Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2016, 6733VergunningenKennisgeving ontwerpbeschikkingen

Logo DCMR Milieudienst Rijnmond

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 25 november 2015 een aanvraag ontvangen van E.ON Benelux N.V.(thans Uniper Benelux N.V.) voor het intrekken van deop 10 augustus 1995,

18 juni 2004, 20 september 2005, 19 mei 2010, 26 april 2013, 14 juni 2013, 8 november 2013 en

20 november 2014 verleende vergunningen, meldingen krachtens art 8.19 Wet milieubeheer en milieuneutrale wijzigingen Wabo voor de inrichting aan de Benjamin Franklinstraat 21 (voorheen Galileïstraat 15), 3029 ACRotterdam.

 

Het betreft een gasgestookte elektriciteitscentrale, waarmee zowel elektriciteit wordt opgewekt als warmte voor het stadsverwarmingsnet van Rotterdam.

 

De minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid) heeft op

8 december 2015 een aanvraag ontvangen van E.ON Benelux N.V. voor het intrekken van de Watervergunning van 2 juni 1995 alsmede de wijzigingen van 2 augustus 2004 en van 20 augustus 2007 voor het brengen van stoffen in het oppervlaktewater van de Keilehaven en de Merwehaven, alsmede het onttrekken van oppervlaktewater aan de Merwehaven te Rotterdam.

 

Deze aanvragen worden gecoördineerd behandeld. De DCMR Milieudienst Rijnmond verzorgt de coördinatie.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de minister van Infrastructuur en Milieu maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunningen op grond van art. 2.33 van de Wabo in te trekken.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van

11 februari 2016 tot en met 23 maart 2016 op de volgende plaatsen inzien:

 • -

  Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur);

 • -

  de Stadswinkel Delfshaven, Looiershof 1 (ingang Heiman Dullaertplein zijde) te Rotterdam (na telefonische afspraak, tel. nr.: 14 010);

 • -

  Rijkswaterstaat West Nederland Zuid, Boompjes 200 te Rotterdam;

 • -

  de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het betreffende bevoegde gezag en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikkingen kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen

De heer F.C.A. Smekens van de DCMR, telefoon: 010 - 246 85 23 en tot de heer P.H. Borgerdingen/of mevrouwA.C.F. Fullinck van Rijkswaterstaat (Wtw), telefoon: 06 27 05 49 76 / 06 27 85 64 44.

Alle kennisgevingen van de provincie Zuid-Holland vindt u ook digitaal via www.overheid.nl.

Zaaknummer: 98494231, DMS-nummer: 22087712.