Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2016, 65836Ruimtelijke plannenKennisgeving vaststelling bestuurlijke lus bestemmingsplan “Hart van Zuid”

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat de raad van de gemeente Rotterdam op 24 november 2016 het gewijzigde bestemmingsplan “Hart van Zuid” heeft vastgesteld.

Het besluit volgt op de uitspraak (bestuurlijke lus) van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State d.d. 22 juni 2016 met nummer 201509422/1/R6 (ECLI:NL:RVS:2016:1747) over het vaststellingsbesluit d.d. 12 november 2015.

Het planidentificatienummer van het gewijzigde bestemmingsplan is NL.IMRO.0599.BPBP1028HartvanZuid-VA03.

Bestuurlijke lus

Op het vaststellingsbesluit is afdeling 8.2.2A van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen om het besluit bij te stellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.

Wijzigingen ten opzichte van het bestemmingsplan

De wijzigingen betreffende de volgende punten:

  • -

    de raad heeft artikel 4 van de planregels zodanig aangepast dat toegevoegd wordt dat uitsluitend niet-reguliere detailhandel (onder andere in de vorm van ‘grab & go’) is toegestaan, met een maximum van 2.000 m2. De oppervlakte van een winkelunit mag ten hoogste 200 m2 bedragen. In aanvulling daarop is reguliere detailhandel binnen de bestemming Gemengd-2 uitgesloten.

  • -

    de raad heeft een nadere onderbouwing van niet-retail functies vastgesteld (rapport “Hart van Zuid: niet-retail functies; onderbouwing behoefte d.d. 6 oktober 2016)

  • -

    de raad heeft een nadere onderbouwing van het aspect parkeren vastgesteld (rapport “Parkeren in Hart van Zuid”, d.d. 6 oktober 2016). Ook heeft de raad artikel 22.2 van de planregels, dat betrekking heeft op parkeren, in die zin aangepast dat bij Ahoy altijd minimaal 2.000 parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn en dat voor een (mogelijk) hotel en/of bioscoop bij Ahoy en de uitbreiding van het winkelcentrum geldt zij in hun eigen parkeerbehoefte moeten voorzien.

Terinzagelegging

Het raadsbesluit en het gewijzigde bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 9 december 2016 tot en met vrijdag 20 januari 2017 ter inzage bij de stadswinkel Centrum (Stadhuis), ingang zijde Doelwater tegenover het hoofdbureau van politie, kamer 22a.

Genoemde stukken zijn eveneens beschikbaar via de gemeentelijke website www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Belanghebbenden kunnen van zaterdag 10 december 2016 tot en met vrijdag 20 januari 2017 9 december 2016 beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad van 24 november 2016. Er kan uitsluitend beroep worden ingesteld tegen de wijzigingen die bij dat besluit zijn aangebracht, er kan geen beroep worden ingesteld tegen de overige, ongewijzigd gebleven planonderdelen.

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

Rotterdam, 7 december 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

dhr. Ch. Jäger

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling