Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
RDW (Dienst Wegverkeer)Staatscourant 2016, 67505Besluiten van algemene strekking

Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2017

JBZ/2016/12205

5 december 2016

De Directie van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, de Wet Personenvervoer 2000, hoofdstuk 9 van de Arbeidstijdenwet, artikel 38, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, artikel 1 van de Wet van 17 maart 1979, houdende Regeling van de vergoeding van de kosten van registratie van snelle motorboten, artikel 3 van de Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 9, vijfde lid, van de Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen, de Regeling dierlijke producten, de Regeling houders van dieren, artikel 32 Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi en de Binnenvaartregeling

Besluit:

§ 1 Algemeen

Artikel 1 Begrippen regeling

Voor de toepassing van deze regeling gelden de begripsbepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit voertuigen, het Kentekenreglement en de Regeling voertuigen. Voorts wordt verstaan onder:

a. Wet:

Wegenverkeerswet 1994;

b. RDW:

Dienst Wegverkeer;

c. controlekeuring:

eenmalige keuring van hetzelfde voertuig door de RDW binnen 6 weken nadat het betreffende voertuig bij de eerste keuring dan wel kentekenonderzoek nog niet voor goedkeuring in aanmerking komt;

d. erkenning:

de door de RDW afgegeven erkenningen en bevoegdheden op grond van de Wet, Wet Personenvervoer 2000 en Arbeidstijdenwet en het Kentekenreglement, te weten:

 • 1. APK-erkenning, erkenning als bedoeld in artikel 83 van de Wet, waarbij APK-I staat voor voertuigen met een toegestane maximum massa van 3.500 kg of meer en APK-II voor voertuigen met een maximum massa van niet meer dan 3.500 kg;

 • 2. erkenning wijziging constructie LPG: erkenning als bedoeld in artikel 100 van de Wet;

 • 3. erkenning controleapparaat, CA: erkenning als bedoeld in artikel 3 van de Regeling controleapparaten 2005;

 • 4. erkenning boordcomputer taxi, BT: erkenning als bedoeld in artikel 1 van de Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi;

 • 5. erkenning bedrijfsvoorraad, BV: erkenning als bedoeld in artikel 62 van de Wet;

 • 6. erkenning exportdienstverlening, ED: erkenning als bedoeld in artikel 66a van de Wet;

 • 7. erkenning tenaamstelling, kentekenloket: erkenning als bedoeld in artikel 61a van de Wet;

 • 8. erkenning gecontroleerde afgifte en inname kentekenplaten, GAIK: erkenning als bedoeld in artikel 70a van de Wet;

 • 9. bevoegdheid tot het versneld aanvragen van de inschrijving van voertuigen, VI: bevoegdheid als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onder a van het Kentekenreglement;

 • 10. bevoegdheid tot het versneld melden dat tot de bedrijfsvoorraad behorende voertuigen voorgoed buiten Nederland worden gebracht, OREH: bevoegdheid als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onder b, van het Kentekenreglement;

 • 11. bevoegdheid tot het melden dat tot de bedrijfsvoorraad behorende voertuigen voorgoed buiten gebruik worden gesteld, ORAD: bevoegdheid als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onder c, van het Kentekenreglement;

 • 12. bevoegdheid om in geval van verkoop van een voertuig uit eigen bedrijfsvoorraad, namens de aanvrager, een aanvraag van een tenaamstelling in te dienen, TV: bevoegdheid als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onder d, van het Kentekenreglement;

e. handelaarskenteken:

kenteken als bedoeld in artikel 3 van het Kentekenreglement;

f. inrichting:

inrichting als bedoel in de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK, de regeling aanpassing voertuigen en de Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi;

g. kentekenonderzoek:

onderzoek verricht ten behoeve van de inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling als bedoeld in artikel 48 van de Wet;

h. keuringsplaats, KI:

hetgeen daaronder in artikel 1 van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK wordt verstaan;

i. mobiele keuringseenheid, ME:

keuringseenheid als bedoeld in artikel 1 van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK;

j. mobiele installatie-eenheid, MAE:

installatie-eenheid als bedoeld in de Regeling controleapparaten 2005 dan wel de Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi;

k. RDW registers:

de registers als bedoeld in artikel 42, artikel 70k, artikel 126 en artikel 129a van de Wet;

l. recall:

handelingen en verstrekkingen in verband met de uitvoering van artikel 25e van de Wet;

m. taxi:

personenauto, bestemd voor taxivervoer als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van de Wet Personenvervoer 2000;

n. werkplaats, WP:

inrichting waarin een bedrijf werkzaamheden verricht als bedoeld in de Regeling aanpassing voertuigen, de Regeling controleapparaten 2005 dan wel de Regeling erkenning werkplaatsen Boordcomputer taxi;

o. voertuig licht:

voertuigen met een toegestane maximum massa van maximaal 3.500 kg;

p. voertuig zwaar:

voertuigen met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg.

Artikel 2 Opbouw tarieven, munteenheid en wijze van betaling

 • 1. De tarieven zijn exclusief de bedragen voor de inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling en afgifte van kentekenbewijzen, en indien van toepassing exclusief BTW en eveneens exclusief lokale bronbelastingen.

 • 2. De tarieven zijn weergegeven in euro.

 • 3. Bij betaling in contant geld aan de balie van de RDW, wordt het totaalbedrag afgerond op een veelvoud van € 0,05.

Artikel 3 Uurtarieven

Door de RDW worden, in het kader van de in deze regeling genoemde activiteiten, de volgende uurtarieven gehanteerd, tenzij anders vermeld:

 • a. basis technisch uurtarief: € 97,00;

 • b. uurtarief technisch medewerker: € 108,00;

 • c. uurtarief ICT specialist, technisch inspecteur: € 125,00.

 • d. uurtarief administratieve medewerkers: € 92,00;

 • e. uurtarief consultancy / projectmanagement: € 138,00.

Artikel 4 Kosten van derden

Indien sprake is van kosten van derden, voor zover niet in onderstaande tarieven opgenomen, worden deze, in aanvulling op de in deze regeling genoemde tarieven, in rekening gebracht.

Artikel 5 Werkzaamheden buiten de RDW-keuringslocaties

 • 1. Voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten de RDW-keuringslocaties worden reis- en zo nodig verblijfkosten in rekening gebracht.

 • 2. Voor keuringen buiten een RDW-locatie door medewerkers van een RDW-keuringslocatie, worden voorrijkosten in rekening gebracht.

 • 3. Voor keuringen en andere werkzaamheden door technisch inspecteurs van de RDW geldt dat onderscheid wordt gemaakt in afstand tot en boven een geografische straal van 225 kilometer vanaf de hoofdvestiging van de RDW te Zoetermeer dan wel een RDW vestiging in het buitenland alsmede de wijze van vervoer.

 • 4. Indien sprake is van een programma waarbij meerdere technisch inspecteurs separaat werken, worden de kosten als bedoeld in het eerste lid per inspecteur in rekening gebracht.

Artikel 6 Bepaling van tijdstip van meting en restitutie

 • 1. Degene, aan wie een erkenning, bevoegdheid of handelaarskenteken als bedoeld in de Wet, de Wet Personenvervoer 2000 dan wel Arbeidstijdenwet is verleend, dan wel gebruik maakt van een beveiligde aansluiting en wiens erkenning, bevoegdheid of beveiligingsmaatregel niet is ingetrokken of op eigen verzoek is beëindigd op 1 januari 2017, is voor de instandhouding van een erkenning, bevoegdheid of handelaarskenteken het geldende toezicht tarief verschuldigd.

 • 2. Indien een erkenning, bevoegdheid of handelaarskenteken wordt geschorst, tijdelijk of voor onbepaalde tijd wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt geen restitutie plaats voor het nog resterende deel van het kalenderjaar.

 • 3. Indien een abonnement als bedoeld in deze regeling geschorst, tijdelijk of definitief wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt geen restitutie plaats voor het nog resterende aantal maanden van het abonnement.

 • 4. Degene die op grond van hoofdstuk III van de Wet aan toezicht is onderworpen en wiens aanwijzing dan wel goedkeuring niet is ingetrokken of op eigen verzoek is beëindigd op 1 januari 2017, is voor de instandhouding van de aanwijzing dan wel goedkeuring het geldende toezicht tarief verschuldigd. Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Wijziging in producten

Indien gedurende het van kracht zijn van deze regeling nieuwe dan wel gewijzigde producten ontstaan, die niet in deze regeling zijn opgenomen, is het bepaalde in artikel 3 tot en met 5 van toepassing.

Artikel 8 Tarief bij niet verschijnen

 • 1. Indien de aanvrager van een keuring niet verschijnt op de met de RDW afgesproken tijd en plaats, of indien een niet geheel keuringsgeschikt voertuig ter keuring wordt aangeboden waardoor niet tot keuring wordt overgegaan, dan wordt het voor de aangevraagde keuring vastgestelde tarief in rekening gebracht.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien door de betrokken keuringslocatie van de RDW uiterlijk twee werkdagen vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen.

Artikel 9 Tarief centrale servicenummer RDW

Degene, die gebruik maakt van de 0900 servicenummers is hiervoor € 0,10 per minuut verschuldigd.

§ 2 Bijlagen

Artikel 10 Tarieven Bijlage I, erkenningen, bevoegdheden handelaarskentekens en toezicht

De tarieven met betrekking tot de aanvraag van en het toezicht op erkenningen en bevoegdheden, de diensten en producten ten behoeve van het gebruik en het toezicht op erkenningen en bevoegdheden als bedoeld in artikel 1 van deze regeling alsmede de handelaarskentekens, zijn vermeld in Bijlage I.

Artikel 11 Tarieven Bijlage II, individuele keuringen en onderzoeken

De tarieven met betrekking tot de individuele keuringen, kentekenonderzoeken, periodieke keuringen en ADR-keuringen zijn vermeld in Bijlage II.

Artikel 12 Tarieven Bijlage III en IV, type- en individuele goedkeuringen en Testcentrum Lelystad

 • 1. De tarieven met betrekking tot de typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen zijn vermeld in Bijlage III.

 • 2. De tarieven met betrekking tot het gebruik van het Testcentrum Lelystad zijn vermeld in Bijlage IV.

 • 3. Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid is het bepaalde in artikel 3 en 4 alsmede het bepaalde in § 3 van toepassing.

Artikel 13 Tarieven Bijlage V, Ontheffingen

De tarieven met betrekking tot de ontheffingen en daarvoor benodigde documenten zijn vermeld in Bijlage V.

Artikel 14 Tarieven Bijlage VI, Inschrijving, tenaamstelling en schorsing, kenteken-, rij- en registratiebewijzen

De tarieven met betrekking tot aanvragen inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling, kentekenbewijzen, rijbewijzen, registratiebewijzen en schorsing tenaamstelling in het kentekenregister alsmede verval tenaamstelling in het kentekenregister, zijn vermeld in bijlage VI.

Artikel 15 Tarieven Bijlage VII, Gegevensverstrekking en Kennisnemingen

De tarieven voor de gegevensverstrekking uit de RDW registers zijn opgenomen in Bijlage VII.

§ 3 Bijzondere bepalingen Typegoedkeuring en individuele goedkeuring

Artikel 16 Testwerkzaamheden typegoedkeuring en individuele goedkeuring

Het tarief van een test/keuring is opgebouwd uit drie componenten:

 • 1. De uitvoering van de test alsmede de rapportage van de test op basis van het technisch uurtarief;

 • 2. De administratieve kosten op basis van een stuks tarief;

 • 3. Een toeslag voor het gebruik van de faciliteiten, indien van toepassing, op basis van het betreffende uurtarief.

Artikel 17 Reis- en verblijfkosten

De reis- en verblijfkosten als bedoeld in artikel 5, eerste en derde lid zijn als volgt opgebouwd:

 • a. reiskosten:

  • 1°. per auto tot en met 225 km, of

  • 2°. per auto vanaf 225 km of meer, en

  • 3°. bij een andere wijze van vervoer, de daadwerkelijk gemaakte reiskosten

 • b. een uurtarief tijdens reis uren;

 • c. verblijfskosten op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten;

 • d. indien van toepassing 50% van het uurtarief technisch inspecteur als bedoeld in artikel 3 onder c, voor verblijfskosten in het weekend en tijdens feestdagen met een maximum van 8 uur.

Artikel 18 Werkzaamheden na 18.00 uur

Indien de werkzaamheden op verzoek van de aanvrager worden verricht tussen 18.00 uur en 07.00 uur, wordt een toeslag van 100% op basis van het uurtarief als bedoeld in artikel 3, onder c, berekend. Dit geldt tevens voor de werkzaamheden die worden verricht in het weekend en op feestdagen.

Artikel 19 Meer/minder testen

 • 1. De tarieven vermeld in Bijlage III zijn van toepassing op de desbetreffende producten waarbij elk onderdeel van de test eenmalig wordt uitgevoerd.

 • 2. Extra (deel-)testen worden aan de hand van het uurtarief aan de rekening toegevoegd.

 • 3. Voor testen waar een significant deel van de test achterwege kan worden gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Artikel 20 Reductie typegoedkeuring

 • 1. Bij aanvullingen van typegoedkeuringen en certificaten die gelijktijdig worden uitgegeven op basis van één testresultaat, wordt een reductie op het tarief van de typegoedkeuring c.q. certificaat gegeven (W1 en W>1); hierbij geldt dat meerdere testen als één testresultaat worden beschouwd, mits de testen gelijktijdig worden uitgevoerd en het totaalresultaat van toepassing is op alle te wijzigen (type-)goedkeuringen c.q. certificaten.

 • 2. Indien een aanvrager op jaarbasis meer dan 200 soortgelijke aanvullingen van typegoedkeuringen en certificaten heeft aangevraagd wordt een generieke kortingsregeling naar kostendekkend niveau toegepast onder de volgende condities:

  • a. een juiste naleving van de in het contract tussen de aanvrager en RDW opgenomen criteria voor de staffelkorting en kwaliteitseisen;

  • b. de korting wordt eens per jaar achteraf door middel van een staffelkorting vastgesteld waarbij de korting zoals van toepassing op basis van de berekening en toetsing over 2016 in 2017 op de aanvragen van dat jaar worden verstrekt.

Artikel 21 Negatief resultaat

Voor een test met een negatief resultaat en eventueel een geweigerde goedkeuring worden de desbetreffende tarieven in rekening gebracht.

Artikel 22 Berekening extra tijd

De vermelde tarieven zijn van toepassing onder de voorwaarde dat de RDW medewerker in de gelegenheid wordt gesteld efficiënt te werken. Indien de werkzaamheden aanzienlijk langer duren dan de door de RDW vastgestelde norm tijd wordt extra tijd aan de hand van het uurtarief apart in rekening gebracht.

§ 4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 23 Overgangsbepaling

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in deze regeling en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling, is het tarief zoals geldend op datum aanvraag van toepassing.

Artikel 24 Intrekking regeling

De Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2016 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 25 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 26 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2017.

Deze regeling wordt met Bijlagen, Legenda en toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Zoetermeer, 5 december 2016

De directie van de RDW, A. van Ravestein Algemeen Directeur

BIJLAGE I AANVRAAG EN TOEZICHT ERKENNINGEN, BEVOEGDHEDEN EN HANDELAARSKENTEKENS

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2017 in (euro, €)

Aanvragen erkenningen en bevoegdheden

   

Aanvraag erkenning gasinstallatie

WP

324,00

Aanvraag erkenning APK

KI

377,00

Aanvraag erkenning BCT (Boordcomputer Taxi)

WP /MAE

377,00

Inrichtingen bij mobiele keuringseenheid of mobiele activeringseenheid erkenninghouder

STK

108,00

Aanvraag erkenning CA (tachograaf)

WP /ME

270,00

Aanvraag erkenning bedrijfsvoorraad, BV

VE / NVE

185,00

Aanvraag van een handelaarskenteken, HKB

STK

185,00

Aanvraag bevoegdheid tot het melden dat tot de bedrijfsvoorraad behorende voertuigen voorgoed buiten gebruik worden gesteld, ORAD

VE / NVE

51,50

Aanvraag bevoegdheid tot het versneld melden dat tot de bedrijfsvoorraad behorende voertuigen voorgoed buiten Nederland worden gebracht, OREH

VE / NVE

51,50

Aanvraag bevoegdheid tot het versneld aanvragen van de inschrijving van voertuigen, VI

VE / NVE

51,50

Aanvraag erkenning exportdienstverlening, ED

VE / NVE

51,50

Aanvraag bevoegdheid om in geval van verkoop van een voertuig uit eigen bedrijfsvoorraad, namens de aanvrager, een aanvraag van een tenaamstelling in te dienen, TV

VE / NVE

155,00

Aanvraag erkenning tenaamstelling, Kentekenloket

VE / NVE

1.450,00

Aanvraag erkenning European Electronic Toll Service, EETS

VE / NVE

6.500,00

Aanvraag RTL

VE / NVE

52,50

Aanvraag erkenning voor de afgifte en inname van kentekenplaten, GAIK

VE / NVE

368,00

Aanvraag erkenning voor het aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten

VE / NVE

368,00

Variabele (toezicht) kosten

   

Afmelding gasinstallatie

STK

5,10

Afmelding LPG (via internet)

STK

5,60

Herkeuring in beroep APK (klacht)

STK

46,00

Afmelding APK II, bij goedkeuring

STK

3,35

Afmelding APK II, bij goedkeuring (via internet)

STK

3,85

Afmelding APK I, bij goedkeuring

STK

3,35

Afmelding APK I, bij goedkeuring (via internet)

STK

3,85

Afmelding CA

STK

5,10

Afmelding CA (via internet)

STK

5,60

Melding demontage, ORAD

STK

0,00

Melding demontage ORAD (via internet)

STK

0,00

Aanvraag kenteken bij bevoegdheid VI

STK

0,24

Aanvraag kenteken bij bevoegdheid VI, indien gedaan via de RDW-website (RDW.nl)

STK

1,25

Aanvraag kenteken bij bevoegdheid VI (via internet)

STK

0,50

Tenaamstelling bij RDW erkenninghouder, exclusief identiteitsvaststelling & administratieve handelingen

STK

6,06

Maximaal tarief (inclusief BTW) dat een erkenninghouder voor een tenaamstelling aan de aanvrager in rekening mag brengen voor identiteitsvaststelling & administratieve handelingen

STK

3,92

Optioneel: card voor voertuig in bedrijfsvoorraad

STK

2,90

Tenaamstelling ten behoeve van een bedrijfsvoorraad

STK

3,16

Tenaamstelling ten behoeve van een bedrijfsvoorraad (via internet)

STK

3,53

Melding OREH, voorgoed buiten Nederland brengen van in de bedrijfsvoorraad geregistreerde voertuigen

STK

9,61

Melding OREH, voorgoed buiten Nederland brengen van in de bedrijfsvoorraad geregistreerde voertuigen (via internet)

STK

9,98

Schorsing tenaamstelling bij een erkend bedrijf (exclusief identiteitsvaststelling en administratieve handelingen)

   

Maximaal tarief (inclusief BTW) dat een erkenninghouder voor een schorsing aan de aanvrager in rekening mag brengen voor identiteitsvaststelling & administratieve handelingen

Inschrijving

4,99

Motorrijtuigen minder of gelijk aan 3.500 kg, jonger dan 15 jaar

Inschrijving

68,01

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers ouder dan 15 jaar (exclusief brom- of snorfietsen)

Inschrijving

19,01

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers zwaarder of gelijk aan 3.500 kg en motorfietsen, jonger dan 15 jaar

Inschrijving

19,01

Vernieuwing schorsing op of 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

19,01

Schorsing voertuig binnen één jaar na begindatum beëindigde schorsing, waarbij tevens de tenaamstelling in het kentekenregister niet is gewijzigd

Inschrijving

115,01

Brom- of snorfiets

Inschrijving

6,01

Vaste (toezicht) kosten

   

Instandhouding erkenning gasinstallatie

WP

184,00

Instandhouding erkenning APK

KI /ME

184,00

Instandhouding erkenning BCT

WP /MAE

184,00

Instandhouding erkenning TA (controleapparaat)

WP /ME

108,00

Instandhouding inrichtingen bij ME / MAE

Inrichting

108,00

Instandhouding erkenning BV, ongeacht of er bevoegdheden aan verbonden zijn

VE / NVE

94,00

Instandhouding handelaarskenteken

VE / NVE

94,00

Instandhouding bevoegdheid ORAD

VE / NVE

94,00

Instandhouding bevoegdheid OREH

VE / NVE

52,50

Instandhouding bevoegdheid VI

VE / NVE

94,00

Instandhouding erkenning, ED

VE / NVE

52,50

Instandhouding bevoegdheid TV

VE / NVE

132,00

Instandhouding RTL

VE / NVE

268,00

Instandhouding erkenning Kentekenloket

VE / NVE

1.500,00

Instandhouding erkenning European Electronic Toll Services, EETS

VE / NVE

6.500,00

Instandhouding erkenning GAIK

VE / NVE

394,00

Instandhouding erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten

VE / NVE

394,00

Algemeen

   

Aanvraag wijziging / overname erkenningen bevoegdheid of handelaarskenteken

STK

65,00

Bezoekkosten in kader van aanvraag, wijziging /overname erkenningen bevoegdheid of handelaarskenteken

Bezoek

108,00

Verstrekking APK-handboek

STK

38,00

Aanvraag verklaring APK-keurmeesterexamen

STK

56,00

Bevoegdheidspas APK

STK

12,00

Examen en bevoegdheidspas bevoegdheidsverlenging tachograaftechnicus

STK

65,00

Tellerstandenrapport t.b.v. erkenning bedrijfsvoorraad, BV

STK

0,10

Historie tellerstand door erkend bedrijf

STK

0,05

Instandhouding datacommunicatie met de RDW via een beveiligde aansluiting van de beveiligingsmaatregel (certificaat)

VE / NVE / WP / KI / ME /MAE

19,00

Erkenning BV, tweede, volgende of vervangende bedrijfsvoorraadpas

STK

21,50

BIJLAGE II KEURINGEN EN ONDERZOEKEN INDIVIDUELE VOERTUIGEN

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2017 in (euro, €)

Algemeen

   

Reisuren

Uur

63,00

Controlekeuring schadevoertuig op grond van artikel 106 van de Wet

STK

27,00

Controlekeuring

STK

27,00

Voorrijkosten keuren aan huis

Uur

110,00

Kentekenonderzoeken ten behoeve van inschrijving

   

Identiteitsonderzoek VIN

STK

46,00

(her) inslag VIN

STK

46,00

Verklaring van geen bezwaar

STK

46,00

COP/CEMT Document

STK

16,00

Inschrijving in het kentekenregister zonder tenaamstelling op grond van art. 21 Kentekenreglement bij RDW locatie

STK

15,00

Inschrijving in het kentekenregister zonder tenaamstelling op grond van art. 21 Kentekenreglement bij keuren aan huis

STK

26,00

Vervangend goedkeuringsbewijs taxi

STK

15,00

Eerste Keuring Taxi

STK

34,00

Identificatie voertuig licht

STK

56,00

Identificatie voertuig zwaar

STK

82,00

Beoordeling gebruiksdoel voertuig licht

STK

55,00

Beoordeling gebruiksdoel voertuig zwaar

STK

82,00

Beoordeling goedkeuring minder dan 5 aspecten voertuig licht

STK

27,00

Beoordeling goedkeuring 5–9 aspecten voertuig licht

STK

55,00

Beoordeling goedkeuring 10–14 aspecten voertuig licht

STK

82,00

Beoordeling goedkeuring 14–19 aspecten voertuig licht

STK

110,00

Beoordeling goedkeuring 20–24 aspecten voertuig licht

STK

137,00

Beoordeling goedkeuring 25 of meer aspecten voertuig licht

STK

164,00

Beoordeling goedkeuring minder dan 5 aspecten voertuig zwaar

STK

27,00

Beoordeling goedkeuring 5–9 aspecten voertuig zwaar

STK

55,00

Beoordeling goedkeuring 10–14 aspecten voertuig zwaar

STK

82,00

Beoordeling goedkeuring 14–19 aspecten voertuig zwaar

STK

110,00

Beoordeling goedkeuring 20–24 aspecten voertuig zwaar

STK

137,00

Beoordeling goedkeuring 25 of meer aspecten voertuig zwaar

STK

164,00

Her inschrijving voertuig licht

STK

64,00

Her inschrijving voertuig zwaar

STK

118,00

Schadekeuring voertuig licht

STK

46,00

Schadekeuring voertuig zwaar

STK

101,00

Beoordeling aanwijzing bromfietsen (artikel 20b Wet)

Uur

25,00

Periodieke keuringen

   

Vrijwillige APK op eigen verzoek voertuig licht (bij identificatie)

STK

32,00

Vervangend keuringsbewijs

STK

16,00

Periodieke keuring APK II

STK

55,00

Periodieke keuring APK I

STK

110,00

Periodieke keuring bus, < 20 zitplaatsen

STK

89,00

Periodieke keuring bus, 20 tot en met 41 zitplaatsen

STK

132,00

Periodieke keuring bus > 41 zitplaatsen

STK

186,00

ADR voertuigen

   

ADR-document

STK

16,00

ADR-certificaat

STK

133,00

Afgifte CEOC-verklaring van ADR-tank(voertuig)

STK

133,00

Voorlopig ADR-keuringsdocument (12 weken geldig)

STK

15,00

Afgifte individueel ADR inspectierapport van periodieke dichtheidsbeproeving bij een erkend bedrijf

STK

108,00

Afgifte individueel vervangend document in verband met vermissing, onleesbaarheid of een vol document

STK

15,00

Periodieke Keuring ADR-voertuig licht

STK

69,00

Periodieke Keuring ADR-voertuig zwaar

STK

132,00

Periodieke keuring hitte werende bekleding LPG tanks

STK

63,00

Dierenvervoer

   

Keuring van een vaartuig voor het vervoer van levende dieren

Uur

108,00

Keuring van een wegvoertuig voor her vervoer van levende dieren naar aanleiding van een schorsing

STK

27,00

Keuring vervoer pluimvee en pelsdieren (basis)

STK

82,00

Vervangend certificaat voor het vervoer van levende dieren

STK

15,00

Basiskeuring vervoer levende dieren, voertuig licht

STK

2,00

Keuring van een wegvoertuig voor het vervoer van levende dieren

STK

82,00

Keuring vervoer vee, categorie: eenhoevig, geiten, runderen, schapen en varkens, voertuig zwaar (uitgebreid)

STK

164,00

BIJLAGE III TYPEGOEDKEURINGEN EN INDIVIDUELE GOEDKEURINGEN INCLUSIEF TOEZICHT

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2017 in (euro, €)

Algemeen

   

Reiskosten per auto tot en met 225 km

Autoreis

110,00

Reiskosten auto van 225 km of meer

Autoreis

296,00

Reiskosten andere wijze van vervoer

Persoon

Daadwerkelijke kosten

Reisuren

Uur

63,00

Verblijfskosten

Persoon

Daadwerkelijke kosten

Waarmerken van documenten

STK

13,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type

STK

148,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant

STK

36,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type korting

STK

49,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant korting

STK

16,00

Toezicht typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen

   

Beoordeling ten behoeve correctie/ aanvulling /revisie van een certificaat

STK

128,00

Beoordeling ten behoeve correctie/ aanvulling /revisie van een certificaat

W>1

64,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling / correctie / revisie van een certificaat (klant specifiek)

STK

64,00

Verklaring flexibiliteitsregeling

STK

255,00

Beoordeling door TD uitgevoerd COP bezoek

STK

360,00

Instandhouding COP

STK

485,00

Typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen

   

WMI code

STK

184,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) aanvulling / correctie aangeleverd

W>1

156,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) aanvulling / correctie aangeleverd

W1 / Wel V

210,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) nieuw aangeleverd

Wel V

263,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) last minute nieuw aangeleverd

Wel V

525,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) last minute aanvulling / correctie aangeleverd

W1 / WEL V

420,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) last minute aanvulling / correctie aangeleverd >1

W>1

311,00

Certificaten R90 (>1 ref. identiek frictie materiaal)

W>1

81,00

Certificaten verlichting combi unit >1

W>1

81,00

Goedkeuring volgens Wet Personenvervoer 2000 (Bus, Wegtrein, Taxi)

STK

135,00

Goedkeuring Ambulance (voertuig speciaal doeleinde)

STK

135,00

Verklaring van overeenstemming

STK

146,00

CEMT verklaring

STK

16,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig (eenvoudig)

STK

564,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig aanvulling/correctie (eenvoudig)

STK

282,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig (complex)

STK

1.127,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig aanvulling/correctie (complex)

STK

564,00

Koelvoertuigen

   

Afgifte certificaat ATP/VWS koelvoertuig

STK

133,00

Typegoedkeuring ATP koelvoertuig afgifte certificaat voorlopig

STK

14,00

Typegoedkeuring ATP/VWA/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

STK <=5

96,00

Typegoedkeuring ATP/VWA/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

STK >5

47,00

ADR

   

Typegoedkeuring ADR

STK

327,00

Wijziging/aanvulling van ADR typegoedkeuring

STK

202,00

Wijziging ADR-certificaat

Uur

93,00

Binnenvaartregeling (tachografen Rijnvaart)

   

Indien de keuring plaatsvindt door het beproevingslaboratorium van de RDW te Lelystad

Uur

125,00

Indien de keuring plaatsvindt op de door de aanvrager gewenste locatie

Uur

125,00

en reiskosten

BIJLAGE IV GEBRUIK RDW TESTCENTRUM (LELYSTAD)

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2017 in (euro, €)

RDW Testcentrum

   

Gebruik testbaan

Uur

114,00

Gebruik baan parkeerremhelling

Uur

114,00

Gebruik geluidmeetvlakte baan

Uur

114,00

Gebruik geluidmeetvlakte apparatuur

Test / keuring

54,00

Gebruik dynamische vlakte

Uur

345,00

Gebruik deelstrook dynamische vlakte

Uur

89,00

Gebruik stabiliteitsvlakte

Uur

156,00

Gebruik stabiliteitsvlakte segment gladde strook

Uur

156,00

Gebruik cirkelsegment stabiliteitsvlakte

Uur

156,00

Gebruik stabiliteitsvlakte lichte voertuigen

Uur

138,00

Gebruik TCL baan aquaplaning

Uur

159,00

Gebruik ABS-baan

Uur

300,00

Gebruik 4x4-baan

Uur

143,00

Gebruik Wetgripbaan

Uur

244,00

Gebruik TCL hal

Keuring

54,00

Gebruik TCL hal unit 1

Dag

160,00

Gebruik TCL hal unit 2

Dag

160,00

Gebruik TCL hal unit 3

Dag

173,00

Gebruik TCL hal unit 4

Dag

186,00

Gebruik TCL hal unit 5

Dag

197,00

Gebruik TCL hal unit 6

Dag

186,00

Gebruik kantoorruimte

Dag

65,00

Gebruik TCL huurauto

Uur

52,00

Gebruik TCL voertuig

Uur

97,00

Gebruik TCL-personeel toezicht

Uur

63,00

Kalibratie testbank

Kalibratie

536,00

Kalibratie manometer

Kalibratie

79,00

Kalibratie tijdmeetset

Kalibratie

536,00

Verschroten band

STK

13,00

Gebruik apparatuur

Test / keuring

54,00

Gebruik wetgripcar

Test / keuring

100,00

Gebruik wetgrip C3 car

Test / keuring

425,00

Gebruik rolweerstandsbank

Test / keuring

615,00

Gebruik stuurrobot

Test / keuring

2.165,00

Weekendtoeslag voor gebruik faciliteiten

Uur

137,00

Bandentest rolweerstand C1

Test / keuring

918,00

Bandentest rolweerstand C2

Test / keuring

997,00

Bandentest rolweerstandsbank C3

Test / keuring

1.155,00

Geluidtest C1 / C2

Test / keuring

1.055,00

Geluidtest C3

Test / keuring

1.730,00

Wetgrip bandentest C1 / C2

Test / keuring

1.423,00

Wetgrip bandentest C3

Test / keuring

2.063,00

Individuele toelatingskeuring speciaal elektrisch aangedreven brom / snorfiets

Test / keuring

300,00

Individuele toelatingskeuring speciaal brom/ snorfiets aangedreven door fossiele brandstof

Test / keuring

350,00

Individuele toelatingskeuring speciaal invoer voertuigcategorie M1 /N1

Test / keuring

800,00

Individuele toelatingskeuring speciaal invoert voertuigcategorie L3e

Test / keuring

625,00

Individuele toelatingskeuring speciaal wijziging wielbasis

Test / keuring

400,00

Individuele toelatingskeuring speciaal eigenbouw motorfiets

Test / keuring

625,00

BIJLAGE V ONTHEFFINGEN

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2017 in (euro, €)

Algemeen

   

Annulering

STK

16,00

Ontheffing landbouwvoertuigen (in mandaat, per wegbeheerder)

STK

30,00

Incidentele ontheffingen exceptioneel

   

Ontheffing voor 1 of meer wegbeheerders incl. 1 route

STK

93,00

Afdracht per wegbeheerder incidentele ontheffing

STK

16,00

Ontheffing op verzoek politie

STK

306,00

Ontheffing voor specifieke doeleinden of opleiding

STK

128,00

Aantal routes (leeg)

STK

0,00

Verlenging incidentele ontheffing met 2 weken met een maximum van 12 weken

STK

56,00

Aantal routes (extra)

STK

56,00

Langlopende ontheffing exceptioneel

   

Langlopende ontheffing (jaarontheffing)

Kenteken

155,00

LZV

   

Aansluitroute LZV

STK

101,00

Jaarlijkse LZV Ontheffing

STK

155,00

Incidentele ontheffing LZV en opleidingsontheffing LZV

STK

128,00

Ontheffing innovatieve systemen in voertuigen

   

Ontheffing demonstraties en kortlopende proeven (max. 1 maand geldig)

STK

368,00

Ontheffing langlopende proeven (max. 1 jaar geldig)

STK

368,00

Keuring en toelating voertuigen ten behoeve van Ontheffing innovatieve systemen in voertuigen (artikel 2a besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer)

Uur

Artikel 3–5

Ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten

   

SERT document nieuw

STK

70,00

SERT aanpassing/aanhangsel

STK

35,00

Ontheffingsattest

STK

94,00

Principeakkoord (Initieel keuringsadvies)

STK

36,00

BIJLAGE VI INSCHRIJVING, TENAAMSTELLING VERVAL TENAAMSTELLING EN SCHORSING, KENTEKEN-, RIJ- EN REGISTRATIEBEWIJZEN

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2017 in (euro, (€)

Inschrijvingen in het kentekenregister, tenaamstelling en afgifte kentekencards

   

Inschrijving in het kentekenregister, versneld

STK

39,00

Inschrijving in het kentekenregister, individueel

STK

39,00

Kentekenbewijs GV, BN, GN, CD, CDJ

STK

39,00

Handelaarskentekenbewijs, tweede of volgende

STK

39,00

Historische kentekenbewijzen

STK

39,00

Aanpassing inschrijving na een wijziging in de constructie van een voertuig door een RDW gecertificeerd bedrijf conform een GWC-nummer

STK

25,25

Aanpassing inschrijving na het wijzigen van de toegestane maximum massa waarvoor uitsluitend een administratieve beoordeling noodzakelijk is

STK

58,00

Inschrijving transito

STK

19,59

Opdracht en machtiging tot tenaamstelling

STK

5,00

Spoedlevering kentekencard: afhalen in Veendam

STK

50,00

Spoedlevering kentekencard: per koeriersdienst bezorgd

STK

200,00

Vervangende documenten

   

Vervangend handelaarskenteken

STK

31,50

Vervangende kentekencard inclusief tenaamstellingcode

STK

31,50

Vervangende tenaamstellingscode

STK

1,00

Aanvraag omwisseling vóór 1 januari 2014 afgegeven kentekenbewijs naar kentekencard

STK

9,98

Aanvraag omwisseling vóór 1 januari 2014 afgegeven kentekenbewijs naar kentekencard > 50, mits van dezelfde eigenaar/houder

STK

5,50

Tenaamstelling

   

Tenaamstelling bij RDW vestiging: inclusief identiteitsvaststelling & administratieve handelingen

Stuk

9,98

Verval tenaamstelling

   

Verval tenaamstelling export bij RDW balie

STK

9,98

Schorsing tenaamstelling in het kentekenregister bij RDW (inclusief identiteitsvaststelling en administratieve handelingen)

   

Motorrijtuigen minder of gelijk aan 3.500 kg, jonger dan 15 jaar

Inschrijving

73,00

Schorsing voertuig binnen één jaar na begindatum beëindigde schorsing, waarbij tevens de tenaamstelling in het kentekenregister niet is gewijzigd

Inschrijving

120,00

Brom- of snorfiets

Inschrijving

11,00

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers ouder dan 15 jaar (exclusief brom- of snorfietsen)

Inschrijving

24,00

Motorrijtuigen en aanhangwagens / opleggers zwaarder of gelijk aan 3.500 kg en motorfietsen, jonger dan 15 jaar

Inschrijving

24,00

Schorsing zesde en volgende schorsing van een motorrijtuig of aanhangwagen / oplegger ouder dan 15 jaar van dezelfde eigenaar / houder, mits er 5 betaalde actuele schorsingen staan geregistreerd.

Inschrijving

0,00

Vernieuwing schorsing op of 6 weken vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de tenaamstelling van kracht is

Inschrijving

24,00

Rijbewijzen

   

Aanvraag rijbewijs bij de RDW

STK

30,00

Afdracht van gemeenten voor afgifte rijbewijzen

STK

9,70

Spoedaanvraag rijbewijs bij de RDW

STK

43,80

Aanvraag begeleiderspas

STK

35,00

Registratie snelle motorboten

   

Aanvraag vervangend registratiebewijs

STK

31,50

Aanvraag registratiebewijs

STK

39,00

Aanvraag gemodificeerd registratiebewijs

STK

15,00

BIJLAGE VII GEGEVENSVERSTREKKING EN KENNISNEMINGEN RDW REGISTERS

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2017 in (euro, €)

Gegevensverstrekking RDW registers

   

Algemeen

   

Aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting waarlangs gegevensaanvragen geautomatiseerd kunnen worden ingediend

Aansluiting

500,00

Lijst Registraties Tenaamstelling Leasemaatschappijen (RTL-lijsten)

STK

4,50

Afkoop abonnement online aansluiting

Aansluiting

500,00

Instandhouding datacommunicatie met de RDW via een beveiligde aansluiting van de beveiligingsmaatregel (certificaat)

STK

19,00

Rijbewijzen

   

Indien de aanvraag schriftelijk of elektronisch wordt ingediend en de gegevens schriftelijk worden verstrekt (echtheidsverklaring)

Informatie

4,50

Aanvraag en verstrekking op geautomatiseerde wijze via web ingeval het verificatie van als identificatiedocument getoonde rijbewijzen betreft, waarbij uitsluitend het al dan niet geldig zijn daarvan wordt gemeld (rijbewijscontrole zakelijk)

Informatie

0,14

WAM

   

Aanvraag uittreksel van alle lopende dekkingen van een verzekeringsmaatschappij

STK

495,00

Aanvraag op geautomatiseerde wijze aangevraagd en verstrekt op een door de RDW te bepalen wijze

STK

0,37

Schriftelijke of telefonische aanvraag informatie verzekering van een afzonderlijk motorrijtuig

STK

4,60

Recall

   

Selecteren van gegevens voor het uitvoeren van een recall in geval van gebreken aan voertuigen

1 selectie voertuigen

495,00

Opmaak van een brief in het kader van een recall

STK

85,00

Brief voor het uitvoeren van een recall, exclusief de kosten van een eventuele aangetekende verzending

STK

0,45

Afmelding reparatie defect terugroepactie door houders van een erkenning als bedoeld in artikel 1, onder d van deze regeling

STK

0,24

Kentekenregister

   

Online verstrekking aan belanghebbenden van persoons- en technische gegevens

STK

0,37

Aanvraag en verstrekking online in het kader van de controle van persoonsgegevens of het kenteken en de meld code, zonder overige gegevens (hit / no hit)

STK

0,14

Aanvraag en verstrekking online in het kader van de controle van het kenteken en de meld-code, en een beperkte set technische gegevens

STK

0,37

Informatie via batchverwerking aan informatieproviders voertuigbranche

Per 1.000

9,50

Kentekenregister

– Indien de aanvraag en verstrekking door middel van geautomatiseerd berichtenverkeer verloopt en niet-gevoelige gegevens voor zakelijk gebruik op abonnementsbasis worden verstrekt (XML)

STK

0,05

Kentekenregister

– Indien de aanvraag en verstrekking door middel van een RDW web applicatie verloopt en niet-gevoelige gegevens voor zakelijk gebruik worden verstrekt

STK

0,14

Verstrekking aan beroepsbeoefenaars van persoons- en technische gegevens

STK

0,37

Aanvraag overzicht van het wagenpark, beperkt tot actueel (schriftelijke verstrekking)

STK

4,90

Weblabel logische tellerstand t.b.v. verkoop door eigenaar/ houder voertuig

STK

0,00

Schriftelijke verstrekking van persoons- en technische gegevens inclusief verklaringen

STK

7,95

Centrale Fietsdiefstal Register

   

Mutaties in het Centrale Fietsdiefstal Register door de fietsfabrikant

STK

0,19

Raadplegen fiets(status) gegevens

STK

0,05

Abonnementen, milieu- en technische gegevens

   

Maandabonnement Informatieverstrekking ETK-milieugegevens voertuigen categorie M1

MAAND

778,00

Weekabonnement Informatieverstrekking ETK-milieugegevens voertuigen categorie M1)

MAAND

1.507,00

Abonnement aanvulling Informatieverstrekking ETK-technische gegevens voertuigen categorie M1 (providers)

MAAND

2.933,00

Abonnement Typegoedkeuring

STK

169,00

Informatieverstrekking ETK-technische gegevens voertuigen categorie M1 (EG-lidstaten)

STK

2.948,00

Melding regelgeving

STK

250,00

Kennisneming kentekenregister door geregistreerde natuurlijke persoon, rechtspersoon of diens wettelijke vertegenwoordiger

   

Tellerrapport met uitgebreide voertuiginformatie

Persoon

2,00

Indien het verzoek op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en uitsluitende de tellerstanden betreft

STK

1,00

Indien het verzoek schriftelijk, mondeling of geautomatiseerd wordt ingediend en informatie betreft die een persoonsgegeven bevat

Persoon

4,50

Kennisneming Centraal Rijbewijzen- en Bromfietsenregister

   

Kennisneming van gegevens uit het register aan belanghebbenden als bedoeld in de artikelen 128, eerste lid van de wet

Persoon

4,50

Legenda en begrippen

Eenheid

Omschrijving eenheid

1

1e test

Last minute

Direct ter plekke

AANVUL

Aanvulling

DAG

Etmaal

MAAND

kalendermaand

STK

Stuk (per aanvraag / 1 document / per werkplaats/keuringsplaats/inrichting bij mobiel een mobiele keuringseenheid of een mobiele installatie eenheid)

Ki

keuringsplaats

WP

werkplaats

ME / MAE

Mobiele eenheid / mobiele activeringseenheid

P/1.000 STK

Per 1.000 stuks

UUR

Uur 100%

VE / NVE

Vestiging / nevenvestiging

W1 / Wel voorbereid

1e aanvulling wel voorbereid

W>1

Elke volgende aanvulling na W1

De directie van de RDW, A. van Ravestein Algemeen Directeur

TOELICHTING

Algemeen

De publicatie van de door de RDW vastgestelde tarieven vindt plaats op basis van het door de Minister van Infrastructuur & Milieu goedgekeurde Financiële Meerjaren Beleidsplan (FMB) en de instemming van de Raad van toezicht van de RDW.

Voor het jaar 2017 geldt dat gemiddeld over het geheel van bestaande diensten en producten door de RDW de tarieven met 0,1% zijn verhoogd. De meeste tarieven zijn ten opzichte van 2016 gelijk gebleven, een enkel tarief is gewijzigd. De in 2014 ingezette koers om de tarieven zoveel mogelijk per proces en productsoort in een tabel op te nemen is gehandhaafd, aangevuld en verbeterd. De voorheen bestaande bijlage Gegevensverstrekking en Kennisnemingen zijn samengevoegd.

Bijlage I: bevat de tarieven voor aanvragen RDW erkenningen, bevoegdheden en handelaarskentekens, inclusief de variabele en vaste, jaarlijkse, (toezicht) kosten. Nieuw hierbij zijn de bevoegdheidspassen voor gekwalificeerde gebruikers van een aantal erkenningen. Deze passen worden door het IBKI namens de RDW worden afgegeven. Ook nieuw is hier het examentarief bevoegdheidsverlenging tachograaftechnicus. Deze – nieuwe – taak is eveneens aan het IBKI gemandateerd door de RDW. De tarieven die verband hielden met de erkenning voor het alcoholslot zijn beëindigd.

Bijlage II: bevat de tarieven van de diensten en producten die op de RDW keuringsstations verkrijgbaar zijn, dan wel op verzoek aan huis worden verricht.

Bijlage III: bevat de diensten en producten die in het kader van de Europese-, nationale typegoedkeuring, of individuele toelatingskeuringen van voertuigen of onderdelen daarvan of daarvoor, kunnen worden aangeschaft.

Bijlage IV: bevat de tarieven van het RDW testcentrum in Lelystad.

Bijlage V: bevat de producten en diensten inzake de ontheffingverlening door de RDW. Voor de duidelijkheid zij opgemerkt dat het tarief zoals aan de aanvrager in rekening gebracht voor een langlopende jaarontheffing inclusief de op basis van een ministeriële regeling vastgestelde afdracht component aan wegbeheerders is. Voor incidentele ontheffingen is dit niet het geval, vanwege een andere afdracht structuur in diezelfde ministeriële regeling.

Bijlage VI: bevat alle tarieven die betrekking hebben op inschrijvingen in het kentekenregister en tenaamstelling, kentekenbewijzen, rijbewijzen en registratiebewijzen, inclusief de schorsing van de tenaamstelling in het kentekenregister. In verband met de inwerkingtreding van het gewijzigd artikel 4q, tweede lid en artikel 121, eerste lid van de Wet met ingang van 1 januari 2016 zijn de bedragen ter dekking van de taken als bedoeld in artikel 4q, tweede lid van de wet welke in de tarieven van de inschrijving en tenaamstelling van voertuigen is verdisconteerd bedraagt in 2017 € 21,72 respectievelijk € 2,93.

Bijlage VII: deze bevat de tarieven omtrent gegevensverstrekking uit de door de RDW bijgehouden registers, en de kennisneming en inzage in de eigen gegevens uit de RDW registers.

Artikelsgewijs

In artikel 1 zijn de begrippen opgenomen die in deze regeling worden gebezigd. Daarbij is het uitgangspunt dat dit conform is aan begrippen opgenomen de in de desbetreffende wet of regeling. De begripsomschrijvingen hebben vooral tot doel deze herkenbaar en herleidbaar terug te kunnen vinden in de bijlagen.

Artikel 2 bevat een onderdeel waarin is aangegeven hoe een tarief is opgebouwd, de munteenheid waarin de RDW factureert, alsmede de afronding op 5 eurocent. Artikel 3 bevat de uurtarieven die de RDW hanteert bij werkzaamheden voortvloeiende of verband houdende met wettelijke en opgedragen taken. Gedacht kan worden aan opdrachten van het Ministerie ter voorbereiding van mogelijk nieuw beleid en wet- en regelgeving.

In artikel 4 is opgenomen dat ook kosten van zo nodig door de RDW ingeschakelde derden worden doorberekend. Het betreft bijvoorbeeld in het kader van de testen voor typegoedkeuringen dan wel anderszins noodzakelijke expertise voor de beoordeling van aanvragen.

Artikel 5 regelt dat de RDW reis- en verblijfkosten in rekening brengt. In artikel 17 zijn de grondslagen voor de berekening van reis- en verblijfkosten ingevolge artikel 5, eerste en derde lid opgenomen. De desbetreffende tarieven zijn terug te vinden in Bijlage III onder de noemer algemeen. Voor artikel 5, tweede lid gaat het om de zogenaamde voorrijkosten vanaf een RDW keuringslocatie voor het keuren aan huis. Dit tarief staat vermeld in Bijlage II, onder de noemer algemeen.

Artikel 6 bevat de bepaling van tijdstip van meting en restitutie voor het in rekening brengen van tarieven. Dit is vooral van belang voor klanten met een kalenderjaar overschrijdende relatie met de RDW, zoals erkenninghouders en fabrikanten van voertuigen.

Artikel 7 voorziet in de mogelijkheid om binnen het kader van de wettelijke en opgedragen taken voor nieuwe producten de uurtarieven en zo nodig reis- en verblijfkosten in rekening te brengen.

Artikel 8 bepaalt dat bij niet verschijnen, zonder tijdige kennisgeving, het aanvraagtarief in rekening wordt gebracht. Dit is vooral bij keuringen op de RDW locaties van belang aangezien er tijd en menskracht voor de aangevraagde keuring is gereserveerd.

Artikel 9 bevat het tarief voor de centrale RDW servicenummers.

In paragraaf 2, de artikelen 10 tot en met 15 zijn de Bijlagen en de inhoud van de Bijlagen benoemd. Zie voorts ook de toelichting algemeen en de toelichting bij de specifieke bijlage.

In paragraaf 3 zijn de bijzondere bepalingen voor typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen opgenomen. Deze zijn noodzakelijk in verband met de aard en soort van werkzaamheden die hieraan zijn verbonden.

In artikel 16 is aangegeven uit welke drie componenten het tarief van een test is opgebouwd.

In artikel 17 is de wijze van berekening van de reis- en verblijfkosten aangegeven.

In artikel 18 is geregeld dat het tarief met 100% wordt verhoogd bij het op verzoek verrichten van werkzaamheden in het weekend of op feestdagen.

In artikel 19 is aangegeven dat het tarief van een test zoals vermeld in artikel 18 gebaseerd is op het enkelvoudig uitvoeren van een test. Het vaker dan eenmaal uitvoeren van een (deel) test wordt in rekening gebracht.

Artikel 20 bevat de condities voor een reductieregeling voor certificaten en typegoedkeuringen.

Artikel 21 regelt, in verband met de internationale afnemers, expliciet dat voor toelatings- en typegoedkeuringswerkzaamheden als bedoelt in hoofdstuk III van de Wegenverkeerswet 1994, voor testen met een negatief resultaat dan wel een geweigerde typegoedkeuring de tarieven in rekening worden gebracht.

Artikel 22 bepaalt dat indien de werkzaamheden langer dan de door de RDW vastgestelde norm-tijd duren, gelegen in omstandigheden bij de aanvrager, de extra tijd eveneens volgens de uurtarieven in rekening wordt gebracht.

Artikel 23 bevat de overgangsbepaling.

Artikel 24 bevat de intrekking van de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2016. De artikelen 25 en 26 bevatten de gebruikelijke slotbepalingen als inwerkingtreding en citeertitel.

In Bijlage I zijn de aanvraagtarieven voor de door de RDW verleende erkenningen en bevoegdheden opgenomen. Voorts zijn de variabele en vaste kosten opgenomen. De variabele kosten zijn de tarieven die de erkenninghouder per handeling in het kader van het gebruik van de erkenning of bevoegdheid aan de RDW moet voldoen. Daarbij geldt ten aanzien van de schorsing van voertuigen bij een erkenninghouder dat deze het bedrag van € 4,99 niet in rekening mag brengen voor het opheffen van een schorsing of voor een voertuig dat onder de verzamelaarsregeling valt (meer dan 5 actuele schorsingen van de aanvrager). De vaste -toezicht- kosten betreft een vast, jaarlijks, tarief voor de instandhouding van een erkenning of bevoegdheid, ongeacht de frequentie van gebruik van de erkenning of bevoegdheid.

Onder de noemer algemeen zijn de algemene tarieven voor erkenningen en bevoegdheden ondergebracht, evenals de tarieven die geen rechtstreeks verband houden met de vaste of variabele kosten. Het tellerstandenrapport, ter vervanging van de voormalige NAP pas is hier een voorbeeld van.

In Bijlage II zijn de tarieven opgenomen voor de werkzaamheden die door de RDW of op de RDW keuringslocaties worden uitgevoerd. Onder de noemer algemeen zijn de controlekeuringen en de voorrijkosten op grond van artikel 5, tweede lid vermeld. Verder zijn de tarieven per soort regeling dan wel aard van de keuring of het onderzoek gegroepeerd.

In Bijlage III zijn de tarieven voor typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen opgenomen, inclusief de daaraan verbonden toezichtkosten. Onder de noemer algemeen zijn de tarieven voor reis- en verblijfkosten als bedoeld in artikel 5, eerste en derde lid en nader uitgewerkt in artikel 17 vermeld.

Bijlage IV bevat de tarieven voor het gebruik van diensten van RDW medewerkers en middelen op het RDW Testcentrum in Lelystad, alsmede de tarieven voor individuele keuringen speciaal.

Bijlage V bevat de tarieven voor ontheffingen, gegroepeerd naar soort ontheffing, en tarieven voor ontheffing gerelateerde documenten.

Bijlage VI bevat de tarieven voor inschrijving kentekenregister, tenaamstelling, rijbewijzen, kentekenbewijzen en registratiebewijzen. Hier zijn dit jaar alleen de tarieven voor inschrijving in het kentekenregister, tenaamstelling, verval van de tenaamstelling en schorsing bij een RDW vestiging opgenomen. Indien deze diensten worden afgenomen bij een erkenninghouder zijn de tarieven, op basis van de in 2013 overeengekomen uitgangspunten, opgenomen in Bijlage I van toepassing.

In Bijlage VII zijn de tarieven voor de gegevensverstrekking opgenomen, gerangschikt naar wettelijke taak en type register, alsmede de tarieven voor de kennisnemingen opgenomen, eveneens gerangschikt naar type register. Bij de abonnementen in verband met de verstrekking van technische- en milieugegevens is de omschrijving verduidelijkt.

De legenda en begrippen zijn toegelicht om wel de eenheid van het af te nemen product transparant te duiden. Van nadere omschrijving van legenda en begrippen die evident zijn dan wel al voortvloeien uit de wet- en regelgeving en deze regeling, is afgezien.

De directie van de RDW, A. van Ravestein Algemeen Directeur