Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LopikStaatscourant 2016, 66394Ruimtelijke plannenOntwerpomgevingsvergunning Benedeneind NZ 344 te Benschop

Logo Lopik

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik maken ingevolge paragraaf 3.3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor het vergroten van een bestaand bedrijfsgebouw op het perceel Benedeneind NZ 344 te Benschop.

Teneinde medewerking te kunnen verlenen zijn Burgemeester en wethouders voornemens op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wabo vergunning te verlenen met een afwijkingsbesluit van het bestemmingsplan.

Ter inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit, de ruimtelijke onderbouwing en overige bijbehorende stukken liggen van 7 december 2016 tot en met 17 januari 2017 voor een ieder ter inzage op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer. Ook buiten deze openingstijden kan de aanvraag worden ingezien. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Daarnaast zijn de stukken raadpleegbaar via de website www.lopik.nl, onder “Inwoners”, “Bouwen en Wonen” en vervolgens “Uitgebreide Omgevingsvergunningen / in procedure” en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (kenmerk NL.IMRO.0331.01BeneindNZ344-OB01).

Zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan een ieder mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 3410 CB Lopik. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren, contact opnemen met de heer J. Broeke, tel: (0348) – 55 99 55.

Overeenkomst

Ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders tevens bekend dat voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbesluit, overeenkomstig artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening een overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Lopik en betrokken partijen. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt voor eenieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur.