Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Spierdijk-Spierdijkerweg 97

Logo Koggenland

Burgemeester en wethouders van Koggenland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad van Koggenland op 28 november 2016 het bestemmingsplan ‘Spierdijk-Spierdijkerweg 97’ gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud en wijziging bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Spierdijk-Spierdijkerweg 97’ maakt de vestiging van een loonbedrijf op de locatie Spierdijkerweg 97 mogelijk. Dit bedrijf is gevestigd in Obdam en moet vanwege de realisatie van de Westfrisiaweg verplaatsen. Het perceel nummer 97 en achterliggende gronden worden ingericht als bedrijfslocatie, waarbij de bestaande bedrijfsactiviteiten van het bedrijf worden ingepast. Naar aanleiding van een ingediende zienswijze is nader onderzoek gedaan naar het inrichtingsgeluid en de consequenties voor de woon- en leefomgeving. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in de toelichting van het bestemmingsplan. Bovendien is de aanduiding ‘grondbank’ op de verbeelding beperkt tot alleen de achterzijde van het terrein dat voor opslag van grond zal worden ingericht. In de bij het raadsbesluit behorende Reactienota is de zienswijze beantwoord en zijn de wijzigingen nader aangegeven.

Ter inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 12 december 2016 gedurende 6 weken ter inzage.

De stukken zijn digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website: www.koggenland.nl / wonen en werken / ruimtelijke plannen onder de kop ‘in procedure’ en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.1598.BPLGSpierdijkerw97-va01.

Ook is het mogelijk om het plan in te zien bij de afdeling Wonen & Ondernemen op het gemeentehuis, Middenhof 2 te De Goorn (tijdens openingstijden).

Beroep smogelijkheden

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door een belanghebbende die:

  • -

    tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

  • -

    aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen;

  • -

    zich niet kan verenigen met één van de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het bestemmingsplan in werking treedt met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

De Goorn, 11 december 2016

Naar boven