Kennisgeving omgevingsvergunning, Beijerscheweg 46 in Stolwijk.

Logo Krimpenerwaard

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard maken ingevolge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij besloten hebben overeenkomstig artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van de regels van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van een longeerbak, een vangbak  en een mestplaat op het adres Beijerscheweg 46 in Stolwijk.

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken hebben voor een periode van 6 weken (van 21 september 2016 t/m 1 november 2016) ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.

De omgevingsvergunning is op 5 december 2016 verleend. De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor eenieder met ingang van 14 december 2016 voor een periode van 6 weken (tot en met 25 januari 2017) ter inzage op het gemeentekantoor, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor een afspraak maken met de heer K. Brandwijk van afdeling Vergunning, toezicht en handhaving (via telefoonnummer 14 0182). U kunt de omgevingsvergunning ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl.

 

Inwerkingtreding en beroepsclausule

Het besluit treedt in werking zes weken na haar bekendmaking.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van kennisgeving van dit besluit een beroepschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht indienen bij de rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een beroepschrift moet ondertekend en gedagtekend zijn en tenminste naam en adres van de indiener, een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt gemaakt en de motivering van het beroep bevatten. Verder dient zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit te worden overlegd.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hiertoe kunt u op grond van het bepaalde in artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag). Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat daarvoor vereist is dat u een beroepschrift tegen het besluit hebt ingediend en dat u een spoedeisend belang hebt bij het treffen van die voorziening.

Beroep kan ook digitaal worden ingesteld bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Dit geldt eveneens voor het vragen van een voorlopige voorziening. Daarvoor is wel een elektronische handtekening (DigiD) vereist. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

 

Stolwijk, 14 december 2016

Burgemeester en wethouders Krimpenerwaard

Naar boven