Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafStaatscourant 2016, 67224OverigGemeente Landgraaf - Regionale Woonvisie Parkstad Limburg inclusief het onderdeel gemeente Landgraaf 2017-2021

Logo Landgraaf

Burgemeester en wethouders van Landgraaf maken bekend dat het ontwerp van de ‘Regionale Woonvisie Parkstad Limburg, inclusief het onderdeel gemeente Landgraaf, 2017-2021’, vanaf 8 december 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Regionale visie met lokale uitwerking

De acht gemeenten binnen de Stadsregio Parkstad Limburg, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal werken samen aan het opstellen van een nieuwe regionale woonvisie. Het ontwerp van de ‘Regionale Woonvisie Parkstad Limburg’ bestaat uit een regionaal gedeelte dat voor alle acht de Parkstadgemeenten identiek is en voor het totale grondgebied van de Parkstadgemeenten geldt. Daarnaast is er voor iedere gemeente een lokale doorvertaling gemaakt die geldt voor het grondgebied van de betreffende gemeente.

Aanleiding

De gemeenten werken samen om de woon- en leefomgeving in de regio Parkstad Limburg te verbeteren. Belangrijk hierbij is het in balans brengen van vraag en aanbod op de woningmarkt. Er zijn meerdere trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de woningmarkt. Onder andere de (toekomstige) afname van inwoners en huishoudens, de veranderende verhouding koop- en huurwoningen, de verouderde woningvoorraad en de toenemende behoefte van het aantal zorggeschikte woningen. Verder is de regelgeving vanuit de Rijksoverheid veranderd, waardoor woningcorporaties een andere rol hebben gekregen en mensen met een zorgvraag langer zelfstandig moeten blijven wonen. Ook het energetisch verbeteren van woningen is een belangrijke ontwikkeling. Kortom, de opgaven op de woningmarkt gaan enerzijds over aantallen en anderzijds over kwaliteit.

Doel

De nieuwe regionale woonvisie met de lokale uitwerking per Parkstadgemeente, vormt het kader om de komende jaren te investeren in onze lokale en regionale woningmarktopgaven. De kwantitatieve opgaven (het terugdringen van onze woningvoorraad en plancapaciteit) waarover in de afgelopen jaren afspraken gemaakt zijn, worden in deze visie ook kwalitatief uitgewerkt.

Daarnaast vormt deze woonvisie het integrale beleidsdocument waarin wordt aangegeven hoe we als gemeente en regio, samen met onze partners in het wonen (o.a. woningcorporaties, bewoners, ontwikkelaars, zorg- en welzijnsorganisaties) de opgaven op de woningmarkt gaan aanpakken.

Ter inzage

Het ontwerp ‘Regionale Woonvisie Parkstad Limburg, inclusief het onderdeel gemeente Landgraaf, 2017-2021’ ligt van donderdag 8 december 2016 tot en met woensdag 18 januari 2017 gedurende de openingstijden, voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het Burgerhoes van de gemeente, Raadhuisplein 1, 6372 LA Landgraaf.

De stukken kunnen ook digitaal worden ingezien via de gemeentelijke website www.landgraaf.nl.

Indienen inspraakreacties

Gedurende de genoemde termijn kan door iedereen een inspraakreactie worden ingediend.

Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Landgraaf, postbus 31000, 6370 AA Landgraaf.

Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u tijdens de inzagetermijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum in het Burgerhoes van de gemeente Landgraaf, op het telefoonnummer 14 045. De behandelende ambtenaar neemt vervolgens contact op met degene die een mondelinge inspraakreactie naar voren wil brengen.

Vervolg

Na de ter inzage periode zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over de inspraakreacties. De gemeenteraad zal worden gevraagd, met inachtneming van de ingediende reacties, de ‘Regionale Woonvisie Parkstad Limburg, inclusief het onderdeel gemeente Landgraaf, 2017-2021’, vast te stellen.

De vastgestelde versie zal na het besluit van de gemeenteraad bekend worden gemaakt. Deze versie is voor inwoners niet direct bindend. Er zal dan ook geen bezwaar- en beroepsmogelijkheid volgen na de raadsvaststelling.