Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2016, 2016-0000234391, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang in verband met de bekendmaking van het derde aanvraagtijdvak

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. Het subsidieplafond voor subsidie op grond van deze regeling bedraagt voor het tijdvak van 16 december 2014 tot 16 december 2015 € 3.300.000, voor het tijdvak van 4 januari 2016 tot 1 januari 2017 € 3.400.000 en voor het tijdvak van 2 januari 2017 tot 1 januari 2018 € 3.400.000.

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Na de in het eerste lid genoemde drie tijdvakken volgt nog een vierde tijdvak van twaalf maanden waarvoor een subsidieplafond wordt vastgesteld door de minister en dat bekend wordt gemaakt in de Staatscourant.

B

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het tweede lid wordt een zin toegevoegd, luidende:

Het derde aanvraagtijdvak loopt vanaf 2 januari 2017, 9.00 uur tot en met 28 april 2017, 17.00 uur.

2. In het derde lid wordt ‘De overige aanvraagtijdvakken worden’ vervangen door: Het vierde aanvraagtijdvak wordt.

C

In artikel 10, vierde lid, wordt ‘72 weken’ vervangen door: 74 weken.

D

In artikel 13, eerste lid, wordt ‘50 weken’ vervangen door: 52 weken.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 december 2016

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

TOELICHTING

I. Algemeen

Onderhavige regeling bevat de wijzigingen ten behoeve van de start van het derde aanvraagtijdvak van de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang met ingang van 2 januari 2017, 9.00 uur. Met de wijzigingen wordt de huidige opzet van de subsidieregeling in stand gelaten. In het hiernavolgende worden de wijzigingen per artikel toegelicht.

Op dit punt wordt nog vermeld dat bij de steekproefcontrole in het kader van het eerste tijdvak is gebleken dat van een deel van de projecten de gesubsidieerde trainingen deels of geheel niet waren gevolgd of niet binnen de gestelde periode zijn afgerond. Dit heeft geresulteerd in gedeeltelijke of gehele terugvordering van de subsidie van de subsidieontvangers door het Agentschap SZW. Vervolgens is toen besloten om in het kader van het eerste tijdvak een zo uitgebreid mogelijke steekproef uit te voeren. Ook in het kader van het tweede en derde aanvraagtijdvak zal een uitgebreide steekproefcontrole worden uitgevoerd waarbij aan subsidieontvangers kan worden gevraagd om de behaalde certificaten, diploma’s of bewijzen van deelname te overleggen als bewijs dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht. In de beschikkingen zullen subsidieontvangers hierop worden gewezen.

II. Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A (artikel 5)

In artikel 5, eerste lid, is het subsidieplafond van € 3.400.000 voor het derde tijdvak, dat loopt van 2 januari 2017 tot 1 januari 2018, toegevoegd. Tevens is het tweede lid gewijzigd aangezien er na het derde tijdvak nog een tijdvak van twaalf maanden zal volgen waarvoor een subsidieplafond zal worden vastgesteld door de minister. Dit subsidieplafond zal bekend worden gemaakt in de Staatscourant.

Onderdeel B (artikel 6)

Aan artikel 6, tweede lid, is toegevoegd dat het derde aanvraagtijdvak loopt vanaf 2 januari 2017, 9.00 uur tot en met 28 april 2017, 17.00 uur. Er is voor 2 januari als startdatum gekozen zodat de uitvoering van de regeling van start gaat op de eerste werkdag van het kalenderjaar 2017. Gelet op de bekendmaking van het derde aanvraagtijdvak in de onderhavige regeling, is het derde lid eveneens gewijzigd.

Onderdeel C (artikel 10) en onderdeel D (artikel 13)

Met artikel I, onderdeel D, is in artikel 13, eerste lid, de periode waarbinnen de subsidieontvanger de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend volledig dient af te ronden, verlengd van 50 naar 52 weken. De termijn van 52 weken (zijnde een kalenderjaar) is richting de subsidieontvangers beter te communiceren.

Aanwijzing 17, vijfde lid, van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking bepaalt dat een ambtshalve beschikking tot subsidievaststelling wordt gegeven binnen 22 weken na de in de verleningsbeschikking opgenomen datum waarop de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verleend moeten zijn verricht. Gelet daarop wordt met artikel I, onderdeel C, de termijn bedoeld in artikel 10, vierde lid, gewijzigd van ‘72 weken’ in ‘74 weken’.

Artikel II

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017, zijnde een vast verandermoment. Op grond van het met de onderhavige regeling gewijzigde artikel 6, tweede lid, van de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang vangt het derde aanvraagtijdvak aan op 2 januari 2017 om 9.00 uur, zodat aanvragen vanaf de eerste werkdag van het kalenderjaar 2017 kunnen worden ingediend.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven