Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2016, 6727Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Ellecom 2015; gemeente Rheden

Logo Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Ellecom 2015’ op 26 januari 2016 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad.

Inhoud bestemmingsplan

Dit plan is overwegend conserverend van aard waarbij de bestaande mogelijkheden zijn geactualiseerd. Op een aantal punten heeft dit geleid tot aanpassingen ten opzichte van het voorgaande plan.

Het ontwerpbestemmingsplan stelt nu o.a. een maximum aan het aantal woningen per bouwvlak, kent een regeling voor kamerbewoning en in stedenbouwkundig waardevolle zones een andere regeling voor de goot- en bouwhoogtes, erfafscheidingen en het parkeren. De mogelijkheid tot het uitoefenen van een bedrijf of beroep aan huis is verruimd.

Daarnaast is een regel opgenomen vanwege de ligging in het grondwaterbeschermingsgebied.

Aan de Lindelaan nabij nummer 1, de Achterweg tussen de nummers 3a en 5 en aan de Pieperslaan 19 wordt nu toegelaten dat een woning wordt gerealiseerd.

In dit bestemmingsplan is nog geen rekening gehouden met de structuurvisie die wordt opgesteld. De structuurvisie volgt een apart traject.

Gewijzigde vaststelling

Het bestemmingsplan is op een aantal onderdelen door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijziging heeft in hoofdlijnen betrekking op de volgende onderdelen:

 • ∘Het opnemen in het bestemmingsplan van een perceel grond gelegen aan de overzijde van de weg ter hoogte van Buitensingel 47 tot 53, welk perceel een agrarische bestemming houdt alsmede het opnemen van de bestemming Agrarisch met waarde – natuur en landschap.

 • Het aanpassen en toevoegen van enkele begripsbepalingen.

 • Het aanpassen van de bestemmingsregels bij Maatschappelijk – 2 ten behoeve van het toestaan van aan de instelling gelieerde zorgwoningen bij een instelling.

 • Het aanpassen van de regeling voor parkeren in de stedenbouwkundig waardevolle zone. Het parkeren naast de woning vóór het verlengde van de voorgevellijn is alsnog toegestaan;

 • Het verduidelijken van de regeling voor niet-gesprongen explosieven in die zin dat wordt aangegeven waarin een over te leggen rapport moet voorzien.

De exacte beschrijving van de wijzigingen is opgenomen in de Nota van Wijzigingen die bij de stukken ter inzage wordt gelegd.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 11 februari 2016 tot en met 24 maart 2016, ter inzage in het gemeentehuis bij het Klantcontactcentrum te De Steeg.

U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPEL2015-VA01.

 

Beroep

Met ingang van 12 februari 2016 tot en met 24 maart 2016 kan beroep worden ingesteld door:

 • -

  een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

 • -

  een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijze niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

 • -

  iedere belanghebbende voor zover het beroep zich richt op de wijzigingen die gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE DEN HAAG. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 25 maart 2016, tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

De Steeg, 10 februari 2016