Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2016, 66161Verkeersbesluiten



Besluit tot instellen van een tweerichtingen fietspad langs de Prinsesseweg

Logo Groningen

Kenmerk: 5998135

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

 

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voorzover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de regiopolitie over de handhaafbaarheid van maatregel en plaatsing. De maatregel is conform het advies van de politie. Het advies is als bijlage bijgevoegd.

 

Motivering

In 2016 is bij onderhoudswerkzaamheden aan de Prinsesseweg, mede op verzoek van de Naussauschool, een fietsoversteek over de Prinsesseweg gerealiseerd ter hoogte van de Stadhouderslaan / Albertine Agnesstraat. Deze fietsoversteek wordt goed gebruikt en is een succes.

Veel gebruikers van de oversteek komen vanaf de Stadhouderslaan (oostzijde). Op hun route naar de fietsoversteek maken zij over circa 15 m gebruik van het eenrichtingsfietspad aan de oostzijde van de Prinsesseweg. Dit gedeelte van het eenrichtingsfietspad is gelijktijdig verbreedt om ruimte te maken voor de route van en naar de nieuwe fietsoversteek. Het is echter formeel verboden om in twee richtingen gebruik te maken van dit gedeelte van het fietspad.

Door middel van dit verkeersbesluit willen we dit gedeelte van het fietspad instellen als een fietspad wat in twee richtingen bereden mag worden. Dit doen we door het onderbord 401R ter hoogte van de aansluiting van de Stadhouderslaan te vervangen door onderbord 402, het plaatsen van bord C14 ter hoogte van de oversteek ter voorkoming dat fietsers verder tegen de richting in fietsen en het aanbrengen van een asmarkering.

In de bijlage zijn de maatregelen weergegeven.

Dit besluit dient het volgende doel uit artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

Artikel 2, eerste lid, sub c van de Wegenverkeerswet 1994: ‘het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.’ 

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot plaatsing van de volgende bebording volgens bijlage 1 van het RVV 1990:

- Onderbord 402 ter vervanging van onderbord 401r onder bord G11 ter hoogte van de aansluiting van de Stadhouderslaan op het fietspad langs de Prinsesseweg;

- Bord C14 ten zuiden van de fietsoversteek Prinsesseweg, aan de oostelijke zijde.  

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.  

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening. 

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen 

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,      

 

 E.A. Tollenaar

teamleider, directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp