Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 14 november 2016, met kenmerk ACM/DC/2016/206825, houdende de vaststelling van het modelcontract als bedoeld in artikel 95na, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52ca, eerste lid, van de Gaswet

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 95na, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52ca, tweede lid, van de Gaswet;

Besluit:

A

Onder intrekking van het besluit van 3 april 2012, met kenmerk 103755/49, wordt het modelcontract opnieuw vastgesteld en komt te luiden zoals in bijgevoegde bijlage.

B

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de Staatscourant

C

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot vaststellen van het modelcontract voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 november 2016

Autoriteit Consument en Markt, namens deze: F.J.H. Don bestuurslid

BIJLAGEN:

 • I Modelcontract bestaande uit:

  • een Bevestigingsbrief

  • Modelcontractvoorwaarden (bijlage A)

  • Algemene Voorwaarden (bijlage B 1)

  • Kwaliteitscriteria (bijlage B 2)

  • Modelformulier voor herroeping/ontbinding (bijlage C)

BIJLAGE I: MODELCONTRACT

Bevestigingsbrief

Geachte [klant],

Welkom als klant bij [leverancier].

Inleiding vrij invulbaar. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen via een wederverkoper kan dat hier worden uitgelegd. In dat geval moeten ook de naam, het vestigingsadres en contactgegevens van de wederverkoper worden verstrekt.

Onze gegevens Gegevens leverancier

Naam:

Vestigingsadres:

Postadres:

Postcode:

Plaats:

Tel:

Fax: Indien beschikbaar

E-mailadres:

De leveranciersgegevens kunnen in plaats hiervan worden verwerkt in het briefpapier van de leverancier, zolang identiteit en contactgegevens maar helder op de eerste pagina staan weergegeven.

Uw gegevens

Leveringsadres

 

wanneer dit anders is dan het adres onder 'uw gegevens')

Naam: ……….

Naam: ......

Adres: ......

Aansluitadres: ......

Postcode: ......

Postcode: ......

Plaats: ...... Plaats: ......

 

Telefoonnummer: ......

 

E-mailadres: ...... Eventueel

 

Geboortedatum: ......

 

Bank-/Gironummer: ......

 

Klantnummer: ......

 

Uw contract

U heeft een [leverancier] Modelcontract gesloten voor de levering van…. voor onbepaalde tijd met een variabele prijs.

Elektriciteit/gas/elektriciteit en gas: hier ook aangeven de soort energie groen/grijs, de opwekkingsbron etc.

 

Datum waarop contract is gesloten:

Overeengekomen startdatum levering: invullen wat met de klant is overeengekomen.

 

De voorwaarden voor beëindiging van het contract vindt u in de Modelcontractvoorwaarden.

Uw kosten

De met u afgesproken leveringskosten bij het afsluiten van het contract

 

[Indien elektriciteit wordt geleverd]

Elektriciteit

- Variabele leveringskosten: € 0,XXXX per kWh (inclusief overheidsheffingen en btw)

Bij dubbeltarief zowel normaaltarief als daltarief aangeven en aangeven wanneer welk tarief van toepassing is.

- Vaste leveringskosten: € … per maand

- Vermindering energiebelasting: € … per maand

- Netbeheerkosten: €... per maand

 

[en/of]

[Indien gas wordt geleverd]

Gas

- Variabele leveringskosten: € 0,XXXX per m3 (inclusief overheidsheffingen en btw)

Bij dubbeltarief zowel normaal tarief als daltarief aangeven en aangeven wanneer welk tarief van toepassing is.

- Vaste leveringskosten: € … per maand

- Netbeheerkosten: €... per maand

 

Per maand gaat u een voorschot betalen van € invullen bedrag. Een keer per jaar vindt een eindafrekening plaats.

 

De tarieven kunnen wijzigen. Dit gebeurt normaal gesproken per 1/1 en 1/7 van elk jaar. U vindt de voorwaarden voor tariefwijzigingen in de Modelcontractvoorwaarden. De meest actuele tarieven zijn steeds beschikbaar op de website [www.[leverancier].nl] onder het kopje 'Modelcontract' [en op uw persoonlijke pagina www.[pagina].nl].

 

Persoonlijke pagina is optioneel.

Terugleververgoeding en salderen

Als u zelf energie opwekt en eventueel een deel daarvan terug levert geldt het volgende:

Wijze van salderen: hier informeren over de wijze van salderen

Terugleververgoeding: hier informeren over teruglevertarief

 

Meer informatie hierover vindt u … aangeven waar uitleg te vinden is

Wijze van betaling

Hier tenminste de belangrijkste informatie over wijze van betaling opnemen: Evt. voor overige betaalvoorwaarden verwijzen naar de Modelcontractvoorwaarden.

Optioneel

Waarborgsom/ andere financiële garanties

Als de klant voor het sluiten van de overeenkomst is geïnformeerd over het bestaan van waarborgen of andere financiële garanties en de voorwaarden daarbij, dit hier bevestigen.

Uw voorwaarden

Uw [leverancier] Modelcontract bestaat uit:

• Deze bevestigingsbrief

• De Modelcontractvoorwaarden (Bijlage A)

• De Algemene Leveringsvoorwaarden alsmede de [Leverancier] Kwaliteitscriteria (Bijlagen B1 en B2)

• Het Modelformulier voor ontbinding (Bijlage C) Het modelformulier voor ontbinding mag weggelaten worden als de overeenkomst niet op afstand en niet buiten de verkoopruimte is gesloten.

Bewaart u de bevestigingsbrief en Bijlagen A, B1 en B2 goed bij uw administratie.

 

Bedenktijd Informatie over de bedenktijd mag weggelaten worden als de overeenkomst niet op afstand en niet buiten de verkoopruimte is gesloten.

Indien u alsnog wilt afzien van dit contract, dan kunt u dit kosteloos doen door binnen [aantal kalenderdagen, minimaal 14] na ontvangst van deze bevestiging een verzoek tot annulering in te dienen. Hiervoor mag u gebruik maken van het bijgevoegde “modelformulier voor ontbinding/herroeping”. Meer informatie over het recht op bedenktijd en de voorwaarden daarbij kunt u vinden in de Modelcontractvoorwaarden.

Vrije tekst

 

Met vriendelijke groet,

[Leverancier]

Modelcontractvoorwaarden (bijlage A)

1. Energielevering

Productomschrijving, in te vullen door leverancier

2. Tarieven en betaling
2.1. Wijzigingen variabele leveringskosten: 2 keer per jaar
 • De variabele leveringskosten (de tarieven per kWh en m3) behorende bij het Modelcontract worden door marktontwikkelingen beïnvloed.

 • [Leverancier] kan de variabele leveringskosten aanpassen op 1 januari en 1 juli van elk jaar. Hierbij hanteert [leverancier] de volgende criteria: invullen door leverancier. De redenen voor, de omvang en de wijze van aanpassing van de kosten moeten transparant worden gespecificeerd, zodat de klant op basis van duidelijke en begrijpelijke criteria eventuele wijzigingen van deze kosten kan voorzien.

 • Bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden kan [Leverancier] de leveringskosten ook op andere momenten aanpassen.

2.2. Aankondiging wijzigingen variabele leveringskosten
 • Bij wijzigingen per 1 januari en per 1 juli wordt u tijdig voor de wijziging persoonlijk geïnformeerd over de nieuwe leveringskosten.

 • Ook bij onvoorziene tussentijdse wijzigingen (anders dan op 1 januari en 1 juli) als bedoeld in artikel 2.1 van deze Modelcontractvoorwaarden informeert [Leverancier] u hierover persoonlijk en tijdig voor de tariefwijziging.

 • De meest recente tarieven zijn altijd te vinden op de website [www.[leverancier].nl] onder het kopje 'Modelcontract' [en op uw persoonlijke pagina "www.[pagina].nl"].

Persoonlijke pagina is optioneel

2.3. Betalingsvoorwaarden
 • De betalingsvoorwaarden verbonden aan het leveren van energie vindt u in [Invullen

  waar in het modelcontract deze te vinden zijn].

of

 • De betalingsvoorwaarden verbonden aan het leveren van energie zijn:

  [In te vullen door leverancier]

2.4. Waarborgsommen/financiële garanties

[Leverancier] spreekt alleen een waarborgsom/financiële garantie met u af, nadat wij u voor het sluiten van de overeenkomst hierover en de daarbij geldende voorwaarden hebben geïnformeerd. In dat geval vindt u deze afspraak ook in de bevestigingsbrief.

3. Looptijd en opzegging

Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.1. Start levering

De levering start aansluitend op het moment dat uw contract met uw oude leverancier

rechtsgeldig eindigt of op de datum die u ons als gewenste startdatum heeft opgegeven. Het moment waarop de levering start wordt met u overeengekomen. In de bevestigingsbrief wordt de overeengekomen startdatum bevestigd.

3.2. Bedenktijd

Informatie over de bedenktijd mag weggelaten worden als de overeenkomst niet op afstand en niet buiten de verkoopruimte is gesloten.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst

te annuleren.

De bedenktijd eindigt 14 dagen na de ontvangst van uw bevestigingsbrief.

Om gebruik te maken van uw recht op bedenktijd, moet u ons,

naam

adres

telefoonnummer

Indien beschikbaar

fax

Indien beschikbaar

e-mailadres.

Indien beschikbaar

(bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te annuleren. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde “modelformulier voor ontbinding/herroeping”, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om van de bedenktermijn gebruik te maken volstaat het om uw mededeling betreffende uw annulering te verzenden voordat de bedenktermijn eindigt.

Leveringskosten na start levering indien u gebruik maakt van de bedenktermijn

Wanneer u tijdens de bedenktermijn gebruik maakt van uw wettelijk recht de overeenkomst te annuleren nadat de levering is begonnen bent u voor het reeds geleverde een vergoeding verschuldigd op voorwaarde dat u

 • uitdrukkelijk, en, indien de overeenkomst buiten de verkoopruimte is gesloten, schriftelijk of op andere duurzame gegevensdrager, heeft verzocht om tijdens de bedenktijd met levering te beginnen; en

 • bent geïnformeerd over het feit dat u de kosten voor levering moet betalen als u besluit gebruik te maken van uw recht op bedenktijd

3.3. Beëindiging contract
 • Dit contract kunt u beëindigen door opzegging bij [Leverancier] of via uw nieuwe leverancier. Opzegging is kosteloos.

 • De opzegtermijn bedraagt… [maximaal een maand]

 • Wanneer u de opzegging niet via uw nieuwe leverancier laat doen, maar zelf wenst op te zeggen, dan kunt u dit doen [telefonisch/e-mail/post (afhankelijk van wijze sluiten contract)] op [gegevens vermelden].

4. Privacy
Eigen Wbp tekst

[Leverancier] verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Uw gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, en risicobeheer. Wij gebruiken uw gegevens ook voor e-mailberichten ter promotie van producten of diensten van [Leverancier]. Dit doen wij alleen als wij u bij de aanvraag in de gelegenheid hebben gesteld aan te geven dat u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van [Leverancier], en u van deze gelegenheid geen gebruik heeft gemaakt. Wij zullen deze gegevens niet doorverkopen aan derden of aan u e-mailberichten versturen namens derden.

Bij ieder bericht dat u van ons ontvangt zit een mogelijkheid om u af te melden. Dit kan via een afmeldlink in de mail of een verwijzing in het bericht naar een locatie op website [www.leverancier.nl] waar u zich kan afmelden. Als u zich heeft afgemeld zullen wij u niet meer benaderen met commerciële e-mailberichten.

5. Voorwaarden

Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de geldende Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers, deze Modelcontractvoorwaarden en onze Kwaliteitscriteria. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Modelcontractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden, geldt hetgeen is vermeld in de Modelcontractvoorwaarden.

Algemene Voorwaarden (Bijlage B(1))

Deze zijn bij alle leveranciers overeenkomstig de geldende Algemene Voorwaarden van Energie-Nederland

Kwaliteitscriteria (Bijlage B(2))

In de Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de kwaliteitscriteria voor de dienstverlening van de leverancier. Deze betreffende de door de leverancier gehanteerde service voorwaarden, zoals de facturatie en waar de klant terecht kan met vragen, klachten en geschillen.

De leverancier moet de volgende informatie verstrekken:

 • Indien dit afwijkt van het vestigingsadres dat in de bevestigingsbrief is vermeld: het geografisch adres van de bedrijfsvestiging van de leverancier waar de klant een klacht kan indienen. Bij wederverkoop: ook het klachtadres van de wederverkoper voor zover dit afwijkt van adres genoemd in de bevestigingsbrief.

 • Informatie over gedragscodes waarbij de leverancier is aangesloten en hoe klanten een afschrift van deze gedragscode of codes kunnen verkrijgen.

 • Informatie over buitengerechtelijke klachten- en geschilbeslechtingsprocedures waarbij de leverancier is aangesloten, over de mogelijkheid van toegang tot deze procedure en de wijze waarop daar toegang toe is.

Deze informatie mag in de kwaliteitscriteria worden verstrekt maar het mag ook in de bevestigingsbrief.

Modelformulier voor ontbinding / herroeping (Bijlage C)

Dit is het modelformulier voor herroeping/ontbinding als bedoeld in artikel 6:230m, eerste lid, onderdeel h, van het Burgerlijk Wetboek

Het modelformulier voor ontbinding/herroeping mag weggelaten worden als de overeenkomst niet op afstand en niet buiten de verkoopruimte is gesloten.

TOELICHTING

1 Inleiding

 • 1. Op grond van artikel 95na, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52ca, eerste lid, van de Gaswet, zijn energieleveranciers verplicht om aan kleinverbruikers, naast eventuele andere, vrije, contract vormen, levering van energie volgens een modelcontract aan te bieden. Het modelcontract wordt vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt. Het modelcontract stelt kleinverbruikers in staat om aanbiedingen van leveranciers op eenvoudige wijze te vergelijken.

 • 2. Op 3 april 2012 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

  (NMa), nu Autoriteit Consument en Markt (ACM), het besluit met kenmerk 103755/49 (hierna: het besluit van 2012) genomen. Met dit besluit is het modelcontract voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers, als bedoeld in artikel 95na, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52ca, tweede lid, van de Gaswet (hierna: het modelcontract), vastgesteld (Stcrt. 2012, nr. 6745). Het modelcontract was opgenomen in de bijlage bij het besluit van 2012.

 • 3. Het besluit van 2012 wordt met onderhavig besluit ingetrokken. Naar aanleiding van wijzigingen in wet- en regelgeving stelt ACM een nieuw modelcontract vast. ACM neemt hierbij de uitspraak van het College van Beroep van 5 maart 2014 (vindplaats: ECLI:NL:CBB:2014:80) in acht en maakt tevens gebruik van deze gelegenheid om een aantal andere juridische verbeteringen door te voeren. Daarnaast past ACM de terminologie in het modelcontract aan, aan de geharmoniseerde begrippen die de branche heeft vastgesteld.

2 Wettelijk kader

 • 4. Artikel 52ca, eerste lid, van de Gaswet luidt als volgt:

  Leveranciers zijn verplicht om aan afnemers als bedoeld in artikel 43, eerste lid, naast eventuele andere vrije contractvormen, levering volgens een modelcontract aan te bieden.

 • 5. Artikel 95na, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 luidt als volgt:

  Leveranciers zijn verplicht om aan afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, naast eventuele andere vrije contractvormen, levering volgens een modelcontract aan te bieden.

 • 6. Artikel 52ca, tweede lid, van de Gaswet en artikel 95na, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 luiden als volgt: De Autoriteit Consument en Markt stelt het modelcontract vast, na consultatie van organisaties van leveranciers, netbeheerders en afnemers.

3 Wijzigingen ten opzichte van het besluit van 2012

 • 7. Er zijn diverse wijzigingen in dit besluit ten opzichte van het besluit van 2012. Deze worden in de volgende paragrafen behandeld.

3.1 Redactionele wijzigingen

 • 8. Tegen het besluit van 2012 is indertijd beroep ingesteld. Op 5 maart 2014 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven hierin uitspraak gedaan. In rechtsoverweging 3.2 heeft het College daarbij het volgende vastgesteld: “Het College is van oordeel dat hier sprake is van een algemeen verbindend voorschrift, waartegen ingevolge artikel 8:2, aanhef en onder a (oud), in samenhang gelezen met artikel 7:1, eerste lid van de Awb geen bezwaar en beroep openstond.”

 • 9. Nu het besluit tot vaststelling van het modelcontract als algemeen verbindend voorschrift gekwalificeerd moet worden, heeft ACM in onderhavig besluit ervoor gekozen om de Aanwijzingen voor de Regelgeving te hanteren bij de formulering van de bepalingen, alsmede de Toelichting daarop. De redactionele afwijkingen van dit besluit ten opzichte van het besluit van 2012 dienen ter verhoging van de kenbaarheid en leesbaarheid van het modelcontract als algemeen verbindend voorschrift.

3.2 Wijzigingen modelcontract

 • 10. In verband met de implementatie van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees parlement en de raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 199/44/EG van het Europees parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees parlement en de Raad (PbEU L 304/64) (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten), zijn de boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek met ingang van 13 juni 2014 gewijzigd. Door deze wetswijzigingen, voldoet het modelcontract zoals vastgesteld in bijlage 1 bij het besluit van 2012, niet meer aan de geldende wetgeving.

 • 11. ACM past het modelcontract daarom aan. Daarbij sluit ACM ook aan bij het document "Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie" (hierna: Document Informatievoorziening) dat ACM op 4 november 2014 heeft gepubliceerd. In het Document Informatievoorziening geeft ACM een toelichting op de wet- en regelgeving waaraan aanbieders van energiecontracten aan consumenten zich moeten houden als het gaat om het verstrekken van informatie.

 • 12. De boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek bevatten bijzondere regels die gelden voor overeenkomsten die worden gesloten tussen handelaren en consumenten. Leveranciers moeten het modelcontract aanbieden aan afnemers als bedoeld in artikel 95a van de Elektriciteitswet en artikel 43 van de Gaswet. De afnemers bedoeld in deze artikelen zijn afnemers die beschikken over een aansluiting met een bepaalde maximale doorlaatwaarde, ook wel “kleinverbruikers” genoemd. Kleinverbruikers kunnen zowel consumenten (zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek) als kleine ondernemers (zakelijke kleinverbruikers) zijn.

 • 13. In het modelcontract maakt ACM geen onderscheid tussen zakelijke kleinverbruikers en consumenten. De strengere regels die op grond van het Burgerlijk Wetboek gelden voor overeenkomsten met consumenten moeten daardoor ook worden toegepast als het modelcontract met zakelijke kleinverbruikers wordt gesloten. Dit houdt in dat als zakelijke kleinverbruikers het modelcontract sluiten, leveranciers dezelfde informatie moeten verstrekken die verplicht is bij het sluiten van overeenkomsten met consumenten. Daarnaast geldt het recht van ontbinding, ook als zakelijke kleinverbruikers het modelcontract sluiten. In randnummer 37 en verder licht ACM dit verder toe.

 • 14. ACM maakt tevens gebruik van deze gelegenheid om een aantal andere juridische onvolkomenheden te verbeteren. Ook heeft ACM de begrippen in het modelcontract in overeenstemming gebracht met de geharmoniseerde begrippenlijst die Energie-Nederland, de branchevereniging voor energieleveranciers, heeft opgesteld.

 • 15. Het modelcontract zoals vastgesteld met het besluit van 2012 bestaat uit de volgende onderdelen: Een Bevestigingsbrief, Modelcontractvoorwaarden, Algemene voorwaarden, Kwaliteitscriteria en een Tarievenblad.

 • 16. In de randnummers 17 tot en met 20 van dit besluit licht ACM de wijzigingen in de Bevestigingsbrief toe. Daarna licht ACM in de randnummers 21 tot en met 27 de wijzigingen in de Modelcontractvoorwaarden toe. Randnummer 28 betreft de wijziging met betrekking tot het Tarievenblad. In randnummer 29 licht ACM de wijzigingen in de Kwaliteitscriteria toe. In de randnummers 30 en 31 geeft ACM enkele aanwijzingen bij het gebruik van het modelcontract.

3.2.1 Bevestigingsbrief
 • 17. In verband met de artikelen 6:230m, eerste lid, onderdeel c, g en q, BW en 6:230t, eerste en tweede lid, BW en/of 6:230v zesde lid, BW wijzigt ACM de bevestigingsbrief als volgt:

  • ACM voegt toe de verplichting te informeren over de naam, het vestigingsadres en contactgegevens van de wederverkoper, voor zover daarvan sprake is.

  • ACM verduidelijkt dat leveranciers hun vestigingsadres moeten vermelden, door de term “adres” te vervangen door “vestigingsadres”.

  • ACM voegt toe dat leveranciers hun faxnummer moeten vermelden indien dat beschikbaar is.

  • ACM voegt toe de verplichting informatie te verstrekken over de wijze van betaling en over het bestaan van waarborgen of andere financiële garanties en de voorwaarden daarbij.

 • 18. Op grond van de artikelen 6:230m, eerste lid, onderdeel h, BW en 6:230o, eerste lid, BW, wijzigt ACM de termijn waarbinnen de klant kan afzien van het contract van minimaal 10 kalenderdagen in minimaal 14 kalenderdagen. ACM voegt een verwijzing naar het Modelformulier voor ontbinding/herroeping toe. Ook voegt ACM de optie toe om de informatie over de bedenktermijn en het Modelformulier voor ontbinding/herroeping weg te laten. Dit mag de leverancier doen in het geval het modelcontract niet op afstand en niet buiten de verkoopruimte is gesloten.

 • 19. Op grond van de artikelen 6:230m, eerste lid, onderdeel a, en 6:230t, eerste en tweede lid, BW en/of 6:230v zesde lid, BW, moet in de bevestigingsbrief informatie worden verstrekt over de voornaamste kenmerken van de overeenkomst. Bovendien moet op grond van artikel 6:230m, eerst lid, onderdeel e, en 6:230t, eerste en tweede lid, BW en/of 6:230v zesde lid, BW, informatie worden verstrekt over de prijs. In het Document Informatievoorziening heeft ACM verduidelijkt hoe deze informatieverplichtingen bij energiecontracten worden ingevuld. Overeenkomstig daarmee past ACM de bevestigingsbrief als volgt aan:

  • Aan de verplichte informatie over het contract voegt ACM toe informatie over de opwekkingsbron en de datum van het sluiten van het contract.

  • Met betrekking tot de informatieplicht over de startdatum van de levering verduidelijkt ACM dat de startdatum zoals overeengekomen met de klant moet worden vermeld. ACM verwijdert de optie dat de leverancier de klant op een later tijdstip informeert wanneer de levering start.

  • Met betrekking tot de weergave van kosten voegt ACM toe dat de leverancier moet informeren over netbeheerkosten. De optie klanten door middel van het tarievenblad te informeren over de kosten (zie ook randnummer 28) komt te vervallen. ACN verwijdert dan ook de verwijzingen naar het tarievenblad. ACM verwijdert ook de verplichting informatie te verstrekken over de netbeheerder en de gasregio van de afnemer. ACM voegt toe een informatieplicht over het bedrag waarmee de energiebelasting jaarlijks wordt verminderd. Ook voegt ACM toe dat de energieleverancier moet informeren over het normaaltarief en het daltarief als daar sprake van is. Daarbij moet de leverancier de tijden vermelden waarop deze tarieven gelden. ACM voegt toe dat de leverancier moet informeren over het betalen van voorschotten en het termijnbedrag.

  • ACM voegt toe de informatieplicht over de wijze van salderen en de terugleververgoeding voor het geval de afnemer zelf energie opwekt en eventueel een deel terug levert.

 • 20. ACM verduidelijkt dat tarieven jaarlijks op 1 januari en 1 juli kunnen wijzigen.

3.2.2 Modelcontractvoorwaarden
 • 21. Overeenkomstig jurisprudentie van het Hof van Justitie voegt ACM aan het prijswijzigingsbeding van artikel 2.1 de instructie toe dat de leverancier de redenen voor, de omvang en de wijze van aanpassing van de kosten transparant moet specificeren, zodat de consument op basis van duidelijke en begrijpelijke criteria, eventuele wijzigingen van deze kosten kan voorzien. Ten aanzien van wijzigingen op andere momenten dan 1 januari en 1 juli benadrukt ACM dat deze alleen mogelijk zijn bij zeer uitzonderlijke en onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden waardoor het onhoudbaar zou zijn om te tarieven ongewijzigd te laten.

 • 22. Overeenkomstig de jurisprudentie bedoeld in het vorige randnummer, past ACM artikel 2.2 zodanig aan dat de leverancier de klant over alle tariefwijzigingen persoonlijk en tijdig voor de inwerkingtreding moet informeren. De mogelijkheid om over tariefstijgingen achteraf te informeren komt dus te vervallen. Ook verwijdert ACM de mogelijkheid wijzingen alleen via de website bekend te maken.

 • 23. Ter verduidelijking voegt ACM artikel 2.4 toe. Dit artikel bepaalt dat de leverancier alleen waarborgsommen of andere financiële garanties kan vragen als de klant voor het sluiten van de overeenkomst is geïnformeerd over het bestaan daarvan en de voorwaarden daarbij, en de afspraak daarover in de bevestigingsbrief is vermeld. Zie hierover ook randnummer 17.

 • 24. Overeenkomstig de wijziging in de bevestigingsbrief genoemd in randnummer 19, verduidelijkt ACM in artikel 3.1 dat de leverancier de startdatum van de levering met de klant overeenkomt en in de bevestigingsbrief vermeldt.

 • 25. In artikel 3.2 voegt ACM informatie toe over de voorwaarden en modaliteiten van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 6:230m, eerste lid, onderdeel h, BW. Ook voegt ACM overeenkomstig artikel 6:230m, eerste lid, onderdeel j, BW informatie toe over kosten die de klant verschuldigd is indien hij gebruik maakt van zijn recht op bedenktijd nadat de levering op zijn verzoek al tijdens de bedenktijd is begonnen.

 • 26. Artikel 4 gaat over de voorwaarden waaronder de leverancier het e-mailadres van de klant mag gebruiken voor e-mailberichten ter promotie van zijn eigen producten of diensten. ACM brengt dit artikel in lijn met wat daarover in artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet is bepaald.

 • 27. Uit artikel 5 verwijdert ACM de verwijzing naar het Tarievenblad.

3.2.3 Tarievenblad
 • 28. Omdat de leverancier in de bevestigingsbrief de klant moet informeren welke tarieven gelden in de situatie van de klant, maakt het tarievenblad geen onderdeel meer uit van het modelcontract.

3.2.4 Kwaliteitscriteria
 • 29. In de kwaliteitscriteria voegt ACM verwijzingen toe naar de informatieverplichtingen op grond van de artikelen 6:230m, eerste lid, onderdeel d, g, n en t, BW en 6:230t, eerste en tweede lid, BW en/of 6:230v zesde lid, BW. De leverancier kan kiezen of hij deze informatie in de kwaliteitscriteria wil opnemen of in de bevestigingsbrief. Het betreft de verplichtingen informatie te verstrekken over:

  • het adres voor het indienen van klachten indien dat afwijkt van het adres dat in de bevestigingsbrief vermeldt wordt

  • de wijze van klachtafhandeling

  • relevante gedragscodes en de wijze waarop daarvan een afschrift kan worden verkregen

  • geschillenregelingen waarbij de leverancier is aangesloten de wijze waarop daar toegang toe is.

3.2.5 Overige aandachtspunten bij het gebruik van het modelcontract
 • 30. Het modelformulier voor herroeping/ontbinding als bedoeld in artikel 6:230m, eerste lid, onderdeel h, BW, wordt onderdeel van het modelcontract. In het geval het modelcontract niet op afstand en niet buiten een verkoopruimte is gesloten kan de leverancier het modelformulier weglaten.

 • 31. Voor het overige wijzigt het modelcontract niet. De aanwijzingen als opgenomen in het besluit van 2012 gelden onverkort:

  • In de bevestigingsbrief zijn de paragraaftitels verplicht. De aanspreekvorm u of je is daarbij een vrije keuze. De volgorde waarin deze vaste onderdelen worden weergegeven is niet vastgelegd. Ten aanzien van opmaak, lettertype en kleurgebruik is de leverancier vrij om een eigen vorm te kiezen. Ten aanzien van de tekst sluit de leverancier zoveel mogelijk aan bij de bewoordingen zoals deze zijn opgenomen in bijlage I. De informatie, die onder elk van de paragraaftitels vermeld moet worden, betreft een minimum.

  • De modelcontractvoorwaarden zijn, net als de bevestigingsbrief, vrij voor wat betreft opmaak, lettertype en kleurgebruik. De volgorde en de tekst van de modelcontractvoorwaarden staan echter vast. De opzegtermijn, betalingsvoorwaarden en de productomschrijving waaruit de oorsprong van de energiesoort blijkt zijn vrij in te vullen.

  • De Algemene Voorwaarden bij het modelcontract komen overeen met de algemene voorwaarden van Energie-Nederland. Daarnaast zijn de Modelcontractvoorwaarden en de Kwaliteitscriteria van toepassing. Additionele of afwijkende voorwaarden zijn niet toegestaan.

  • Zoals bepaald in artikel 5 van de Modelcontractvoorwaarden gaan de Modelcontractvoorwaarden voor op de Algemene Voorwaarden in het geval daar tegenstrijdigheden tussen bestaan.

4 Procedure

 • 32. Uit het oogpunt van een zorgvuldige besluitvormingsprocedure heeft ACM organisaties van leveranciers, netbeheerders en afnemers geraadpleegd. Dit heeft ACM gedaan door terinzagelegging van een voorstel voor een gewijzigd modelcontract, de publicatie daarvan op de website van ACM, en door eenieder de gelegenheid te bieden tot het indienen van zienswijzen. ACM heeft de aankondiging hiervan gepubliceerd in de Staatscourant. ACM heeft daarbij de gelegenheid geboden aan te geven of een reactie (bedrijfs)vertrouwelijke informatie bevat.

 • 33. ACM heeft hierop zienswijzen ontvangen van Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, de Nederlandse Energiemaatschappij B.V. en een geïnteresseerde particulier. Geen van hen heeft aangegeven dat hun reactie vertrouwelijke informatie bevat.

 • 34. Naar aanleiding van een deel van de opmerkingen van deze partijen heeft ACM het modelcontract gewijzigd ten opzichte van het ter consultatie gelegde modelcontract. Voor zover ACM de opmerkingen in de zienswijzen van partijen niet heeft overgenomen bespreekt ACM deze hieronder.

4.1 Zienswijze Energie-Nederland

 • 35. Energie-Nederland heeft in haar zienswijze op het concept besluit bezwaar geuit tegen het verplicht hanteren van het recht van ontbinding bij het sluiten van het modelcontract met zakelijke kleinverbruikers. Dit levert onnodige verplichtingen en onduidelijkheid op, aldus Energie-Nederland. Energie-Nederland vraagt zich af of dit betekent dat leveranciers ook bij andere contracten een bedenktermijn voor zakelijke kleinverbruikers moeten toepassen. Verder geeft Energie-Nederland aan dat het tot misverstanden kan leiden als slechts voor een product de voorwaarden afwijken ten opzichte van de andere producten.

 • 36. ACM houdt echter vast aan de keuze om in het modelcontract geen onderscheid te maken tussen zakelijke kleinverbruikers en consumenten en overweegt daartoe het volgende.

 • 37. De Elektriciteitswet en de Gaswet bieden bijzondere bescherming aan kleinverbruikers zonder daarbij onderscheid te maken tussen consumenten en zakelijke kleinverbruikers. Zo bepalen deze wetten dat ACM een modelcontract moet vaststellen dat leveranciers moeten aanbieden aan kleinverbruikers. Het past niet in deze systematiek om binnen dit modelcontract onderscheid te maken en aan zakelijke kleinverbruikers andere rechten toe te kennen dan aan consumenten. ACM moet er uiteraard voor zorgen dat het modelcontract in lijn is met dwingende consumentenregelgeving uit het Burgerlijk Wetboek. Dit leidt ertoe dat het recht van ontbinding onderdeel is van het modelcontract en ook van toepassing is als zakelijke kleinverbruikers het modelcontract sluiten.

 • 38. ACM vindt het bovendien belangrijk dat het modelcontract zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk blijft en vindt het ook daarom onwenselijk om binnen het modelcontract verschillende voorwaarden te hanteren voor consumenten en voor zakelijke kleinverbruikers.

 • 39. Overigens was ook in het in 2012 vastgestelde modelcontract zonder voorbehoud een bedenktermijn opgenomen. De bedenktijd was daarmee tot nu toe ook van toepassing als zakelijke kleinverbruikers het modelcontract sloten. Het is ACM niet gebleken dat deze keuze in het besluit van 2012 tot onduidelijkheid of misverstanden heeft geleid. Met de huidige aanpassing van het modelcontract beoogt ACM het modelcontract slechts in lijn te brengen met gewijzigde wetgeving. ACM handhaaft verder de keuzes die destijds zijn gemaakt. ACM benadrukt verder dat het onderhavige besluit alleen betrekking heeft op het modelcontract en dus geen gevolgen heeft voor de verplichtingen van de leverancier bij het afsluiten van andere contracten.

 • 40. Energie-Nederland heeft in haar zienswijze verder de wens geuit om in de verschillende onderdelen van het modelcontract in plaats van de term “Modelformulier voor ontbinding/herroeping” de term “Modelformulier voor annulering” te gebruiken. ACM handhaaft echter de term “Modelformulier voor ontbinding/herroeping” omdat deze term aansluit bij artikel 6:230m, eerste lid, onderdeel h, BW en bij de terminologie in Richtlijn EU 2011/83 waar dit artikel naar verwijst. Hiermee maakt ACM duidelijk dat het wettelijk voorgeschreven modelformulier wordt bedoeld.

 • 41. Energie-Nederland heeft aangegeven dat in de bevestigingsbrief de datum van sluiten van het contract geschrapt moet worden omdat deze datum niet relevant is. De einddatum van de levering zou volgens Energie-Nederland wel toegevoegd moeten worden. ACM vindt dat de datum van afsluiten van het contract dermate basale informatie is dat deze in de bevestigingsbrief moet worden opgenomen. Aangezien er geen termijn geldt voor het versturen van een bevestigingsbrief kan het bijvoorbeeld relevant zijn om de klant eraan te herinneren wanneer deze het contract heeft gesloten. In het Document Informatievoorziening is ook vermeld dat deze datum in de overeenkomst behoort te worden opgenomen. ACM handhaaft deze datum dan ook als onderdeel van de bevestigingsbrief. Aangezien het modelcontract een contract is dat voor onbepaalde tijd wordt afgesloten volgt ACM Energie-Nederland niet in haar opmerking dat de einddatum van de levering in de bevestigingsbrief toegevoegd moet worden.

4.2 Zienswijze Netbeheer Nederland

 • 42. Netbeheer Nederland heeft ACM in overweging gegeven aan het modelcontract informatie toe te voegen over de aansluiting, de netbeheerder en de verhouding tussen energieleverancier en netbeheerder. Onder verwijzing naar de verplichtingen uit de Informatiecode Elektriciteit en Gas stelt Netbeheer Nederland daarbij voor om het standaardcontract voor netbeheerders en de algemene voorwaarden van de netbeheerder als bijlagen aan het Modelcontract toe te voegen.

 • 43. ACM overweegt dat de onderhavige wijziging bedoeld is om het modelcontract in lijn te brengen met gewijzigde wetgeving en jurisprudentie.

 • 44. Weliswaar rusten bij inhuizing verplichtingen op de leveranciers op grond van de Informatiecode Elektriciteit en Gas maar dat betekent niet dat deze vaste en verplichte onderdelen van het Modelcontract moeten worden. De verplichtingen op grond van de Informatiecode staan los van het sluiten van contracten in het algemeen. Het modelcontract kan immers ook op andere momenten dan bij inhuizing worden afgesloten.

 • 45. De wijzigingen die Netbeheer Nederland voorstelt zijn geen wijzigingen zonder welke het modelcontract niet aan wet- en regelgeving voldoet. ACM wil met dit besluit geen onnodige extra verplichtingen toevoegen aan het modelcontract zoals dat in 2012 is vastgesteld. ACM neemt de aanbevelingen van Netbeheer Nederland dan ook niet over.

4.3 Zienswijze Nederlandse Energiemaatschappij B.V.

 • 46. De Nederlandse Energiemaatschappij B.V. (hierna: NLE) heeft aangegeven de informatie over de bedenktijd in artikel 3.2 van de Modelcontractvoorwaarden onnodig en te uitgebreid te vinden. ACM zou hiermee verder gaan dan op grond van de wet vereist is. NLE verstrekt informatie over de bedenktijd ook al in haar welkomstmail en bijbehorende welkomstbrief.

 • 47. ACM overweegt dat een leverancier op grond van artikel 6:230m, eerste lid, onderdeel h, van het BW verplicht is de consument te informeren over het bestaan, de voorwaarden en de modaliteiten van het recht van ontbinding. Bovendien is de leverancier op grond van artikel 6:230m, eerste lid, onderdeel j, BW verplicht te informeren over het feit dat de klant kosten verschuldigd is indien hij gebruik maakt van zijn recht op bedenktijd nadat de levering op zijn verzoek al tijdens de bedenktijd is begonnen. Bij Richtlijn EU 2011/83 zijn als bijlage 1 deel A, Modelinstructies voor Ontbinding gevoegd die een handelaar kan verstrekken om aan zijn informatieplichten van artikel 6:230m, eerste lid, onderdeel h, i, en j, BW te voldoen. Uit deze Modelinstructies kan worden afgeleid welke informatie een leverancier allemaal moet verstrekken over de bedenktijd. De informatie die ACM in artikel 3.2 van de modelcontractvoorwaarden heeft opgenomen gaat niet verder dan deze Modelinstructies.

 • 48. Op grond van 6:230t, eerste en tweede lid, BW en/of 6:230v zesde lid, BW moeten leveranciers de informatie bedoeld in artikel 6:230m BW bovendien op een duurzame gegevensdrager verstrekken aan de consument. Door deze informatie in het modelcontract op te nemen verzekert ACM zich ervan dat alle informatie op de juiste wijze wordt verstrekt. ACM volgt NLE dus niet in haar standpunt en laat de informatie in artikel 3.2 van de Modelcontractvoorwaarden staan.

4.4 Zienswijze geïnteresseerde particulier

 • 49. Een geïnteresseerde particulier heeft aangegeven het wenselijk te vinden dat de begrippen die de netbeheerders hanteren rijmen met die van de leveranciers

 • 50. ACM kan zich vinden in deze wens. De eenduidige hantering van begrippen door netbeheerders en energieleveranciers kan ACM echter niet door middel van het modelcontract afdwingen. Wel gebruikt ACM in het modelcontract de geharmoniseerde begrippen die energieleveranciers met elkaar hebben afgesproken, juist om zoveel mogelijk uniformiteit te bereiken.

5 Ten Slotte

 • 51. Gelet op het voorgaande stelt ACM het modelcontract vast overeenkomstig de bijlage bij dit besluit. Het modelcontract bestaat uit: een Bevestigingsbrief, Modelcontractvoorwaarden, Algemene Voorwaarden, Kwaliteitscriteria en het Modelformulier voor herroeping/ontbinding.

Autoriteit Consument en Markt, namens deze, F.J.H. Don bestuurslid

Naar boven