Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LisseStaatscourant 2016, 66775VergunningenOmgevingsvergunning

Logo Lisse

het bouwen van 5 woningen , Dubbelhoven 1 t/m 5 te Lisse (voorheen Achterweg 28)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse maakt bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning heeft verleend voor het bouwen van 5 woningen aan de Dubbelhoven 1 t/m 5 te Lisse (voorheen Achterweg 28). De gronden ter plaatse van het project zijn kadastraal bekend als Lisse, sectie C, onder nummer 3690.

O mgevingsvergunning

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:

 • 1.

  bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

 • 2.

  het uitvoeren van een werk/werkzaamheden (artikel 2.1 lid 1 onder b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

 • 3.

  afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

 • 4.

  maken, hebben of veranderen van een uitweg (artikel 2.2 lid 1 onder e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Inzien

De omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en andere relevante stukken liggen vanaf 7 december 2016 zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Lisse, Heereweg 254 in Lisse.

Beroepsmogelijkheid

U kunt van 7 december 2016 tot en met 17 januari 2017 een beroepschrift indienen bij de rechtbank in ‘s-Gravenhage.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet een datum hebben en uw handtekening moet eronder staan. Ook uw naam en adresgegevens moeten er op staan. Verder is het belangrijk dat u in het beroepschrift aangeeft tegen welk besluit u in beroep gaat en wat uw redenen daarvoor zijn. U stuurt het beroepschrift vervolgens aan de rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH te ’s-Gravenhage. Voor het in behandeling nemen van uw beroepschrift moet u griffierecht betalen.

Het beroepschrift staat de werking van het besluit niet in de weg. Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek indienen om de werking voorlopig uit te stellen. Dat verzoek dient u in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH te ’s-Gravenhage. Hier moet u ook griffierecht voor betalen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.