Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenStaatscourant 2016, 6645Instelling gemeenschappelijke regelingenWijzigingsbesluit Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen

Logo Nijmegen

 

Wijzigingsbesluit

De colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Wijchen ieder voor zover zij bevoegd zijn besluiten de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen als volgt te wijzigen:

 • I.

  In de aanhef worden de namen van de gemeenten Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn vervangen door: Berg en Dal.

 • II.

  In de aanhef worden de bestaande overwegingen vervangen door:

overwegende dat op diverse domeinen samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden is;

overwegende dat met een modulair in te vullen gemeenschappelijke regeling meer congruentie en doelmatigheid in de samenwerking tussen de gemeenten in de regio worden gerealiseerd;

overwegende dat de gemeenschappelijke regeling als eerste samenwerkingsmodule zal bevatten; het regionaal werkbedrijf en als tweede module ICT;

overwegende dat het modulaire karakter van de gemeenschappelijke regeling met zich meebrengt dat er meerdere samenwerkingsmodules kunnen worden toegevoegd;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Participatiewet.

 • I.

  In artikel 1 wordt toegevoegd sub f tot en met m :

 • f.

  Berg en Dal: gemeente Berg en Dal, als fusiegemeente van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen, tot 2 januari 2016 is de naamgeving van de gemeente bepaald als: Groesbeek, na 2 januari 2016 is de naamgeving: Berg en Dal.

 • g.

  PW: Participatiewet.

 • h.

  Ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

 • i.

  Ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

 • j.

  MGR: Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen.

 • k.

  Generieke verordening: verordening waarvan het werkingsgebied zich uitstrekt over de gehele MGR en niet slechts over één module.

 • l.

  Modulaire verordening: verordening waarvan het werkingsgebied zich beperkt tot één module.

 • m.

  Rijk van Nijmegen: de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

 • II.

  Aan artikel 5 wordt boven lid 1 een aanhef toegevoegd:

A. Module Regionaal werkbedrijf

 • I.

  Aan artikel 5 wordt een nieuw lid 1 toegevoegd onder vernummering van de overige leden :

  • 1.

   Aan de module Regionaal Werkbedrijf nemen deel de colleges en raden van: Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

 • I.

  In artikel 5 lid 2 wordt Wwb vervangen door Pw .

 • II.

  Aan artikel 5 lid 2 word en toegevoegd het volgende onderdelen d en e , onder vernummering van de bestaande onderdelen:

 • d.

  Het uitvoeren of inkopen van trajecten, projecten of voorzieningen met een zelfstandig karakter voor mensen met een beperking die (loonvormende) arbeid verrichten, in een niet-vrijblijvende sfeer, waarbij zowel kwaliteits- en kwantiteitseisen aan de productie of diensten worden gesteld op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015”.

 • e.

  Het uitvoeren van de voormalige Wet sociale werkvoorziening zoals deze gold voor 1 januari 2015 en de op deze wet gebaseerde uitvoeringsregelingen.

 • III.

  Aan artikel 5 wordt toegevoegd het volgende lid 6 :

  • 6.

   Lid 1 onderdeel e. van dit artikel heeft geen betrekking op de gemeente Mook en Middelaar, die haar verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de voormalige Wet sociale werkvoorziening zoals deze gold voor 1 januari 2015 niet heeft gepositioneerd in de MGR maar in een andere gemeenschappelijke regeling.

 • IV.

  Aan artikel 5 wordt toegevoegd het volgende onderdeel B:

B. Module ICT

 • 1.

  Aan de module ICT nemen deel de colleges van: Beuningen, Berg en Dal, Druten, Heumen, Mook en Middelaar en Nijmegen.

 • 2.

  Aan de module ICT wordt de taak opgedragen om het garanderen van de continuïteit en kwalitatief adequate dienstverlening op het gehele terrein van de ICT-infrastructuur en –voorzieningen van alle deelnemende gemeenten te verwezenlijken.

 • 3.

  Het samenwerkingsverband verricht, onverminderd het bepaalde in lid 1, alleen taken voor (gemeentelijke) organisaties binnen het Rijk van Nijmegen. Met instemming van het algemeen bestuur kunnen ook diensten worden aangeboden aan organisaties buiten het in dit artikel genoemde rechtsgebied.

 • 4.

  Het samenwerkingsverband kan op verzoek, indien het algemeen bestuur hiertoe besluit, binnen het te verwezenlijken belang zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, nader te omschrijven ICT-taken gaan uitvoeren. Een besluit hiertoe vermeldt de wijze van kostenverrekening en overige voorwaarden waaronder deze taken worden uitgevoerd.

  • I.

   Aan artikel 6 wordt boven lid 1 een aanhef toegevoegd:

  • A.

   Module Regionaal werkbedrijf

  • I.

   In artikel 6 lid 1 wordt onderdeel c. geschrapt onder vernummering van de overige onderdelen.(betreft de bevoegdheid tot het vaststellen van een verordening tegenprestatie.)

  • II.

   Aan artikel 6 lid 1 wordt toegevoegd het volgende onderdeel :

  • e.

   het verrichten van werkzaamheden in een beschutte omgeving.

  • III.

   Aan artikel 6 wordt toegevoegd het volgende onderdeel B:

   B. Module ICT

De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten zoals bedoeld in artikel 5 onder B. geven aan de MGR de opdracht om de continuïteit en kwalitatief adequate dienstverlening op het gehele terrein van de ICT-infrastructuur en –voorzieningen van alle deelnemende gemeenten te verwezenlijken.

 • I.

  Aan artikel 7 wordt : “in deze regeling”, vervangen door:

  bij of krachtens deze regeling.

 • I.

  In artikel 7 lid 3 wordt achter “dagelijks bestuur” ingevoegd:

  of een bestuurscommissie

 • I.

  In artikel 7 lid 3 : worden toegevoegd de volgende onderdelen b. en d. onder vernummering van de overige onderdelen:

  b. het vaststellen en wijzigen van de deelbegrotingen (per module);

 • d.

  het vaststellen van de deelrekeningen (per module)

 • I.

  In artikel 8 lid 1: 19 leden vervangen door 15 leden. Verder wordt voor “iedere gemeente” op 2 plaatsen ingevoegd:

  de raad van

 • I.

  In artikel 9 lid 1 wordt het bestaande schema met betrekking tot de stemverhouding vervangen door het volgende schema:

Deelnemende gemeente

Leden

Aantal stemmen per bestuurslid

Berg en Dal

2

11

Beuningen

2

8

Druten

2

6

Heumen

2

5

Mook en Middelaar,

2

3

Nijmegen

3

36

Wijchen

2

13

Totaal

15 leden

200 stemmen

 • II.

  In artikel 9 wordt in lid 6 (na vernummering lid 9) het volgende onderdeel c. toegevoegd onder vernummering van de overige onderdelen:

 • c.

  de deelbegrotingen, de wijzigingen daarvan en de deelrekeningen;

 • III.

  In artikel 15 wordt het bestaande lid 2 vervangen door het volgende lid 2:

  • 2.

   Het algemeen bestuur gaat niet over tot het instellen van een commissie als bedoeld in het eerste lid dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld om wensen en bedenkingen naar voren te brengen.

 • IV.

  In artikel 21, lid 1 wordt toegevoegd na ”..kan personeel aanstellen.”:

en kan voor zover het personen betreft uit de doelgroep van de voormalige Wet sociale werkvoorziening, zoals die gold op 31 december 2014 een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht afsluiten.

 • I.

  In artikel 21 wordt toegevoegd het volgende lid 2, onder vernummering van het bestaande lid 2 naar lid 3 :

  • 2.

   Naast de in het eerste lid genoemde dienstverbanden geldt dat er sprake is van dienstverbanden zoals bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wet sociale werkvoorziening, zoals deze gold op 31 december 2014, voor de betreffende personen uit de doelgroep van de Wet sociale werkvoorziening.

 • II.

  In artikel 21 wordt toegevoegd het volgende lid 4:

  • 4.

   Op de medewerkers behorende tot de doelgroep van de voormalige Wet sociale werkvoorziening zijn met inachtneming van artikel 2, eerste en tweede lid van de Wet sociale werkvoorziening, zoals deze gold op 31 december 2014, de arbeidsvoorwaarden van de Collectieve arbeidsovereenkomst sociale werkvoorziening van toepassing alsmede de door het dagelijks bestuur vast te stellen algemene voorschriften en bepalingen geldende voor deze medewerkers.

 • III.

  In artikel 2 2 lid 1 wordt na “secretaris” geschrapt:

die tevens directeur is.

I.In artikel 22a leden 1 en 3 wordt “algemeen bestuur” vervangen door:

dagelijks bestuur

 • I.

  Aan artikel 23 wordt een nieuw lid 2 toegevoegd:

 • II.

  De gemeentelijke ombudsman voor het Rijk van Nijmegen is bevoegd tot behandeling van klachten zoals bedoeld in artikel 9:18, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.

 • III.

  In artikel 25 wordt de zinsnede “stelt een uitvoeringbeleidsplan vast” vervangen door:

kan een uitvoeringsbeleidsplan vaststellen

I.In artikel 26 wordt de zinsnede “stelt voor ieder jaar een uitvoeringbeleidsprogramma vast” vervangen door:

kan voor ieder jaar een uitvoeringsbeleidsprogramma vaststellen

 • I.

  Aan artikel 29 wordt een nieuw eerste lid toegevoegd, onder vernummering van de overige leden:

  • 1.

   De begroting van de MGR bestaat uit een algemeen geconsolideerd deel en uit modulaire deelbegrotingen.

 • II.

  In artikel 29 lid 1 (na vernummering lid 2) , wordt 1 meivervangendoor:15 april.

 • III.

  In artikel 29 lid 1 (na vernummering lid 2), wordt ingevoegd na “…behoorlijke toelichting…”: (algemene financiële en inhoudelijke kaders)

 • IV.

  In artikel 29 lid 4 (na vernummering lid 5 ), wordt ingevoegd na “…kunnen…”: binnen 8 weken.

 • V.

  In artikel 29 lid 5 (na vernummering lid 6 ), wordt 1 juli vervangen door: 15 juli.

 • VI.

  In artikel 29 lid 7 (na vernummering lid 8 ), wordt 15 juli vervangen door : 1 augustus.

 • VII.

  Aan artikel 31 wordt een nieuw eerste lid toegevoegd, onder vernummering van de overige leden:

  • 1.

   De jaarrekening van de MGR bestaat uit een algemeen deel, de geconsolideerde jaarrekening en de deelexploitaties van de modules.

 • VIII.

  In artikel 31 lid 1 ( na vernummering lid 2 ), wordt 1 mei vervangen door:15 april

 • IX.

  In artikel 31 lid 1 (na vernummering lid 2), wordt besturen van de gemeenten vervangen door: raden van de deelnemende gemeenten.

 • X.

  In artikel 31 lid 2 (na vernummering lid 3), wordt twee maanden vervangen door: 8 weken.

 • XI.

  Aan artikel 31 lid 2 (na vernummering lid 3), wordt de volgende zin toegevoegd: Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de jaarrekening, zoals deze bij het algemeen bestuur wordt aangeboden.

 • XII.

  In artikel 31 lid 3 (na vernummering lid 4), wordt 1 juli vervangen door: 15 juli.

 • XIII.

  In artikel 31 luidt lid 6 (na vernummering lid 7) :

7. In de geconsolideerde jaarrekening wordt als bijlage de deelexploitaties van de modules opgenomen. Per deelexploitatie wordt het door elk van de deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.

I.In artikel 33lid 1wordt bestuursorganen” vervangen door:

college en raad

I.In artikel 34lid 1wordt “de besturen” vervangen door:

de colleges en raden

I.De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2016

 

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad van 10 juni 2015 in de gemeente Nijmegen,

De griffier,

drs. M.A.H. Heffels

De voorzitter,

drs. H.M.F. Bruls

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015 in de gemeente Nijmegen,

De secretaris,

drs. B. van der Ploeg

De burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls