Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gemert-BakelStaatscourant 2016, 66137Ruimtelijke plannenReactieve aanwijzing voor bestemmingsplan ‘Doonheide ongenummerd in Gemert’

Logo Gemert-Bakel

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 lid 6 op verzoek van de Gedeputeerde Staten bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij besluit van 22 november 2016 besloten heeft voor het bestemmingsplan ‘Doonheide ongenummerd in Gemert’ een reactieve aanwijzing te geven. De aanwijzing houdt in dat het bestemmingsplan niet in stand blijft. Dit besluit is elektronisch vastgelegd en heeft het identificatienummer: NL.IMRO.9930.ra1652Doonheideong-va01.

Inzage en b eroepsmogelijkheid

Het besluit ligt met ingang van 3 december 2016 gedurende zes weken ter inzage bij in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken. U kunt dit besluit ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep tegen de reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten staat open voor belanghebbenden.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij de Voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de beroepen te behandelen en daarover een uitspraak te doen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

Zowel voor het instellen van beroep als voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Gemert, 2 december 2016