Gemeente Littenseradiel

Logo Littenseradiel

Vaststelling bestemmingsplan ‘ Wommels IIsbaan 10

Burgemeester en wethouders van de gemeente Littenseradiel maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 7 november 2016 het bestemmingsplan WommelsIIsbaan 10’heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpplan gewijzigd vastgesteld.

Ter inzage en raadplegen van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen met ingang van 15 december 2016 gedurende zes weken (tot en met 25 januari 2017) bij de centrale balie in de hal van het gemeentehuis, Keatsebaen 1 te Wommels, ter inzage. De openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 12:00 uur, woensdag eveneens van 14:00 – 16:00 uur. Tegen betaling van de kosten wordt een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt. Het bestemmingsplan en het raadsbesluit zijn ook te raadplegen via de website van de gemeente Littenseradiel www.littenseradiel.nl (Actueel Bekendmakingen Bestemmingsplannen) en via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (Een plan bekijken Bestemmingsplannen). Het identificatienummer (ID) van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0140.BPWommelsIIsbaan10-VA01

Na dere informatie over het bestemmingsplan

In het bedrijfsgebouw op het perceel De IIsbaan 10 te Wommels was voorheen meubelhandel ‘Resi’ gevestigd. De meubelhandel is een paar jaar geleden failliet verklaard. Sindsdien staat het pand leeg. Eind 2014 werd een verzoek ingediend om het bedrijfsgebouw in te richten en te gebruiken als bedrijfsverzamelgebouw, inclusief de mogelijkheid van bedrijfswoningen. Dit is niet mogelijk op grond van de geldende beheersverordening voor het bedrijventerrein te Wommels. De gemeente heeft zich in principe en onder voorwaarden bereid gesteld medewerking te verlenen aan het planinitiatief. De gemeente vindt herinvulling van het bedrijfspand aan De IIsbaan 10 wenselijk met het oog op de vitaliteit van het bedrijventerrein waarvan het pand deel uitmaakt. Door de leegstand tegen te gaan wordt verpaupering voorkomen en de kwaliteit van het bedrijventerrein gewaarborgd. Om de herinvulling van het bedrijfspand mogelijk te maken, is besloten tot het opstellen van het bestemmingsplan ‘Wommels - IIsbaan 10’. Volgens dit bestemmingsplan zullen er maximaal 12 bedrijfsunits met een maximum van 24 bedrijven mogelijk zijn. Voorts zijn maximaal 12 bedrijfswoningen mogelijk.

W ijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn in het door de raad vastgestelde bestemmingsplan een aantal wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen hebben betrekking op het aanbrengen van een geluidscherm ter plaatse van de dakrand aan de zuidzijde van de meest zuidelijk gesitueerde bedrijfswoning. Hieraan is verbonden de bepaling, dat de meest zuidelijk gesitueerde bedrijfswoning niet eerder in gebruik mag worden genomen dan nadat het geluidscherm is gerealiseerd. Voorts heeft de raad ambtshalve een aantal wijzigingen aangebracht. Een volledige opsomming van de wijzigingen is vermeld in het raadsbesluit van 7 november 2016.

Beroepsmogelijkheid

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan betreffende het vastgestelde bestemmingsplan schriftelijk beroep worden ingediend bij de Raad van State door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

  • een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA te Den Haag.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het (besluit tot vaststelling van) het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend (zie hierna), treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het instellen van een beroepschrift schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan tijdens de terinzagetermijn - gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift - een verzoek om voorlopige voorziening (verzoek om schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet het spoedeisende belang worden aangegeven. Als het verzoek wordt gehonoreerd dan geeft de voorzitter aan op welke onderdelen van het bestemmingsplan de schorsing betrekking heeft.

Griffierecht

Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, telefoonnummer 070 - 4264426.

Welstandscriteria

In de gemeentelijke Welstandsnota valt het plangebied onder gebiedstype 6, Bedrijventerreinen. Gezien de aard van de ontwikkeling, de grootte van de bebouwing en de zichtbaarheid van de locatie zijn deze criteria niet (langer) passend. Daarom zijn in hoofdstuk 3.3 van de toelichting van het bestemmingsplan aanvullende welstandscriteria opgenomen. Omdat de toelichting niet juridisch bindend is, is in de raadsvergadering van 7 november 2016 eveneens een apart besluit tot wijziging van de Welstandsnota vastgesteld, met de criteria zoals genoemd in hoofdstuk 3.3 van de toelichting. Voor reclame-uitingen gelden de uitgangspunten die zijn benoemd in de Welstandsnota (objectgerichte criteria OT6). Aanvullend op deze criteria geldt dat er geen reclame-uitingen aan de zijde van het landschap/de Boalserter Feart (noord- en westzijde) zijn toegestaan.

Vragen?

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer S. Herrema van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 0515 - 334476.

 

Wommels, 14 december 2016.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Dr. J. Liemburg, burgemeester.

Drs. J. Folkerts, secretaris.

Naar boven