Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Aa en HunzeStaatscourant 2016, 68073Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied”

Logo Aa en Hunze

 

Kennisgeving

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Aa en Hunze op 29 september 2016 het bestemmingsplan “Buitengebied” heeft vastgesteld. Het plan heeft het identificatienummer NL.IMRO.BUITENGEBIED-VB01.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De gewijzigde vaststelling houdt verband met de ingediende zienswijzen en ambtshalve aanpassingen. De aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn terug te vinden in de bijlagen bij het vaststellingsbesluit, te weten de Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Aa en Hunze en de aanvulling daarop.

Op 22 september 2016 is door de minister van Economische Zaken samen met de minister van Infrastructuur en Milieu het Rijksinpassingsplan ‘Windpark De Drentse Monden en Oostermoer’ vastgesteld. Bij brief van 5 oktober 2016 is de gemeente in kennis gesteld van deze vaststelling. De kennisgeving van het vaststellingsbesluit heeft plaatsgevonden op 6 oktober 2016. Het Rijksinpassingsplan lag samen met de overige besluiten ter inzage van vrijdag 7 oktober 2016 tot en met vrijdag 18 november 2016.

De gemeenteraad is vanaf het moment waarop het ontwerp van het inpassingsplan ter inzage is gelegd niet langer bevoegd tot vaststelling van een bestemmingsplan voor de gronden waarop het inpassingsplan betrekking heeft. De bevoegdheid ontstaat weer 10 jaar na vaststelling van het inpassingsplan dan wel eerder, indien het inpassingsplan dat bepaalt (artikel 3.28 lid 5 Wro).

Het inpassingsplan bepaalt dat de gemeenteraad van Aa en Hunze voor de gronden waarop het inpassingsplan betrekking heeft, een bestemmingsplan kan vaststellen onmiddellijk na vaststelling van dit plan, indien daarin geen afbreuk wordt gedaan aan de uitvoerbaarheid van dit plan (artikel 10.2 onder a en b). In afwijking daarvan is de gemeenteraad van Aa en Hunze gedurende een termijn van 30 jaar niet bevoegd de voor de exacte locaties van de windturbines in het plan opgenomen voorlopige bestemming te wijzigen.

Deze bepaling is inmiddels in werking getreden. Gelet hierop is het bestemmingsplan onbevoegd vastgesteld voor de locaties van de windturbines en de locatie van het in het inpassingsplan opgenomen transformatorstations. Voor het overige is het bestemmingsplan Buitengebied bevoegd vastgesteld.

Om te voorkomen dat het onbevoegd genomen deel van het besluit rechtskracht krijgt, worden bedoelde gronden buiten onderhavige bekendmaking gelaten. Dus: de gronden van het bestemmingsplan Buitengebied worden buiten deze bekendmaking gelaten, voor zoverhet de locaties van de windturbines en de locatie van de in het inpassingsplan opgenomen transformatorstations betreft.

Ter inzage

Het bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken, waaronder het planMER, ligt met ingang van 15 december 2016 gedurende een periode van zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken gedurende deze periode digitaal te raadplegen via www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure‘ / ‘Vastgesteld’) en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het raadsbesluit ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • -

    een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan;

  • -

    een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de raad kenbaar te maken;

  • -

    een belanghebbende die bezwaar heeft tegen een wijziging die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.