Kennisgeving bestemmingsplan “Groene Weegje 14’ Zierikzee

Logo Schouwen-Duiveland

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 24 november 2016 vastgestelde bestemmingsplan “Groene Weegje 14 Zierikzee” met identificatienummer NL.IMRO.1676.00196BphZZ-VA01 van 12 december 2016 tot en met 23 januari 2017

ter inzage ligt. U kunt het digitale bestemmingsplan raadplegen via www.schouwen-duiveland.nl. Ook ligt het in deze periode in de hal van het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2 te Zierikzee. Op werkdagen is de leesruimte geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het bestemmingsplan daar ook inzien op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur.

Het plan. Het plangebied ziet op het perceel Groene Weegje 14 in Zierikzee. Het bestemmingsplan betreft het verwijderen van de woonbestemming van dit perceel. Een deel van het perceel is nodig als verkeersbestemming voor de reconstructie van het Groene Weegje. Het andere deel krijgt een agrarische bestemming en wordt bij het agrarische bedrijf op Groene Weegje 12 in Zierikzee gevoegd.

Motivering . Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 15 augustus 2016 tot en met 26 september 2016 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht. Bij het bestemmingsplan ligt tevens het raadsvoorstel en het raadsbesluit ter inzage.

Reageren. Van 13 december 2016 tot en met 23 januari 2017 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Inwerkingtreding . Het bestemmingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 24 januari 2017.

Zierikzee, 9 december 2016

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Naar boven