Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2016, 65710VerkeersbesluitenBesluit tot het instellen van een tijdelijke bushalte aan de Vondellaan ten noorden van de rotonde Van Iddekingeweg-Vondellaan

Logo Groningen

Kenmerk: 5986171

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

 

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voorzover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord Nederland District Groningen Afdeling Verkeersondersteuning over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

 

Motivering

Voor de nieuwe routing en dienstregeling dienen de haltes (Jan Luykenstraat) ter plaatse van de rotonde Van Iddekingeweg –Vondellaan opnieuw ingericht te worden. Deze opgave is gevat binnen het project ARZ (Aanpak Ring Zuid). Gezien de uitvoering daarvan nog van start moet gaan en er vanaf 11 december 2016 al wel bepaalde buslijnen gaan rijden volgens nieuwe routing is het van belang dat deze bussen kunnen halteren aan de Vondellaan ten noorden van de rotonde Van Iddekingeweg-Vondellaan, in de richting van het centrum. Daarom wordt er een tijdelijke bushalte ingesteld aan de oostzijde van de Vondellaan, ten noorden van de rotonde Van Iddekingeweg-Vondellaan.

Ten behoeve van dit besluit wordt aan de oostzijde van de Vondellaan ten noorden van de rotonde Van Iddekingeweg-Vondellaan een tijdelijke bushalte ingesteld. Bij de bushalte wordt een bord L3 geplaatst.

Op de aangewezen locatie van de tijdelijke bushalte ligt een parkeerstrook met plek voor 5 parkeerplaatsen. Om het halteren voor de bus mogelijk te maken, wordt het parkeren in deze strook verboden door een gele onderbroken band aan te brengen. Ter ondersteuning van het parkeerverbod worden ook gele kruisen aangebracht in deze strook.

In de bijlage zijn de maatregelen weergegeven.

Het besluit dient het volgende doel uit artikel 2 van de wegenverkeerswet 1994:

Artikel 2, eerste lid, sub c  van de Wegenverkeerswet 1994: ‘het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan’.

 

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot:

- Het plaatsen van een tijdelijk bord L3 uit bijlage 1 van het RVV 1990 bij de tijdelijke bushalte aan de oostzijde van de Vondellaan ten noorden van de rotonde Van Iddekingeweg-Vondellaan.

- Het aanbrengen van een tijdelijke gele onderbroken band over de gehele lengte aan de oostzijde van de huidige parkeerstrook, waar de bushalte wordt ingesteld.

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken-en-beroep-indienen. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening. 

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen  

 

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,     

 

E.A. Tollenaar

teamleider, directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp