooftlaan niet meer via de Prinses Irenestraat dat als fietsstraat in wordt gericht.

Overleg politie

Gelet op de BABW heeft overleg met de politie plaats gevonden.

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant, op de website van de gemeente Gooise Meren en op de gemeentelijke pagina van het Naarder Nieuws en het Bussums Nieuws.

 

BESLUIT

Op grond van de overwegingen is namens het college van burgemeester en wethouders besloten om

tijdens de rioleringswerkzaamheden in Muiden Noord West de huidige verplichte rijrichtingen tijdelijk om te draaien of op te heffen door het respectievelijk wisselen en verwijderen van de verkeersborden C2 en C3 zoals opgenomen in bijlage I van het RVV 1990;

tijdens de rioleringswerkzaamheden straten tijdelijk af te sluiten voor het verkeer door het plaatsen van bord C1 zoals opgenomen in bijlage I van het RVV 1990;

de tijdelijke verkeersmaatregelen zoals hiervoor bedoeld op te heffen op het moment dat hier geen noodzaak meer voor bestaat;

éénrichtingsverkeer in te stellen in de PC Hooftlaan te Muiden tussen de kruispunten met de Prinses Margrietstraat en de Hugo de Grootstraat door het plaatsen van de verkeersborden C2 en C3 zoals opgenomen in bijlage I van het RVV 1990 waarbij (brom-)fietsers worden uitgezonderd;

de parkeervergunningenzone in de Burgemeester de Raadtsingel tussen de kruispunten met de Amsterdamseweg en het Kruitpad op te heffen door het plaatsen van de borden E09-Ze;

het parkeerverbod aan de westzijde van de Burgemeester de Raadtsingel tussen de kruispunten met de Amsterdamseweg en het Kruitpad op te heffen door de gele onderbroken markering te verwijderen;

een parkeerschijfzone in te stellen voor de Burgemeester de Raadtsingel tussen de kruispunten met de Amsterdamseweg en het Kruitpad door het plaatsen van de verkeersborden E11 zoals opgenomen in bijlage I van het RVV1990 waarbij uitsluitend aan de oostzijde blauwe markering wordt aangebracht.

Bussum, 14 december 2016

namens Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Dhr. I. Keuning

Afdelingshoofd BORG

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, postbus 6000, 1400 HA Bussum. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten: a. naam en adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Een bezwaar heeft geen opschortende werking van het besluit. Indien er sprake is van onverwijlde spoed, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te laten treffen. U kunt dit verzoek indienen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin u uw woonplaats heeft. Voor het verzoek wordt griffierecht geheven.