Provincie Zeeland - Verleende omgevingsvergunning en watervergunning Indaver Gevaarlijke Afval B.V. (IGA)

Logo Zeeland

Gedeputeerde staten van Zeeland en Rijkswaterstaat maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning en watervergunning hebben verleend aan IGA gelegen aan de Willemskerkeweg 5 in Hoek voor het opslaan, overslaan, ompakken, sorteren en bewerken van bij derden afkomstig en intern vrijkomende (gevaarlijke) afvalstoffen en producten. Daarnaast worden wegtransportmiddelen, spoorwagons, (tank) containers, emballage en installaties of onderdelen gereinigd.

 

De vergunningen liggen ter inzage vanaf 7 december 2016 tot en met 18 januari 2017 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur. In de Staatscourant van 7 december 2016 worden deze vergunningen gepubliceerd.

 

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpvergunningen, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpvergunningen (belanghebbenden die zienswijzen hebben over wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpvergunning) en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpvergunningen kunnen tot en met 18 januari 2017 tegen de vergunningen beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunningen treden op 19 januari 2017 inwerking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer H.S. Sastroredjo, tel. 06 51202509 van RUD Zeeland. De besluiten staan geregistreerd onder nummer W-AOV150074.

 

Naar boven