Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gemert-BakelStaatscourant 2016, 67471Ruimtelijke plannenBekendmaking vastgesteld bestemmingsplan

Logo Gemert-Bakel

Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8. lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 10 november 2016 het bestemmingsplan “Herziening bedrijfskavels Buitenveld” gewijzigd heeft vastgesteld.

Op bedrijventerrein Binnenveld in Milheeze is nog een aantal kavels te koop. Deze kavels liggen aan de rand van het bedrijventerrein aan het Buitenveld. Eén kavel is gelegen aan het Binnenveld. De kavels waren moeilijk te bebouwen, vanwege de beperkende verkaveling en beperkende bouwregels in het vorige bestemmingsplan. Het was daarom gewenst om voor de vier bestaande bedrijfspercelen een nieuw bestemmingsplan op te stellen met meer flexibiliteit, zodat ingespeeld kan worden op de marktbehoefte.

Stukken inzien

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 12 december 2016 gedurende zes weken ter inzage. Maak een afspraak als u de plannen in het gemeentehuis wilt inzien. U kunt de stukken digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen voornoemd besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zo ver de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp, kan iedere belanghebbende hiertegen binnen genoemde termijn schriftelijk beroep instellen bij genoemde Afdeling. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het indienen van een beroep schorst niet de werking van het vaststellingsbesluit. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende genoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Gemert, 9 december 2016