Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2016, nr. WJZ/ 16182895, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidie-instrumenten (Regeling openstelling EZ-subsidies 2017)

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op:

artikel 3, derde lid, van de Kaderwet EZ-subsidies,

artikel 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies,

artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZ-subsidies,

artikel 2.3 van de Regeling Europese EZ-subsidies;

Besluit:

HOOFDSTUK 1. OPENSTELLING REGELING NATIONALE EZ-SUBSIDIES

Artikel 1

 • 1. Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZ-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

 • 2. Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Instrument

  Artikel

  Groep

  Thema/programma

  Openstelling

  Plafond

  Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouwkredieten

  2.5.2

  Landbouwborgstellingskredieten die geen betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3°

   

  01-01-2017 t/m 31-12-2017

  € 82.500.000

  Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouwkredieten

  2.5.2

  Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3°

   

  01-01-2017 t/m 31-12-2017

  € 20.000.000

  Titel 3.2: TKI-toeslag

  3.2.2,

  onderdeel a

     

  01-01-2017 t/m 31-01-2017

   

  Titel 3.2: TKI-toeslag

  3.2.2,

  onderdeel b

     

  15-11-2016 t/m 31-01-2017

   

  Titel 3.2: PPS-toeslag

  3.2.2

     

  01-02-2017 t/m 31-05-2017

   

  Titel 3.2: PPS-toeslag

  3.2.9

     

  01-02-2017 t/m 31-07-2017

   

  Titel 3.7: Eurostarsprojecten

  3.7.2

     

  22-12-2016 t/m 10-01-2017

  € 8.979.000

  Titel 3.8: Internationaal innoveren

  3.8.2

  ITEA3-innovatieprojecten

   

  20-03-2017 t/m 07-04-2017

  € 10.000.000

  Titel 3.8: Internationaal innoveren

  3.8.2

  PENTA-innovatieprojecten

   

  20-04-2017 t/m 11-05-2017

  € 10.000.000

  Titel 3.9: Innovatiekredieten

  3.9.2

  Klinische ontwikkelingsprojecten en technische ontwikkelingsprojecten

   

  01-01-2017 t/m 31-12-2017

  € 60.000.000, tot 01-07-2017 verdeeld in € 20.000.000 voor klinische ontwikkelingsprojecten en € 40.000.000 voor technische ontwikkelingsprojecten

  Titel 3.10: Seed capital technostarters

  3.10.2

     

  01-01-2017 t/m 31-03-2017

  € 24.000.000

  Titel 3.10: Seed capital technostarters

  3.10.2

  E-health Technostarters

   

  01-01-2017 t/m 31-03-2017

  € 6.000.000

  Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

  3.11.2

  Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES)

   

  01-01-2017 t/m 31-12-2017

  € 600.000.000

  Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

  3.11.2

  Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers)

   

  01-01-2017 t/m 31-12-2017

  € 25.000.000

  Titel 3.12: Groeifaciliteit

  3.12.2

     

  01-01-2017 t/m 31-12-2017

  € 100.000.000

  Titel 3.13: Garantie ondernemingsfinanciering

  3.13.2 en 3.14.2

     

  01-01-2017 t/m 31-12-2017

  € 300.000.000

  Titel 3.15: Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering

  3.15.2

     

  01-01-2017 t/m 30-06-2017

  € 376.000.000

  Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

  3.16.2 en 3.16.7

  MKB-ondernemer en innovatieve starter

   

  01-01-2017 t/m 31-12-2017

  € 7.000.000

  Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

  3.16.12

  Academische innovatieve starter en hbo-innovatieve starter

   

  01-01-2017 t/m 31-12-2017

  € 2.000.000

  Titel 3.17: Toekomstfondskrediet onderzoeksfaciliteiten

  3.17.2

     

  02-01-2017 t/m 29-03-2017

  € 20.000.000

  Titel 3.18 Beleidsexperiment service design-vouchers

  3.18.3

     

  01-03-2017 t/m 15-03-2017

  € 240.000

  Titel 4.2: Topsector energie-projecten

  4.2.16

  Hernieuwbare-energieproject

   

  01-04-2016 t/m 31-03-2017

  € 50.000.000

  Titel 4.5: Investeringssubsidie duurzame energie

  4.5.2

     

  01-01-2017 t/m 31-12-2017

  € 70.000.000

  Titel 4.7: Energiebesparing en duurzame energie sport accommodaties

  4.7.2

     

  02-01-2017t/m 29-12-2017

  € 6.000.000

Artikel 2

De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZ-subsidies, bedragen voor de in 2017 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:

 • a. het basispercentage: 2 procent per jaar;

 • b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;

 • c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;

 • d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.

HOOFDSTUK 2. OPENSTELLING REGELING EUROPESE EZ-SUBSIDIES

Artikel 3

 • 1. Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZ-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

 • 2. Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Instrument

  Artikel

  Groep

  Thema/programma

  Openstelling

  Plafond

  Titel 3.2: Jonge vissers

  3.2.2

     

  02-01-2017 t/m 29-12-2017

  € 350.000

  Titel 4.1: Brede weersverzekering

  4.1.2

     

  Periode bedoeld in artikel 4.2, derde lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

  € 9.000.000

HOOFDSTUK 3. SLOTBEPALINGEN

Artikel 4

Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan kunnen aanvragen om subsidie in 2017, behoudens aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 van de Kaderwet EZ-subsidies, slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.

Artikel 5

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2013;

 • b. de Regeling openstelling EZ-subsidies 2014;

 • c. de Regeling openstelling EZ-subsidies 2015, en

 • d. de Regeling openstelling EZ-subsidies 2016.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017, met uitzondering van artikel 5, onderdeel b, dat in werking treedt met ingang van 1 september 2017.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZ-subsidies 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 2016

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

De onderhavige regeling bevat de subsidieplafonds en openstellingsperioden voor het jaar 2017 van de Regeling nationale EZ-subsidies (RNES) en van de Regeling Europese EZ-subsidies (REES). Nieuwe openstellingen in de loop van het jaar leiden tot wijziging van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017.

Anders dan in de Regeling openstelling EZ-subsidies 2016 is aangegeven, wordt de zogenoemde TKI-projecttoeslag (artikel 3.2.2, onderdeel b, van de RNES) opengesteld tot en met 31 januari 2017. Met ingang van 1 februari wordt de TKI-projecttoeslag opgevolgd door de PPS-projecttoeslag (artikel 3.2.9 van de RNES). De PPS-projecttoeslag wordt opengesteld tot en met 31 juli 2017. Hierdoor is er materieel geen wijziging in de openstellingsperiode.

Het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2013, de Regeling openstelling EZ-subsidies 2015 en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2016 worden met ingang van 1 januari 2017 ingetrokken. Deze zijn op dat moment materieel uitgewerkt.

De Regeling openstelling EZ-subsidies 2014 wordt, gelet op artikel 16, ingetrokken met ingang van 1 september 2017.

De in de tabellen genoemde subsidies zijn opgenomen in de RNES en de REES. Bij de introductie van een nieuwe subsidie of de wijziging van een subsidie wordt in de toelichting bij de voornoemde regelingen uitvoerig stilgestaan bij de administratieve lasten die de desbetreffende subsidie met zich brengt. Deze subsidies zijn verregaand lastenarm ingericht. Met de onderhavige regeling worden geen informatieverplichtingen gewijzigd en worden de administratieve lasten-percentages dus niet gewijzigd.

De bekendmaking van deze regeling geschiedt niet twee maanden voor de inwerkingtreding; deze afwijking van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten is gerechtvaardigd, omdat de doelgroepen van de regeling ten zeerste zijn gebaat bij een snelle vaststelling en bekendmaking van de regeling.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven