Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 66022

Gepubliceerd op 7 december 2016 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Kennisgeving Ontwerpbestemmingsplan Sloterplas en omgeving

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het volgende bekend.

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 21 november 2016 het ontwerpbestemmingsplan Sloterplas en omgeving vrijgegeven voor terinzagelegging.

Ontwerpbestemmingsplan

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan Sloterplas en omgeving wordt (ongeveer) begrensd door Slotermeer aan de noordzijde, Slotervaart aan de oostzijde, Osdorp aan de zuidzijde en aan de westzijde door Osdorp en sportpark Ookmeer.

Met het ontwerpbestemmingsplan Sloterplas en omgeving wordt het vigerend juridisch planologisch kader, dat gedeeltelijk wordt gevormd door het bestemmingsplan Slotervaart 2007 en het Algemeen Uitbreidingsplan Tuinstad Slotermeer 1955 (vervallen per 1 juli 2013), geactualiseerd. Het ontwerpbestemmingsplan Sloterplas en omgeving is overwegend een conserverend bestemmingsplan waarin het groen en water conform de bestaande situatie zijn bestemd. In het ontwerpbestemmingsplan worden een aantal ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Dit betreffen vier horecavoorzieningen, een culturele voorziening (museum), een kiosk en sanitaire voorzieningen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Sloterplas en omgeving ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 8 december 2016 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het volgende adres:

  • Het stadsdeel Nieuw-West, Osdorpplein 1000, Amsterdam. Bel voor openingstijden, 14 020 of kijk op www.nieuwwest.amsterdam.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan Sloterplas en omgeving met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.F1310BPSTD-OW01.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam. Zienswijzen kunnen uitsluitend schriftelijk of mondeling naar voren worden gebracht. Het indienen van een zienswijze per mail is niet mogelijk.

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan contact worden opgenomen met Ruimte & Duurzaamheid, team Nieuw-West, telefoonnummer 14020.

 

Amsterdam, 7 december 2016

 

burgemeester en wethouders

 

mr. A.H.P. van Gils

secretaris

 

mr. E.E. van der Laan

burgemeester

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl