Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenwijkerlandStaatscourant 2016, 66481Ruimtelijke plannenBestemmingsplannen

Logo Steenwijkerland

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Belt-Schutsloot, Woningbouw en rietloods Belterweg

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft het bestemmingsplan Belt-Schutsloot, Woningbouw en rietloods Belterweg gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het verplaatsen van een rietbedrijf naar de Belterweg 64 en de realisatie van 10 woningen aan de Belterweg 34a. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn:

 • 1.

  het verwijderen van een bouwregel voor erfafscheidingen van 2 meter hoog binnen de bestemming Bedrijf - Rietlandbeheer;

 • 2.

  het toevoegen van een voorwaardelijke verplichting binnen de bestemming Bedrijf - Rietlandbeheer om de landschappelijke inpassing en het bouwen conform de randvoorwaarden uit het ervenconsulentenadvies van Het Oversticht te borgen;

 • 3.

  het verwijderen van de algemene afwijkingsregels;

 • 4.

  het aan de regels toevoegen van het ervenconsulentenadvies van Het Oversticht en het plan voor de landschappelijke inpassing.

De stukken liggen van 7 december 2016 t/m 17 januari 2017 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk (tijdens openingstijden). Daarnaast kunt u het plan raadplegen via:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.BSSWenRBelterwBP01-VA01.

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:

http://212.78.207.19:80/7AFA6FE7-D4C6-47F0-A855-DA8405AA752D/.

Reageren?

T/m 17 januari 2017 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 18 januari 2017. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.