Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2016, 68476Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2016, nr. VO/1102619, houdende regels voor de aanvullende bekostiging van scholen in het voortgezet onderwijs voor de eerste opvang van nieuwkomers (Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo 2017)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 85a, eerste lid, en 89 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, eerste, tweede en derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

bevoegd gezag:

bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs of artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

eerste opvang:

het verzorgen van voortgezet onderwijs voor en het bieden van onderwijsvoorzieningen aan nieuwkomers;

minister:

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover het betreft het beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel, Minister van Economische Zaken;

nieuwkomer:

leerling die:

 • a. vreemdeling is als bedoeld in artikel 1 van de Vreemdelingenwet 2000,

 • b. geen internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs of Europees secundair onderwijs volgt,

 • c. als werkelijk schoolgaand staat ingeschreven bij een school, en

 • d. op één van de betreffende peildata korter dan twee jaar in Nederland verblijft;

nieuwkomer eerste categorie:

nieuwkomer die op 1 oktober 2015 nog niet in Nederland was;

nieuwkomer tweede categorie:

nieuwkomer die op 1 oktober 2015 in Nederland was en op de betreffende peildatum korter dan twee jaar in Nederland is;

school:

school voor voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, waaronder begrepen het voorbereidend beroepsonderwijs in een agrarisch opleidingscentrum, bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

schoolplan:

schoolplan, bedoeld in artikel 24 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

De artikelen 3.1 tot en met 3.5 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS zijn niet van toepassing.

Artikel 3. Doelstelling

De minister kan het bevoegd gezag voor het kalenderjaar 2017 op aanvraag aanvullende bekostiging verstrekken voor:

 • a. de kosten van de eerste opvang; en

 • b. de eenmalige kosten van de voorbereidende en coördinerende werkzaamheden die samenhangen met de opstart van de eerste opvang, indien deze eerste opvang betrekking heeft op ten minste 10 nieuwkomers op de peildatum.

Artikel 4. Bekostigingsbedrag

 • 1. De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, onder a, wordt per school berekend op basis van het aantal nieuwkomers dat op de betreffende peildatum, bedoeld in het vierde lid, op de school staat ingeschreven.

 • 2. De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, onder a, bedraagt:

  • a. € 2.750 per kwartaal per nieuwkomer eerste categorie;

  • b. € 1.025 per kwartaal per nieuwkomer tweede categorie.

 • 3. De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, onder b, bedraagt € 16.000 per school.

 • 4. De peildata zijn 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van het kalenderjaar 2017.

Artikel 5. Bekostigingsaanvraag

 • 1. Het bevoegd gezag dient de aanvraag voor aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3 binnen twee weken na de betreffende peildatum in. Aanvragen die niet op de vijftiende dag van de maand van de peildatum door DUO zijn ontvangen, worden afgewezen.

 • 2. Om in aanmerking te komen voor de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, onder b, dient de school te beschikken over een verklaring van de gemeente, waaruit blijkt dat de school nog niet eerder aanvullende bekostiging heeft ontvangen van de gemeente voor de organisatie van de eerste opvang. De school bewaart deze verklaring in haar administratie.

 • 3. Voor het indienen van een aanvraag wordt gebruikgemaakt van het daarvoor beschikbaar gestelde formulier op www.duo.nl.

Artikel 6. Vaststelling, betaling en verantwoording

 • 1. De aanvullende bekostiging wordt direct vastgesteld in de maand, volgend op de betreffende peildatum.

 • 2. De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in de uitgaven die zijn verbonden aan het in de regeling omschreven doel en kan ook worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

 • 3. De minister betaalt ineens.

 • 4. De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Artikel 7. Schoolplan

 • 1. Het bevoegd gezag geeft in het schoolplan aan hoe het de aanvullende bekostiging inzet voor het onderwijskundig beleid en de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers.

 • 2. Het bevoegd gezag informeert de partijen in de omgeving van de school, die herkenbaar betrokken zijn bij de inzet van de aanvullende bekostiging, over zijn beleid ter zake en betrekt opmerkingen van die partijen op een herkenbare manier bij het bepalen van het onderwijskundig beleid.

Artikel 8. Wijziging Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009

De Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, onderdeel i, wordt ‘Bekostigingsbesluit W.V.O.’ vervangen door: Bekostigingsbesluit WVO.

2. In artikel 1 komen de onderdelen k en m te vervallen.

3. In artikel 2 komen het tweede en derde lid te vervallen.

4. In artikel 3, derde lid, wordt het woord ‘2016’ vervangen door het woord ‘2017’, de woorden ‘1 oktober 2013’ door ‘1 oktober 2015’ en de woorden ‘1 oktober 2014’ door: 1 oktober 2016.

5. In hoofdstuk 2 komen de paragrafen 3 en 4 te vervallen.

6. In artikel 22 wordt ‘Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009’ vervangen door: Regeling leerplusarrangement vo 2009.

7. Bijlage 3 wordt vervangen door de inhoud van bijlage A van deze regeling.

8. In Bijlage 4, behorende bij artikel 5, derde lid, komt de tabel te luiden:

 

2017

Totaal beschikbare budget voor L+A

€ 46.700.000,–

Bedrag per L+A leerling

€ 730,–

Artikel 9. Inwerkingtreding en horizonbepaling

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 • 2. Deze regeling vervalt per 1 januari 2018.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

BIJLAGE A.

Bijlage 3, behorende bij artikel 4, tweede lid, van de Regeling leerplusarrangement vo 2009

GROEP

DREMPEL

GROEP 1 VMBO

30%

GROEP 2 PRO

30%

GROEP 3 HAVO

50%

GROEP 4 VWO

65%

GROEP 5 GEMENGD MET VMBO

30%

GROEP 6 GEMENGD MET AVO

50%

Elementcodetabel VO schooljaar 2016–2017

ELEMENTCODE

KORTE OMSCHRIJVING

GROEP

0011

Ljvb op HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

5

0012

Ljvb op VMBO-Gm Lw

1

0013

Ljvb op VMBO-Th/Gm Lw

1

0015

Ljvb op VWO/HAVO

6

0016

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

5

0017

Ljvb op VWO

4

0022

Ljvb op HAVO/VMBO-Alle Lw

5

0023

Ljvb op VMBO-Alle Lw

1

0024

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Alle Lw

5

0031

Ljvb op VMBO-BBg Lw

1

0032

Ljvb op VMBO-Kbg Lw

1

0033

Ljvb op VMBO-Bbg/Kbg Lw

1

0041

Lj LWOO vb op Bbg Lw

1

0042

Lj LWOO vb op Gm Lw

1

0043

Lj LWOO vb op Kbg Lw

1

0044

Lj LWOO vb op Th/Gm Lw

1

0045

Lj LWOO vb op Bbg/Kbg Lw

1

0046

Lj LWOO vb op Alle Lw

1

0090

Praktijkonderwijs

2

0100

VWO-ATHENEUMSTROOM

4

0170

VWO-ATH Prf Nat/Tech

4

0171

VWO-ATH Prf Nat/Gezond

4

0172

VWO-ATH Prf Ec/Maat

4

0173

VWO-ATH Prf Cul/Maat

4

0174

VWO-ATH Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

4

0175

VWO-ATH Prf Nat/Tech & Ec/Maat

4

0176

VWO-ATH Prf Nat/Tech & Cul/Maat

4

0177

VWO-ATH Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

4

0178

VWO-ATH Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

4

0179

VWO-ATH Prf Ec/Maat & Cul/Maat

4

0200

VWO-GYMNASIUMSTROOM

4

0270

VWO-GYM Prf Nat/Tech

4

0271

VWO-GYM Prf Nat/Gezond

4

0272

VWO-GYM Prf Ec/Maat

4

0273

VWO-GYM Prf Cul/Maat

4

0274

VWO-GYM Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

4

0275

VWO-GYM Prf Nat/Tech & Ec/Maat

4

0276

VWO-GYM Prf Nat/Tech & Cul/Maat

4

0277

VWO-GYM Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

4

0278

VWO-GYM Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

4

0279

VWO-GYM Prf Ec/Maat & Cul/Maat

4

0300

HAVO

3

0370

HAVO Prf Nat/Tech

3

0371

HAVO Prf Nat/Gezond

3

0372

HAVO Prf Ec/Maat

3

0373

HAVO Prf Cul/Maat

3

0374

HAVO Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

3

0375

HAVO Prf Nat/Tech & Ec/Maat

3

0376

HAVO Prf Nat/Tech & Cul/Maat

3

0377

HAVO Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

3

0378

HAVO Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

3

0379

HAVO Prf Ec/Maat & Cul/Maat

3

0400

MAVO/Theor Lw-VMBO

1

0700

International Baccalaureate middle years programme

3

0800

International Baccalaureate diplom programme

4

0801

International Baccalaureate diplom programme Dutch Residents

4

0802

European Secondary School ESS 1-5

4

0803

European Secondary School ESS 6-7

4

1393

LWOO KRBvrt Algemeen Leerjaar

1

1394

LWOO Maritiem en techniek Algemeen Leerjaar

1

1397

LWOO Hvs Algemeen Leerjaar

1

1908

VBO Hvs Algemeen Leerjaar

1

1915

VBO KRBvrt Algemeen Leerjaar

1

1916

VMBO Maritiem en techniek Algemeen Leerjaar

1

2210

LWOO MAVO/Theor Lw

1

2311

LWOO Gemengde Lw Tech Bouw

1

2312

LWOO Gemengde Lw Tech Metaal

1

2313

LWOO Gemengde Lw Tech Elektro

1

2314

LWOO Gemengde Lw Tech Vrtgn

1

2315

LWOO Gemengde Lw Tech Instal

1

2316

LWOO Gemengde Lw Grafimedia

1

2317

LWOO Gemengde Lw Tech T & L

1

2318

LWOO Gemengde Lw Tech KRBvrt

1

2319

LWOO Gemengde Lw Tech Hvs

1

2320

LWOO Gemengde Lw Tech M & T

1

2321

LWOO Gemengde Lw Tech ME-ISP

1

2322

LWOO Gemengde Lw Tech IE-ISP

1

2323

LWOO Gemengde Lw Tech BB-ISP

1

2331

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Vz Alg

1

2332

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Uit Vz

1

2341

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz ZW-ISP

1

2351

LWOO Gemengde Lw Ec Admin

1

2352

LWOO Gemengde Lw Ec H & V

1

2353

LWOO Gemengde Lw Ec M & C

1

2354

LWOO Gemengde Lw Ec Cons

1

2361

LWOO Gemengde Lw Ec CB-ISP

1

2362

LWOO Gemengde Lw Ec HA-ISP

1

2371

LWOO Gemengde Lw Landb LNO

1

2381

LWOO Gemengde Lw Landb LB-ISP

1

2411

LWOO Kaderbg Lw Tech Bouw

1

2412

LWOO Kaderbg Lw Tech Metaal

1

2413

LWOO Kaderbg Lw Tech Elektro

1

2414

LWOO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

1

2415

LWOO Kaderbg Lw Tech Instal

1

2416

LWOO Kaderbg Lw Grafimedia

1

2417

LWOO Kaderbg Lw Tech T & L

1

2418

LWOO Kaderbg Lw Tech KRBvrt

1

2419

LWOO Kaderbg Lw Tech Hvs

1

2420

LWOO Kaderbg Lw Tech M & T

1

2421

LWOO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

1

2422

LWOO Kaderbg Lw Tech IE-ISP

1

2423

LWOO Kaderbg Lw Tech BB-ISP

1

2431

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz Vz Alg

1

2432

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz Uit Vz

1

2441

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

1

2451

LWOO Kaderbg Lw Ec Admin

1

2452

LWOO Kaderbg Lw Ec H & V

1

2453

LWOO Kaderbg Lw Ec M & C

1

2454

LWOO Kaderbg Lw Ec Cons

1

2461

LWOO Kaderbg Lw Ec CB-ISP

1

2462

LWOO Kaderbg Lw Ec HA-ISP

1

2471

LWOO Kaderbg Lw Landb LNO

1

2481

LWOO Kaderbg Lw Landb LB-ISP

1

2511

LWOO Basisbg Lw Tech Bouw

1

2512

LWOO Basisbg Lw Tech Metaal

1

2513

LWOO Basisbg Lw Tech Elektro

1

2514

LWOO Basisbg Lw Tech Vrtgn

1

2515

LWOO Basisbg Lw Tech Instal

1

2516

LWOO Basisbg Lw Grafimedia

1

2517

LWOO Basisbg Lw Tech T & L

1

2518

LWOO Basisbg Lw Tech KRBvrt

1

2519

LWOO Basisbg Lw Tech Hvs

1

2520

LWOO Basisbg Lw Tech M & T

1

2521

LWOO Basisbg Lw Tech ME-ISP

1

2522

LWOO Basisbg Lw Tech IE-ISP

1

2523

LWOO Basisbg Lw Tech BB-ISP

1

2531

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz Vz Alg

1

2532

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz Uit Vz

1

2541

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

1

2551

LWOO Basisbg Lw Ec Admin

1

2552

LWOO Basisbg Lw Ec H & V

1

2553

LWOO Basisbg Lw Ec M & C

1

2554

LWOO Basisbg Lw Ec Cons

1

2561

LWOO Basisbg Lw Ec CB-ISP

1

2562

LWOO Basisbg Lw Ec HA-ISP

1

2571

LWOO Basisbg Lw Landb LNO

1

2581

LWOO Basisbg Lw Landb LB-ISP

1

2611

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

1

2612

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

1

2613

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

1

2614

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

1

2615

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Instal

1

2616

LWOO Basisbg Lw LWT Grafimedia

1

2617

LWOO Basisbg Lw LWT Tech T & L

1

2618

LWOO Basisbg Lw LWT Tech KRBvrt

1

2619

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Hvs

1

2620

LWOO Basisbg Lw LWT Tech M & T

1

2621

LWOO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

1

2622

LWOO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

1

2623

LWOO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

1

2631

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Vz Alg

1

2632

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Uit Vz

1

2641

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz ZW-ISP

1

2651

LWOO Basisbg Lw LWT Ec Admin

1

2652

LWOO Basisbg Lw LWT Ec H & V

1

2653

LWOO Basisbg Lw LWT Ec M & C

1

2654

LWOO Basisbg Lw LWT Ec Cons

1

2661

LWOO Basisbg Lw LWT Ec CB-ISP

1

2662

LWOO Basisbg Lw LWT Ec HA-ISP

1

2671

LWOO Basisbg Lw LWT Landb LNO

1

2681

LWOO Basisbg Lw LWT Landb LB-ISP

1

2711

VMBO Gemengde Lw Tech Bouw

1

2712

VMBO Gemengde Lw Tech Metaal

1

2713

VMBO Gemengde Lw Tech Elektro

1

2714

VMBO Gemengde Lw Tech Vrtgn

1

2715

VMBO Gemengde Lw Tech Instal

1

2716

VMBO Gemengde Lw Grafimedia

1

2717

VMBO Gemengde Lw Tech T & L

1

2718

VMBO Gemengde Lw Tech KRBvrt

1

2719

VMBO Gemengde Lw Tech Hvs

1

2720

VMBO Gemengde Lw Tech M & T

1

2721

VMBO Gemengde Lw Tech ME-ISP

1

2722

VMBO Gemengde Lw Tech IE-ISP

1

2723

VMBO Gemengde Lw Tech BB-ISP

1

2731

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Vz Alg

1

2732

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Uit Vz

1

2741

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz ZW-ISP

1

2751

VMBO Gemengde Lw Ec Admin

1

2752

VMBO Gemengde Lw Ec H & V

1

2753

VMBO Gemengde Lw Ec M & C

1

2754

VMBO Gemengde Lw Ec Cons

1

2761

VMBO Gemengde Lw Ec CB-ISP

1

2762

VMBO Gemengde Lw Ec HA-ISP

1

2771

VMBO Gemengde Lw Landb LNO

1

2781

VMBO Gemengde Lw Landb LB-ISP

1

2811

VMBO Kaderbg Lw Tech Bouw

1

2812

VMBO Kaderbg Lw Tech Metaal

1

2813

VMBO Kaderbg Lw Tech Elektro

1

2814

VMBO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

1

2815

VMBO Kaderbg Lw Tech Instal

1

2816

VMBO Kaderbg Lw Grafimedia

1

2817

VMBO Kaderbg Lw Tech T & L

1

2818

VMBO Kaderbg Lw Tech KRBvrt

1

2819

VMBO Kaderbg Lw Tech Hvs

1

2820

VMBO Kaderbg Lw Tech M & T

1

2821

VMBO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

1

2822

VMBO Kaderbg Lw Tech IE-ISP

1

2823

VMBO Kaderbg Lw Tech BB-ISP

1

2831

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz Vz Alg

1

2832

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz Uit Vz

1

2841

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

1

2851

VMBO Kaderbg Lw Ec Admin

1

2852

VMBO Kaderbg Lw Ec H & V

1

2853

VMBO Kaderbg Lw Ec M & C

1

2854

VMBO Kaderbg Lw Ec Cons

1

2861

VMBO Kaderbg Lw Ec CB-ISP

1

2862

VMBO Kaderbg Lw Ec HA-ISP

1

2871

VMBO Kaderbg Lw Landb LNO

1

2881

VMBO Kaderbg Lw Landb LB-ISP

1

2911

VMBO Basisbg Lw Tech Bouw

1

2912

VMBO Basisbg Lw Tech Metaal

1

2913

VMBO Basisbg Lw Tech Elektro

1

2914

VMBO Basisbg Lw Tech Vrtgn

1

2915

VMBO Basisbg Lw Tech Instal

1

2916

VMBO Basisbg Lw Grafimedia

1

2917

VMBO Basisbg Lw Tech T & L

1

2918

VMBO Basisbg Lw Tech KRBvrt

1

2919

VMBO Basisbg Lw Tech Hvs

1

2920

VMBO Basisbg Lw Tech M & T

1

2921

VMBO Basisbg Lw Tech ME-ISP

1

2922

VMBO Basisbg Lw Tech IE-ISP

1

2923

VMBO Basisbg Lw Tech BB-ISP

1

2931

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz Vz Alg

1

2932

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz Uit Vz

1

2941

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

1

2951

VMBO Basisbg Lw Ec Admin

1

2952

VMBO Basisbg Lw Ec H & V

1

2953

VMBO Basisbg Lw Ec M & C

1

2954

VMBO Basisbg Lw Ec Cons

1

2961

VMBO Basisbg Lw Ec CB-ISP

1

2962

VMBO Basisbg Lw Ec HA-ISP

1

2971

VMBO Basisbg Lw Landb LNO

1

2981

VMBO Basisbg Lw Landb LB-ISP

1

3011

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

1

3012

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

1

3013

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

1

3014

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

1

3015

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Instal

1

3016

VMBO Basisbg Lw LWT Grafimedia

1

3017

VMBO Basisbg Lw LWT Tech T & L

1

3018

VMBO Basisbg Lw LWT Tech KRBvrt

1

3019

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Hvs

1

3020

VMBO Basisbg Lw LWT Tech M & T

1

3021

VMBO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

1

3022

VMBO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

1

3023

VMBO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

1

3031

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Vz Alg

1

3032

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Uit Vz

1

3041

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz ZW-ISP

1

3051

VMBO Basisbg Lw LWT Ec Admin

1

3052

VMBO Basisbg Lw LWT Ec H & V

1

3053

VMBO Basisbg Lw LWT Ec M & C

1

3054

VMBO Basisbg Lw LWT Ec Cons

1

3061

VMBO Basisbg Lw LWT Ec CB-ISP

1

3062

VMBO Basisbg Lw LWT Ec HA-ISP

1

3071

VMBO Basisbg Lw LWT Landb LNO

1

3081

VMBO Basisbg Lw LWT Landb LB-ISP

1

3111

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Bouw

1

3112

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Metaal

1

3113

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Elektro

1

3114

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Vrtgn

1

3115

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Instal

1

3116

LWOO Basisbg Lw ENT Grafimedia

1

3117

LWOO Basisbg Lw ENT Tech T & L

1

3118

LWOO Basisbg Lw ENT Tech KRBvrt

1

3119

LWOO Basisbg Lw ENT Tech Hvs

1

3120

LWOO Basisbg Lw ENT Tech M & T

1

3121

LWOO Basisbg Lw ENT Tech ME-ISP

1

3122

LWOO Basisbg Lw ENT Tech IE-ISP

1

3123

LWOO Basisbg Lw ENT Tech BB-ISP

1

3131

LWOO Basisbg Lw ENT ZrgWlz Vz Alg

1

3132

LWOO Basisbg Lw ENT ZrgWlz Uit Vz

1

3141

LWOO Basisbg Lw ENT ZrgWlz ZW-ISP

1

3151

LWOO Basisbg Lw ENT Ec Admin

1

3152

LWOO Basisbg Lw ENT Ec H & V

1

3153

LWOO Basisbg Lw ENT Ec M & C

1

3154

LWOO Basisbg Lw ENT Ec Cons

1

3161

LWOO Basisbg Lw ENT Ec CB-ISP

1

3162

LWOO Basisbg Lw ENT Ec HA-ISP

1

3171

LWOO Basisbg Lw ENT Landb LNO

1

3181

LWOO Basisbg Lw ENT Landb LB-ISP

1

3211

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Bouw

1

3212

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Metaal

1

3213

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Elektro

1

3214

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Vrtgn

1

3215

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Instal

1

3216

VMBO Basisbg Lw ENT Grafimedia

1

3217

VMBO Basisbg Lw ENT Tech T & L

1

3218

VMBO Basisbg Lw ENT Tech KRBvrt

1

3219

VMBO Basisbg Lw ENT Tech Hvs

1

3220

VMBO Basisbg Lw ENT Tech M & T

1

3221

VMBO Basisbg Lw ENT Tech ME-ISP

1

3222

VMBO Basisbg Lw ENT Tech IE-ISP

1

3223

VMBO Basisbg Lw ENT Tech BB-ISP

1

3231

VMBO Basisbg Lw ENT ZrgWlz Vz Alg

1

3232

VMBO Basisbg Lw ENT ZrgWlz Uit Vz

1

3241

VMBO Basisbg Lw ENT ZrgWlz ZW-ISP

1

3251

VMBO Basisbg Lw ENT Ec Admin

1

3252

VMBO Basisbg Lw ENT Ec H & V

1

3253

VMBO Basisbg Lw ENT Ec M & C

1

3254

VMBO Basisbg Lw ENT Ec Cons

1

3261

VMBO Basisbg Lw ENT Ec CB-ISP

1

3262

VMBO Basisbg Lw ENT Ec HA-ISP

1

3271

VMBO Basisbg Lw ENT Landb LNO

1

3281

VMBO Basisbg Lw ENT Landb LB-ISP

1

3311

LWOO Basisbg Lw TB-ISP

1

3312

LWOO Kaderbg Lw TB-ISP

1

3313

LWOO Gemengde Lw TB-ISP

1

3314

LWOO Basisbg Lw LWT TB-ISP

1

3321

LWOO Basisbg Lw ICT-route

1

3322

LWOO Kaderbg Lw ICT-toute

1

3323

LWOO Gemengde Lw ICT-route

1

3324

LWOO Basisbg Lw LWT ICT-route

1

3331

LWOO Basisbg Lw SDV

1

3332

LWOO Kaderbg Lw SDV

1

3334

LWOO Basisbg Lw LWT SDV

1

3341

LWOO Gemengde Lw Technologie (orientatie)

1

3342

LWOO Gemengde Lw Techn. Technologie

1

3343

LWOO Gemengde Lw Ec. Technologie

1

3344

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Technologie

1

3351

LWOO Basisbg Lw T & C

1

3352

LWOO Kaderbg Lw T & C

1

3353

LWOO Gemengde Lw T & C

1

3354

LWOO Basisbg Lw LWT T & C

1

3361

LWOO Basisbg Lw T & D

1

3362

LWOO Kaderbg Lw T & D

1

3363

LWOO Gemengde Lw T & D

1

3364

LWOO Basisbg Lw LWT T & D

1

3371

LWOO Basisbg Lw D & C

1

3372

LWOO Kaderbg Lw D & C

1

3373

LWOO Gemengde Lw D & C

1

3374

LWOO Basisbg Lw LWT D & C

1

3411

VMBO Basisbg Lw TB-ISP

1

3412

VMBO Kaderbg Lw TB-ISP

1

3413

VMBO Gemengde Lw TB-ISP

1

3414

VMBO Basisbg Lw LWT TB-ISP

1

3421

VMBO Basisbg Lw ICT-route

1

3422

VMBO Kaderbg Lw ICT-route

1

3423

VMBO Gemengde Lw ICT-route

1

3424

VMBO Basisbg Lw LWT ICT-route

1

3431

VMBO Basisbg Lw SDV

1

3432

VMBO Kaderbg Lw SDV

1

3434

VMBO Basisbg Lw LWT SDV

1

3441

VMBO Gemengde Lw Technologie (orientatie)

1

3442

VMBO Gemengde Lw Techn Technologie

1

3443

VMBO Gemengde Lw Ec. Technologie

1

3444

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Technologie

1

3451

VMBO Basisbg Lw T & C

1

3452

VMBO Kaderbg Lw T & C

1

3453

VMBO Gemengde Lw T & C

1

3454

VMBO Basisbg Lw LWT T & C

1

3461

VMBO Basisbg Lw T & D

1

3462

VMBO Kaderbg Lw T & D

1

3463

VMBO Gemengde Lw T & D

1

3464

VMBO Basisbg Lw LWT T & D

1

3471

VMBO Basisbg Lw D & C

1

3472

VMBO Kaderbg Lw D & C

1

3473

VMBO Gemengde Lw D & C

1

3474

VMBO Basisbg Lw LWT D & C

1

4011

VWO-ATH naar VAVO

4

4016

VWO-ATH naar VAVO teruggekeerd gezakt

4

4021

VWO-GYM naar VAVO

4

4026

VWO-GYM naar VAVO teruggekeerd gezakt

4

4031

HAVO naar VAVO

3

4036

HAVO naar VAVO teruggekeerd gezakt

3

4040

VMBO-TL naar VAVO

1

4045

VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

1

4050

LWOO VMBO-TL naar VAVO

1

4055

LWOO VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt

1

4211

Borging exp. VM2 LWOO Basisbg. LW Intersect. Techn.

1

4231

Borging exp. VM2 LWOO Basisbg. LW ZrgWlz.

1

4251

Borging exp. VM2 LWOO Basisbg. LW Ec.

1

4271

Borging exp. VM2 LWOO Basisbg. LW Land LNO.

1

4291

Borging exp. VM2 LWOO Basisbg. LW Intersect. Prog.

1

4311

Borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW Techn.

1

4331

Borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW ZrgWlz.

1

4351

Borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW Ec.

1

4371

Borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW Land LNO.

1

4391

Borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW Intersect. Prog.

1

4411

LWO0 BB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

1

4412

LWOO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

1

4413

LWOO KB Vakmanschapsroute Techniek Niveau-3

1

4431

LWOO BB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

1

4432

LWOO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

1

4433

LWOO KB Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn Niveau-3

1

4451

LWOO BB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

1

4452

LWOO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

1

4453

LWOO KB Vakmanschapsroute Economie Niveau-3

1

4471

LWOO BB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

1

4472

LWOO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

1

4473

LWOO KB Vakamanschapsroute Landbouw Niveau-3

1

4491

LWOO BB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

1

4492

LWOO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

1

4493

LWOO KB Vakmanschapsroute Intersectoraal Niveau-3

1

4511

VMBO BB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

1

4512

VMBO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2

1

4513

VMBO KB Vakmanschapsroute Techniek Niveau-3

1

4531

VMBO BB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

1

4532

VMBO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2

1

4533

VMBO KB Vakmanschapsroute Zorg en Welzijn Niveau-3

1

4551

VMBO BB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

1

4552

VMBO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-2

1

4553

VMBO KB Vakmanschapsroute Economie Niveau-3

1

4571

VMBO BB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

1

4572

VMBO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2

1

4573

VMBO KB Vakmanschapsroute Landbouw Niveau-3

1

4591

VMBO BB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

1

4592

VMBO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2

1

4593

VMBO KB Vakmanschapsroute Intersectoraal Niveau-3

1

4611

LWOO GL Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4612

LWOO TL Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4613

LWOO KB Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4631

LWOO GL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4632

LWOO TL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4633

LWOO KB Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4651

LWOO GL Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4652

LWOO TL Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4653

LWOO KB Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4671

LWOO GL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4672

LWOO TL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4673

LWOO KB Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4691

LWOO GL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

4693

LWOO KB Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

4711

VMBO GL Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4712

VMBO TL Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4713

VMBO KB Beroepsroute Techniek Niveau-4

1

4731

VMBO GL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4732

VMBO TL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4733

VMBO KB Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4

1

4751

VMBO GL Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4752

VMBO TL Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4753

VMBO KB Beroepsroute Economie Niveau-4

1

4771

VMBO GL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4772

VMBO TL Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4773

VMBO KB Beroepsroute Landbouw Niveau-4

1

4791

VMBO GL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

4793

VMBO KB Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4

1

6011

VMBO BB Bouwen, wonen en interieur

1

6021

VMBO KB Bouwen, wonen en interieur

1

6031

VMBO GL Bouwen, wonen en interieur

1

6055

LWOO BB Bouwen, wonen en interieur

1

6065

LWOO KB Bouwen, wonen en interieur

1

6075

LWOO GL Bouwen, wonen en interieur

1

6111

VMBO BB Produceren, installeren en energie

1

6121

VMBO KB Produceren, installeren en energie

1

6131

VMBO GL Produceren, installeren en energie

1

6155

LWOO BB Produceren, installeren en energie

1

6165

LWOO KB Produceren, installeren en energie

1

6175

LWOO GL Produceren, installeren en energie

1

6211

VMBO BB Mobiliteit en transport

1

6221

VMBO KB Mobiliteit en transport

1

6231

VMBO GL Mobiliteit en transport

1

6255

LWOO BB Mobiliteit en transport

1

6265

LWOO KB Mobiliteit en transport

1

6275

LWOO GL Mobiliteit en transport

1

6311

VMBO BB Media, vormgeving en ICT

1

6321

VMBO KB Media, vormgeving en ICT

1

6331

VMBO GL Media, vormgeving en ICT

1

6355

LWOO BB Media, vormgeving en ICT

1

6365

LWOO KB Media, vormgeving en ICT

1

6375

LWOO GL Media, vormgeving en ICT

1

6411

VMBO BB Economie en ondernemen

1

6421

VMBO KB Economie en ondernemen

1

6431

VMBO GL Economie en ondernemen

1

6455

LWOO BB Economie en ondernemen

1

6465

LWOO KB Economie en ondernemen

1

6475

LWOO GL Economie en ondernemen

1

6511

VMBO BB Horeca, bakkerij en recreatie

1

6521

VMBO KB Horeca, bakkerij en recreatie

1

6531

VMBO GL Horeca, bakkerij en recreatie

1

6555

LWOO BB Horeca, bakkerij en recreatie

1

6565

LWOO KB Horeca, bakkerij en recreatie

1

6575

LWOO GL Horeca, bakkerij en recreatie

1

6611

VMBO BB Zorg en welzijn

1

6621

VMBO KB Zorg en welzijn

1

6631

VMBO GL Zorg en welzijn

1

6655

LWOO BB Zorg en welzijn

1

6665

LWOO KB Zorg en welzijn

1

6675

LWOO GL Zorg en welzijn

1

6711

VMBO BB Groen

1

6721

VMBO KB Groen

1

6731

VMBO GL Groen

1

6755

LWOO BB Groen

1

6765

LWOO KB Groen

1

6775

LWOO GL Groen

1

6811

VMBO BB Maritiem en techniek

1

6821

VMBO KB Maritiem en techniek

1

6831

VMBO GL Maritiem en techniek

1

6855

LWOO BB Maritiem en techniek

1

6865

LWOO KB Maritiem en techniek

1

6875

LWOO GL Maritiem en techniek

1

6911

VMBO BB Dienstverlening en producten

1

6921

VMBO KB Dienstverlening en producten

1

6931

VMBO GL Dienstverlening en producten

1

6955

LWOO BB Dienstverlening en producten

1

6965

LWOO KB Dienstverlening en producten

1

6975

LWOO GL Dienstverlening en producten

1

7011

VMBO BB LWT Bouwen, wonen en interieur

1

7021

VMBO BB ENT Bouwen, wonen en interieur

1

7055

LWOO BB LWT Bouwen, wonen en interieur

1

7065

LWOO BB ENT Bouwen, wonen en interieur

1

7111

VMBO BB LWT Produceren, installeren en energie

1

7121

VMBO BB ENT Produceren, installeren en energie

1

7155

LWOO BB LWT Produceren, installeren en energie

1

7165

LWOO BB ENT Produceren, installeren en energie

1

7211

VMBO BB LWT Mobiliteit en transport

1

7221

VMBO BB ENT Mobiliteit en transport

1

7255

LWOO BB LWT Mobiliteit en transport

1

7265

LWOO BB ENT Mobiliteit en transport

1

7311

VMBO BB LWT Media, vormgeving en ICT

1

7321

VMBO BB ENT Media, vormgeving en ICT

1

7355

LWOO BB LWT Media, vormgeving en ICT

1

7365

LWOO BB ENT Media, vormgeving en ICT

1

7411

VMBO BB LWT Economie en ondernemen

1

7421

VMBO BB ENT Economie en ondernemen

1

7455

LWOO BB LWT Economie en ondernemen

1

7465

LWOO BB ENT Economie en ondernemen

1

7511

VMBO BB LWT Horeca, bakkerij en recreatie

1

7521

VMBO BB ENT Horeca, bakkerij en recreatie

1

7555

LWOO BB LWT Horeca, bakkerij en recreatie

1

7565

LWOO BB ENT Horeca, bakkerij en recreatie

1

7611

VMBO BB LWT Zorg en welzijn

1

7621

VMBO BB ENT Zorg en welzijn

1

7655

LWOO BB LWT Zorg en welzijn

1

7665

LWOO BB ENT Zorg en welzijn

1

7711

VMBO BB LWT Groen

1

7721

VMBO BB ENT Groen

1

7755

LWOO BB LWT Groen

1

7765

LWOO BB ENT Groen

1

7811

VMBO BB LWT Maritiem en techniek

1

7821

VMBO BB ENT Maritiem en techniek

1

7855

LWOO BB LWT Maritiem en techniek

1

7865

LWOO BB ENT Maritiem en techniek

1

7911

VMBO BB LWT Dienstverlening en producten

1

7921

VMBO BB ENT Dienstverlening en producten

1

7955

LWOO BB LWT Dienstverlening en producten

1

7965

LWOO BB ENT Dienstverlening en producten

1

TOELICHTING

De Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo 2017 (de regeling) is een voortzetting van wat voorheen hoofdstuk 2, paragraaf 4 (‘Eerste opvang Vreemdelingen’) van de Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009 (de oude regeling) was. In verband met een ingrijpende wijziging van de aanvullende bekostiging voor de eerste opvang van nieuwkomers in 2017 (de aanvullende bekostiging) en de inwerkingtreding van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS (de Kaderregeling) is ervoor gekozen de aanvullende bekostiging in een aparte regeling vast te leggen.

De regeling vindt zijn grondslag in de artikelen 85a, eerste lid, en 89 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Het eerste en derde lid van laatstgenoemde artikel zijn toegevoegd in verband met de jaarlijkse actualisering van het leerplusarrangement. Die actualisering wordt toegelicht in de artikelsgewijze toelichting bij artikel 8.

Aanvullende bekostiging nieuwkomers

Op grond van de regeling kunnen scholen voor voortgezet onderwijs (vo) aanvullende bekostiging aanvragen voor kosten in het kader van de eerste opvang van nieuwkomers. Eerste opvang betreft in dit geval het verzorgen van vo voor en het bieden van onderwijsvoorzieningen aan nieuwkomers. Het doel van de regeling is nieuwkomers in staat te stellen onderwijs te volgen, de Nederlandse taal te leren en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun schoolloopbaan in het voortgezet en vervolgonderwijs. Hoe de eerste opvang wordt georganiseerd, is op voorhand niet te zeggen. De school is vrij in het organiseren van de eerste opvang.

Aangezien de bekostiging specifiek is bedoeld voor scholen die eerste opvang voor nieuwkomers verzorgen, is ervoor gekozen deze niet onder te brengen in de lumpsumbekostiging.

De aanvullende bekostiging is uitsluitend beschikbaar voor regulier, Nederlandstalig onderwijs. Scholen die een internationaal baccalaureaat of Europees secundair onderwijs volgen, komen niet in aanmerking.

Voorheen werd de aanvullende bekostiging berekend op basis van één (nieuwkomersbekostiging) of maximaal twee peildata (bekostiging eerste opvang). Door de wisselende aantallen vreemdelingen moesten scholen soms echter lang wachten op financiële middelen.

In overleg met het onderwijsveld, de Landelijke Onderwijs Werkgroep voor Asielzoekers en Nieuwkomers (LOWAN) en de VO-raad is gezocht naar een oplossing waarbij de financiële middelen transparant tot stand komen en gelijkmatig over het schooljaar worden gespreid, zodat scholen beter toegerust zijn om tussentijds wisselende aantallen vreemdelingen op te vangen. Tegelijkertijd hebben scholen ook behoefte aan een voorspelbaar bedrag voor het hele kalenderjaar. Vanuit deze overwegingen is de regeling tot stand gekomen.

Tot 2017 telden leerlingen mee in de reguliere bekostiging en waren er aparte subsidiestromen voor nieuwkomers en de eerste opvang. Voor deze laatste regeling kwam in 2016 een maatwerkbekostiging in de plaats met vier peildata, waarop extra middelen aangevraagd konden worden voor instromers na 1 oktober 2015.

Met ingang van 2017 komt er een nieuwe wijze van bekostiging voor alle nieuwkomers in het vo.

Bekostiging per categorie nieuwkomers

Nieuwkomers zijn in de regeling verdeeld in twee categorieën. De eerste categorie bestaat uit nieuwkomers die op 1 oktober 2015 nog niet in Nederland waren. Dit betekent namelijk dat zij op 1 oktober 2016 korter dan een jaar in Nederland zijn en worden uitgezonderd van bekostiging op basis van de reguliere 1-oktobertelling door middel van een – binnenkort te publiceren – wijziging van het Bekostigingsbesluit WVO. Deze nieuwkomers verhuizen vaak nog een aantal keer gedurende het schooljaar, wat wisselende leerlingaantallen tot gevolg heeft. Daarom worden deze nieuwkomers per kwartaal bekostigd, zodat de bekostiging beter berekend is op de wisselende aantallen. De peildata voor de aanvullende bekostiging zijn 1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli. Per kwartaal ontvangt een school € 2.750 per nieuwkomer uit de eerste categorie, wat neerkomt op € 11.000 per leerling per jaar. De eerste component van dit bedrag is € 6.900 voor de reguliere bekostiging; dit is de gewogen gemiddelde variabele bekostiging voor een vo-leerling. Daarin zit zowel de personele bekostiging als de materiële vergoeding (inclusief het geld voor schoolboeken). Daarnaast is in het bedrag per jaar € 4.100 opgenomen, wat een gemiddelde is van de aanvullende bekostiging die scholen voorheen kregen uit de Regeling nieuwkomers VO. De uitzondering van het Bekostigingsbesluit heeft tot gevolg dat deze categorie niet meedoet voor aanvullende bekostigingsregelingen zoals leerplusarrangementen, versterking functiemix randstadregio’s en de prestatiebox. Hier staat tegenover dat deze nieuwkomers meerdere keren per jaar worden geteld voor een bedrag dat optelt tot € 11.000.

De tweede categorie bestaat uit nieuwkomers die op 1 oktober 2015 wel verblijf hadden in Nederland en op de betreffende peildatum korter dan twee jaar in Nederland verblijven. Nieuwkomers in de tweede categorie verblijven feitelijk dus tussen de één en twee jaar in Nederland; in de praktijk wisselen zij minder vaak van school tijdens het schooljaar. Voor nieuwkomers in de tweede categorie ontvangen scholen, net als voor andere leerlingen, voor het daarop volgende kalenderjaar reguliere bekostiging en bekostiging uit eventuele andere bekostigingsstromen. Scholen ontvangen voor deze nieuwkomers, zodra zij op 1 oktober van een kalenderjaar regulier zijn meegeteld, per kwartaal nog een kwart van € 4.100 aan aanvullende bekostiging. Dit komt neer op € 1.025 per kwartaal. Dit is hetzelfde bedrag aan aanvullende bekostiging voor nieuwkomers dat in de € 11.000 is verwerkt voor nieuwkomers van de eerste categorie. Zolang een nieuwkomer die tussen de één en twee jaar in Nederland is nog niet regulier is meegeteld op 1 oktober, ontvangt de school nog steeds € 2.750 per kwartaal. De school heeft immers nog geen middelen voor het hele kalenderjaar voor deze leerling ontvangen.

De aanvullende bekostiging als bedoeld in artikel 3, onder b

De aanvullende bekostiging als bedoeld in artikel 3, onder b, is bedoeld om de extra kosten te compenseren, die gepaard gaan met het voor de eerste keer organiseren van onderwijs aan nieuwkomers. Het gaat om het zoeken en ontwikkelen van accommodatie, het werven en aanstellen van personeel en het ontwikkelen van een lesprogramma.

Voor een gering aantal nieuwkomers is het niet noodzakelijk om kosten te maken voor specifieke voorzieningen. De nieuwkomers kunnen dan in het reguliere onderwijs meedraaien. Om die reden is voor de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, onder b, een ondergrens van tien nieuwkomers gesteld.

Aanvraagprocedure

Scholen vragen bovengenoemde middelen aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) via een formulier, waarbij ze aangeven hoeveel nieuwkomers in respectievelijk de eerste en tweede categorie op de peildatum als daadwerkelijk schoolgaand ingeschreven staan op de school. Het aanvraagformulier is beschikbaar gesteld op www.duo.nl.

Het aanvraagformulier is voor beide vormen van aanvullende bekostiging bedoeld.

De aanvraag dient uiterlijk op dag vijftien van de maand van de peildatum bij DUO binnen te zijn. Wanneer dit niet het geval is, wordt de aanvraag afgewezen.

Registratie BRON

Voor een juiste bekostiging blijft het van belang dat er op de betreffende peildata overeenstemming bestaat tussen het geaggregeerde aantal nieuwkomers op het aanvraagformulier en het aantal ingeschreven nieuwkomers D1 of D2 in het basisregister onderwijs (BRON). Deze informatie is noodzakelijk in verband met het uitzonderen van categorie D1 van het Bekostigingsbesluit WVO.

Geen subsidieplafond

Deze regeling kent geen subsidieplafond. De instroom van asielzoekers kan sterk fluctueren. Mede gelet op het feit dat het hier gaat om een groep leerlingen die leerplichtig is, zou het niet passend zijn een grens te stellen aan het aantal nieuwkomers waarvoor scholen aanvullend worden bekostigd.

Administratieve lasten

Aangezien het aantal peildata is verdubbeld, kunnen scholen eens per kwartaal in plaats van eens per half jaar een aanvraag indienen. Dit kost scholen naar verwachting € 189.360 meer per jaar. De administratieve lasten voor de afhandeling van een aanvraag kunnen maximaal verdubbelen.

Vaste verandermomenten en inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op een vast verandermoment. De regeling is echter niet twee maanden voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding gepubliceerd. Omdat de bekostiging van scholen per kwartaal eerst moest worden geëvalueerd, kon de regeling niet eerder worden gepubliceerd.

Caribisch Nederland

De aanvullende bekostiging is niet van toepassing op Caribisch Nederland.

Artikelsgewijze toelichting

Achter de artikelnummers is tussen haakjes een verwijzing geplaatst naar het artikel in de oude regeling (thans de Regeling leerplusarrangement vo 2009).

artikel 1 (oude artikel 1)

In dit artikel zijn de begripsbepalingen opgenomen. De meeste begrippen sluiten aan op de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Het begrip ‘nieuwkomer’ staat centraal in de regeling. Dit begrip komt deels overeen met het begrip ‘vreemdeling’ in de Vreemdelingenwet 2000 en is aangevuld met aspecten die betrekking hebben op de onderwijssituatie van de nieuwkomer. Voor de indeling van de nieuwkomers in twee categorieën, wordt naar de algemene toelichting verwezen.

De uitsluiting van leerlingen die internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs of Europees secundair onderwijs volgen, komt voort uit artikel 8 van de oude regeling. Deze leerlingen worden ook niet meegerekend voor de reguliere bekostiging. Het gaat om leerlingen die zijn geregistreerd onder de elementcodes 0700, 0800, 0801, 0802 en 0803.

artikel 2 (nieuw)

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS (de Kaderregeling), die op 1 april 2016 in werking is getreden, is van toepassing op subsidies die op grond van de regeling worden verstrekt. De Kaderregeling kan worden gezien als algemene subsidieregeling, terwijl in de regeling de bijzondere regels staan die specifiek voor de subsidie voor nieuwkomers gelden. De regeling wijkt van een aantal bepalingen in hoofdstuk 3 en 4 van de Kaderregeling af (de aanvraag- en verleningsprocedure).

Omdat veel verplichtingen al in de Kaderregeling zijn neergelegd, is het niet noodzakelijk deze ook in de regeling op te nemen. Het gaat bijvoorbeeld om de verplichting om mee te werken aan onderzoek voor beleidsontwikkeling of het nemen van een besluit over het verstrekken van de aanvullende bekostiging. Ook de regels over de jaarverslaggeving zijn in de Kaderregeling neergelegd.

artikel 4 (oude artikelen 11, eerste lid, en 12)

Voor de toelichting op de berekening van het bekostigingsbedrag per school wordt verwezen naar de algemene toelichting.

Het bedrag voor de aanvullende bekostiging is inclusief een bijdrage voor het lesmateriaal.

De in het vierde lid opgenomen peildata zijn bepalend voor de verstrekking van de aanvullende bekostiging per kwartaal. Elk kwartaal gaat in op het moment van de peildatum:

 • a. 1 oktober: voor de periode oktober tot en met december;

 • b. 1 januari: voor de periode januari tot en met maart;

 • c. 1 april: voor de periode april tot en met juni;

 • d. 1 juli: voor de periode juli tot en met september.

De peildata hebben uitsluitend betrekking op het kalenderjaar 2017.

artikel 5 (oude artikel 14)

In dit artikel wordt afgeweken van de aanvraagprocedure van de Kaderregeling. In het bijzonder wordt afgeweken van de regel in de Kaderregeling dat subsidie niet met terugwerkende kracht kan worden verleend. De aanvullende bekostiging voor de eerste opvang is immers afhankelijk van de peildata. Pas op het moment dat het aantal nieuwkomers op een school bekend is, kan het bekostigingsbedrag per school worden berekend. De te verstrekken bekostiging is echter bedoeld voor de periode vanaf de peildatum. Om die reden wordt afgeweken van artikel 3.2, tweede lid, van de Kaderregeling.

De aanvraag moet binnen twee weken na de betreffende peildatum worden ingediend. DUO zal aanvragen die op de vijftiende dag na de peildatum nog niet zijn binnengekomen, afwijzen.

Voor de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, onder b, geldt dat de school in het bezit moet zijn van een verklaring van de gemeente waarin de school zich bevindt. Uit die verklaring moet blijken dat de school niet eerder aanvullende bekostiging van de gemeente heeft ontvangen voor voorbereidende en coördinerende activiteiten die samenhangen met de organisatie van de eerste opvang. De verklaring dient te worden opgenomen in de administratie van de school ter controle door de accountant.

artikel 6 (oude artikel 11, derde tot en met vijfde lid)

Naast het indienen van een jaarrekening is het bevoegd gezag verplicht om een assurancerapport in te dienen. Indien de controle dan wel het assurancerapport daartoe aanleiding geeft, zal de minister de aanvullende bekostiging lager vaststellen.

De directe vaststelling en betaling vinden plaats in de maand, volgend op de betreffende peildatum. De betaling vindt per peildatum ineens plaats, en komt overeen met de in artikel 4, tweede lid, genoemde bedragen.

De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in de uitgaven zie zijn verbonden aan het in de regeling omschreven doel en kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt. Verrekening van eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

artikel 7 (oude artikel 16)

Van scholen wordt gevraagd dat zij in het schoolplan beschrijven op welke manier zij de aanvullende bekostiging gebruiken om hiermee aan te tonen dat de middelen worden gebruikt voor het onderwijs aan nieuwkomers. In het tweede lid wordt geregeld dat dit in samenwerking met relevante partners gebeurt. Hierbij kan het gaan om de gemeente, andere scholen in de omgeving en het COA.

artikel 8

In dit artikel wordt de oude regeling, thans de Regeling leerplusarrangement vo 2009, aangepast. De meeste wijzigingen hangen samen met het overhevelen van de subsidie voor eerste opvang naar de nieuwe regeling voor nieuwkomers. Zo vervallen de paragrafen 3 en 4 (de artikelen 7 tot en met 15) en de begripsbepalingen ‘nieuwkomer’ en ‘vreemdeling’. Bestaande afspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van deze artikelen blijven in stand.

Van de gelegenheid is daarnaast gebruik gemaakt om voor het leerplusarrangement het totaal beschikbare bedrag en het bedrag dat per leerling beschikbaar is, vast te stellen voor het jaar 2017. Het totaal beschikbare bedrag van € 46,7 miljoen blijft gelijk ten opzichte van het jaar ervoor. Het bedrag per leerling gaat enigszins omhoog, van € 720 per leerling naar € 730 per leerling. Dit komt doordat het aantal leerlingen dat aan de gestelde criteria voldoet, iets is afgenomen.

Voorts is bijlage 3 geactualiseerd, waarin de elementcodes staan die nodig zijn voor de bepaling of het bevoegd gezag in aanmerking komt voor de aanvullende personele bekostiging.

De wijziging van de bedragen brengt geen extra administratieve lasten met zich.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker