Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheStaatscourant 2016, 66698VergunningenKennisgeving van het Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie over een project volgens de Bundesberggesetz van de Bondsrepubliek Duitsland (Ruwe olieproductie, Exxon Mobil Production Deutschland GmbH)- Grensoverschrijdende inspraak

Logo Drenthe

ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Riethorst 12 30659 Hannover, is voornemens de thermale productie van aardolie uit het depot Rühlermoor voort te zetten en uit te breiden. Het project heeft ten doel om in de komende decennia een verhoging van de opbrengst van het reservoir van de huidige 30% naar maximaal 60% te realiseren. Om dit doel te kunnen bereiken zullen oude gaten worden gevuld of herzien en nieuwe gaten worden geboord. Daarnaast behelst het project de modernisering van het netwerk en van verschillende verwerkingsbedrijven. Voor de stoomproductie zal de ressource grondwater worden ontzien door over te gaan op behandeld formatiewater. Tevens zal een warmtekrachtcentrale (WKC) met een hoge energie-efficiency worden gebouwd. De niet bedrijfsmatig gebruikte stroom zal worden ingevoed in het publieke net.

 

Het project bestaat uit vier projectonderdelen:

- projectonderdeel A: uitbouw van de aardolieproductie in het veld Rühlermoor

- projectonderdeel B: ombouw van de centrale bedrijfseenheid Rühlermoor

- projectonderdeel C: nieuwbouw warmtekrachtcentrale (WKC) met bijbehorende voorzieningen

- projectonderdeel D: technische installaties voor waterinjectie

Het project is gesitueerd op het grondgebied van de stad Meppen, de gemeente Twist en de gemeente Geeste, Emsland, Bondsrepubliek Duitsland.

Voor het project wordt een planprocedure doorlopen, zoals voorgeschreven in de Duitse wet- en regelgeving. Bij aanvang van de procedure is vastgesteld dat een milieu-effectbeoordeling is vereist. De stappen van de procedure zijn:

 

 • 1.

  Aanvraagconferentie (wat moet er worden onderzocht in het milieueffectrapportage)

 • 2.

  Indiening van de aanvraag incl. milieueffectrapportage

 • 3.

  Openbare kennisgeving, informeren overheidsinstanties en inspraak

 • 4.

  Bespreking met aanvrager, instanties en insprekers

 • 1.

  Beslissing

 • 2.

  Bekendmaking van de beslissing 

  Overeenkomstig de "Gezamenlijke verklaring inzake de samenwerking bij de uitvoering van grensoverschrijdende milieu-effectrapportage in het Nederlands-Duitse grensgebied" wordt het Nederlandse publiek op dezelfde wijze als het Duitse publiek in de gelegenheid gesteld om een inspraakreactie te geven.

   

  Conform § 73 lid 5 van het Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG, Duitse Algemene Bestuurswet) wordt de tervisielegging van de aanvraag en bijbehorende stukken hiermee bekend gemaakt.

   

  De tervisielegging begint op 08-12-2016 en eindigt op 09-01-2017:

   

- in het provinciehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur, bij de balie van het provinciehuis, Westerbrink 1 in Assen

U kunt de stukken ook digitaal inzien op de website van de provincie Drenthe www.provincie.drenthe.nl. U kunt de stukken vinden op de website onder “Actueel” en vervolgens onder “bekendmakingen”.

- bij de gemeente Emmen op werkdagen van 8.30 tot 19.00 uur bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen

  

Inspraakreacties kunnen tot uiterlijk twee weken na afloop van de tervisieleggingstermijn (tot uiterlijk 23-01-2017) schriftelijk worden ingediend bij het Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, An der Marktkirche 9, 38678 Clausthal-Zellerfeld, Duitsland, of bij de Gemeente Emmen, Raadhuisplein 1, 7811 AP Emmen en op de Provincehuis Drenthe, Westerbrink 1, 9405 BJ Assen. 

 

Inspraakreacties kunnen zowel in de Duitse als de Nederlandse taal worden ingediend.

 

Bij inspraakreacties dient door insprekers worden aangegeven in welk recht of belang hij/zij getroffen wordt.

 

Na afloop van de inspraaktermijn is het niet meer mogelijk in te spreken (§ 73 Abs. 4 VwVfG). Bezwaren op basis van speciale privétitels zijn de uitzondering.

 

Tijdig ingediende reacties zullen worden besproken met de initiatiefnemer, de betreffende overheidsinstanties, de overige betrokkenen alsmede personen die op tijd bezwaar hebben ingediend (§ 73 lid 6 VwVfG). 6 VwVfG). Insprekers worden ingelicht over de tijd en plaats van de bespreking.

De tijd en plaats van deze bespreking wordt minimaal een week van te voren bekendgemaakt (§ 73 lid 6 VwVfG).

 

Er wordt op gewezen dat

 • 1.

  de mondelinge bespreking niet openbaar is (§ 68 lid

 • 2.

  bij het wegblijven van een betrokkene bij de bespreking, zal zonder hem onderhandeld worden (§ 73 lid

 • 3.

  de personen die bezwaren hebben ingediend kunnen door een bekendmaking in de krant worden ingelicht over de datum en de plaats van de bespreking indien meer dan 50 berichten moeten worden bezorgd of betekeningen plaats moeten vinden (§ 73 lid

 • 4.

  een inspreker zich kan laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. De volmacht geeft het recht om alle op de planvaststellingsprocedure betreffende procedurele handelingen uit te voeren, voorzover uit de inhoud ervan niet iets anders blijkt. De gemachtigde moet op verzoek zijn volmacht schriftelijk aantonen (§14 lid 1 VwVfG).      

  Clausthal-Zellerfeld, den 28.11.2016

   

  Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

   

  Im Auftrage

   

  (L. S.) gez.

   

   Franz

   

     

Dossierkenmerk: L1.4/L67130/02-06_06/2016-0001/029