Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenStaatscourant 2016, 66210Ruimtelijke plannenPublicatiedatum: 7 december 2016

Logo Amstelveen

Startdatum beroeps termijn: 8 december 2016

Einddatum zienswijzetermijn: 18 januari 2017

Type bekendmaking: omgevingsvergunning

Zaaknummer: Z2016- 021346

Locatie : Van der Hooplaan 241

O mgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Amstelveen Midden-West, Van der Hooplaan 241 (uitgebreide procedure) en een besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder (Wgh)

Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken bekend dat zij op 25 november 2016 hebben besloten met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van 103 woningen en bijbehorende bergingen op het perceel Van der Hooplaan 241. Het gebruik voor wonen past niet binnen de geldende kantoorbestemming. Ook wordt de toegestane bouwhoogte overschreden. De maximale bouwhoogte van het gebouw bedraagt 42 m. Het totale vloeroppervlak beslaat ongeveer 12.750m2. Het buitenterrein wordt ingericht als maaiveldparkeren op eigen terrein met 144 parkeerplaatsen. Met oog op deze planologische strijdigheid is voor de realisering van voorliggend initiatief een omgevingsvergunning in afwijking van het geldende bestemmingsplan vereist.

B esluit hogere grenswaarde

Tevens maken burgemeester en wethouders van Amstelveen bekend dat zij op 30 november 2016 een besluit hebben genomen ter vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder. Het besluit hogere grenswaarden heeft betrekking op het overschrijden van de grenswaarden op de gevels van de nieuwe woningen als gevolg van wegverkeerslawaai van de Beneluxlaan en de Van der Hooplaan. Ingevolge artikel 76 van de Wet geluidhinder is het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een hogere waarde te verlenen.

Ter informatie:

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017 (6 weken) op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:

Papier

Bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

Digitaal

U kunt de digitale stukken raadplegen op:

  • de gemeentelijke website via de link: http://ro0362.ropubliceer.nl/;

  • de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0362.OIAVHB07xR-VG01

Beroepsmogelijkheid Gedurende bovengenoemde termijn kunnen degenen die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingediend of zij die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen in te dienen beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Beroep indienen kan voor burgers ook digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/.

Op het besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, een beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder andere dat het indienen van een zogenaamd “pro forma” beroepschrift niet mogelijk is. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Tegen het besluit Hogere grenswaarden staat beroep open bij de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Ook hier is het voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen.

Let op: het indienen van beroep schorst de gevolgen van het besluit niet. Indien u dit wilt, moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.