Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenwijkerlandStaatscourant 2016, 66462Ruimtelijke plannenBestemmingsplannen

Logo Steenwijkerland

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Paasloo, Paaslooërweg 22a, Hooiweg 7

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft het bestemmingsplan Paasloo, Paaslooërweg 22a, Hooiweg 7 gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de bouw van een woning op het perceel Paaslooërweg 22a, de sloop van een schuur op het perceel Hooiweg 7 en Paaslooërweg 22a en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn: op het perceel Paaslooërweg 22a en betreffen het opnemen van het bijgebouwengebied en het verschuiven van het bouwblok.

De stukken liggen van 7 december 2016 t/m 17 januari 2017 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk (tijdens openingstijden). Daarnaast kunt u het plan raadplegen via:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.PSLPSLWG22AHW7-VA01.

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres: http://212.78.207.19:80/C410DB9B-CC5A-465F-A986-7D1E7DD32EA8/.

Reageren?

T/m 17 januari 2017 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 18 januari 2017. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.