Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
het BildtStaatscourant 2016, 67360Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan St.-Annaparochie

Logo het Bildt

Burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 27 oktober 2016 het bestemmingsplan St.-Annaparochie, gewijzigd digitaal (IDN: NL.IMRO.0063.0063.StAnna-VA01) en analoog heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 8 december 2016 gedurende zes weken bij de afdeling Wonen & Werken op het gemeentehuis aan de van Harenstraat 47 te St.-Annaparochie ter inzage.

Inzage van het vastgestelde bestemmingsplan (digitaal en op papier) is mogelijk op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur en op woensdagen van 13:30 tot 16:30 uur. Een papieren exemplaar van het vastgestelde bestemmingsplan ligt eveneens ter inzage in de bibliotheek aan de Beuckelaerstraat 2 te St.-Annaparochie en kan worden ingezien tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website:http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0063.StAnna-VA01http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0063.StAnna-VA01http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0063.StAnna-VA01

U kunt de bronbestanden van het plan downloaden door het aanklikken van de volgende link:https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/index/showManifest?organizationId=hetbildt&striVersion=STRI2012https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/index/showManifest?organizationId=hetbildt&striVersion=STRI2012

En vervolgens te kiezen voor het plan NL.IMRO.0063.StAnna-VA01

Het bestemmingsplan St.-Annaparochie omvat de integrale herziening van de planologische regelgeving voor het dorp St.-Annaparochie en heeft betrekking op vrijwel alle gronden binnen de bebouwde kom van St.-Annaparochie, inclusief de bedrijventerreinen en het AZC.

Dit bestemmingsplan heeft primair een conserverend karakter. Dit betekent dat het plan zich vooral richt op een goede beheersregeling voor de huidige situatie. Het plan biedt verder mogelijkheden voor ruimtelijke en functionele ontwikkelingen op perceelsniveau.

Opgemerkt dient te worden dat het bestemmingsplan St.-Annaparochie – Zuidwest geen deel uit maakt van het plangebied. Dit geldt eveneens voor het bestemmingsplan St.-Annaparochie – Ulbe van Houtenlocatie.

De wijzigingen van het bestemmingsplan hebben betrekking op aanpassingen van de regels en verbeelding naar aanleiding van ingekomen zienswijzen. In het raadsbesluit dat raadpleegbaar is via de linkhttp://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0063.StAnna-VA01/vb_NL.IMRO.0063.StAnna-VA01.pdfhttp://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0063.StAnna-VA01/vb_NL.IMRO.0063.StAnna-VA01.pdf zijn de aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan aangegeven.

Degene die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Iedere belanghebbende kan beroep instellen tegen het gewijzigd vastgesteld onderdeel.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van donderdag 19 januari 2017 (daags na afloop van de beroepstermijn). Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

St.-Annaparochie, 7 december 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd,

G.Krol, burgemeester

R.C. Goeman, secretaris