Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkStaatscourant 2016, 66437Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan 'Provincialeweg 5-7'

Logo Bergeijk

Burgemeester en wethouders maken volgens het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de gemeenteraad op donderdag 24 november 2016 het bestemmingsplan 'Provincialeweg 5-7' met als identificatie nummer NL.IMRO.1724.BPWpro4009-VAST heeft vastgesteld.

Inzage

Met ingang van donderdag 8 december 2016 ligt het raadsbesluit en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende zes weken voor iedereen (op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk.

Het bestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de website ruimtelijke plannen van de gemeente Bergeijk, www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het bestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer.

Inhoud

Het vastgestelde bestemmingsplan “Provincialeweg 5-7” voorziet in de herontwikkeling van het agrarische bedrijfsperceel naar een burgerwoning , een niet-agrarisch bedrijf met bedrijfswoning en de realisatie van een ruimte-voor-ruimtewoning aan de Provincialeweg 5-7 te Westerhoven.

Tegen vergoeding kan een exemplaar van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan worden verkregen.

Beroep

Vanaf donderdag 8 december 2016 kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan en belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen, gedurende zes weken beroep tegen het besluit van de raad instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

Een beroep moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Tevens kan de indiener van een beroep vanaf donderdag 8 december 2016 gedurende 6 weken bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening indienen tegen het besluit van de raad.

Het besluit van de raad treedt in werking daags na afloop van genoemde beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening als hierboven genoemd is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Bergeijk, 7 december 2016

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

W.A.C.M. Wouters

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester