Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2017

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 76, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet wordt voor het kalenderjaar 2017 vastgesteld op 9,20%.

Artikel 2

In afwijking van artikel 1 wordt de premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet voor de groep Alfahulpen van de sector Detailhandel en ambachten, van de sector Reiniging en van de sector Grootwinkelbedrijf voor het kalenderjaar 2017 vastgesteld op 7,95%.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2017.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 15 november 2016

B.J. Bruins Voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

De vrijwillige Ziektewet-uitkeringen komen voor rekening van het Arbeidsongeschiktheidsfonds. De premies vrijwillige verzekering Ziektewet worden door Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vastgesteld. De premie bedraagt een percentage van het dagloon. De premie wordt in beginsel kostendekkend vastgesteld.

B.J. Bruins Voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven