Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2016, 68928Interne regelingen

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 9 december 2016, nr. DGP/ARBVW 2016-2024843, houdende wijziging van de Regeling overgang naar een LFNP functie in verband met de vervanging van de bijlage bij die regeling

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 6, tweede lid, van het Besluit bezoldiging politie,

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage bij de Regeling overgang naar een LFNP functie wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 5 december 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

TOELICHTING

In de nieuwe bijlage (de transponeringstabel) zijn aanvullingen naar aanleiding van bezwaar- en beroepsprocedures opgenomen. Deze aanvullingen zijn geaccordeerd in het GOP van 11 december 2014, 30 april 2015, 3 september 2015, 3 december 2015, 4 februari 2016, 2 juni 2016, respectievelijk 6 oktober 2016.

Deze bijlage bij de Regeling overgang naar een LFNP functie is ter inzage gelegd bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en wordt gepubliceerd op de site www.cao-politie.nl.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 5 december 2013, de datum waarop de vorige transponeringstabel in werking trad. Door de terugwerkende kracht tot en met 5 december 2013, behouden politieambtenaren die een functie toegekend hebben gekregen op basis van de transponeringstabelregels die voortkomen uit de bezwaar- en beroepsprocedures, dezelfde rechten als de medewerkers die op basis van de bestaande transponeringstabel een functie toegekend hebben gekregen.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur