Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2016, 65689Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 november 2016, nr. 2016-0000255098, tot wijziging van de Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt in verband met wijziging van de omschrijving van de organisaties die subsidie kunnen aanvragen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

A

Artikel 1 van de Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt wordt als volgt gewijzigd:

1. De begripsbepaling ‘O&O-fonds’ komt te luiden:

O&O-fonds:

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds, opgericht:

  • a. in een bij de minister aangemelde collectieve arbeidsovereenkomst, of

  • b. voor 1 januari 2016 en waarvan het bestuur paritair is samengesteld door partijen die een collectieve arbeidsovereenkomst hebben gesloten en die aangesloten zijn bij een centrale werkgeversorganisatie respectievelijk werknemersorganisatie als bedoeld in bijlage 3 respectievelijk bijlage 4 bij deze regeling.

2. In de begripsbepaling ‘werkgeversorganisatie’ wordt na ‘vereniging met volledige rechtsbevoegdheid van werkgevers’ ingevoegd: of een stichting die werkzaam is ten behoeve van werkgevers,.

3. In de begripsbepaling ‘werknemersorganisatie’ wordt na ‘vereniging met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers’ ingevoegd: of een stichting die werkzaam is ten behoeve van werknemers,.

B

Aan artikel 9 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Indien een aanvraag wordt ingediend door een stichting die werkzaam is ten behoeve van werkgevers of ten behoeve van werknemers, wordt bij de aanvraag een document gevoegd dat is ondertekend door een centrale werkgevers- of werknemersorganisatie als bedoeld in bijlage 3 of 4 waarbij deze stichting is aangesloten.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, ingeval de regeling na 27 november 2016 in de Staatscourant wordt geplaatst, terug tot en met 28 november 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 november 2016

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

TOELICHTING

Algemeen

De Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt (hierna: regeling) kent een na overleg met de Stichting van de Arbeid tot stand gekomen eenduidige omschrijving van de organisaties die een aanvraag kunnen indienen voor subsidie op grond van de regeling. Beoogd is centrale werkgevers- respectievelijk werknemersorganisaties in aanmerking te laten komen en de daarbij aangesloten verenigingen van werkgevers respectievelijk werknemers. Naast die partijen zijn toegelaten O&O-fondsen die zijn opgericht bij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die is aangemeld bij de minister. Daarmee zijn representatieve partijen benoemd die een belangrijke rol vervullen bij de vormgeving van arbeidsmarktbeleid en die verbinding kunnen leggen tussen de landelijke sectorale organisaties en de partijen op de regionale arbeidsmarkt. In het eerste aanvraagtijdvak is gebleken dat enkele organisaties zich zien als partij met een vergelijkbare positie als de in de regeling omschreven organisaties maar niet voldoen aan deze omschrijving. De regeling biedt geen ruimte om naast de omschreven organisaties andere organisaties in aanmerking te laten komen voor subsidie. Het is ook niet passend om de regeling met terugwerkende kracht aan te passen voor het eerste aanvraagtijdvak. Daarmee zouden achteraf alsnog de spelregels worden aangepast. Organisaties die niet aan de geldende omschrijvingen voldoen maar wel een aanvraag hebben ingediend in het eerste aanvraagtijdvak zouden dan, mits zij aan de overige subsidievoorwaarden voldoen, alsnog voor subsidie in aanmerking kunnen komen, terwijl andere partijen die eveneens niet voldoen aan de omschrijvingen en daarom geen aanvraag hebben ingediend, niet alsnog een subsidieaanvraag kunnen indienen. Immers het eerste aanvraagtijdvak is per 1 oktober 2016 gesloten. Ook zou toekenning kunnen plaatsvinden terwijl andere organisaties die wel aan de omschrijvingen voldoen dan niet meer een subsidie kunnen krijgen omdat aanvragen op volgorde van ontvangst worden behandeld.

Aanpassing van de omschrijving voor het tweede aanvraagtijdvak is wel mogelijk. Daarom worden de omschrijvingen voor dat tijdvak aangepast. Daardoor komen naast verenigingen van werkgevers en van werknemers ook stichtingen in beeld die vergelijkbaar werkzaam zijn ten behoeve van werkgevers of werknemers en die, net als deze verenigingen, aangesloten zijn bij een centrale werkgevers- of werknemersorganisatie als bedoeld in de bijlagen 3 en 4 bij de regeling. Tevens worden toegevoegd bestaande O&O-fondsen die weliswaar niet zijn opgericht bij een aangemelde cao, maar die verder vergelijkbaar zijn doordat ze wel paritair bestuurd worden door werkgevers- en werknemersorganisaties die een cao hebben gesloten en die aangesloten zijn bij een centrale werkgeversorganisatie respectievelijk werknemersorganisatie.

Publicatie van deze regeling vindt niet alleen plaats in de Staatscourant, maar ook op de website van het Agentschap SZW, dat met de uitvoering van de regeling is belast.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A, onder 1

De begripsomschrijving ‘O&O-fonds’ is uitgebreid. Ook een O&O-fonds dat niet is opgericht in een bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangemelde cao kan een subsidieaanvraag indienen. Vereist is dat het bestuur paritair is samengesteld door partijen die een cao hebben gesloten. Die partijen dienen aangesloten te zijn bij een centrale werkgeversorganisatie respectievelijk werknemersorganisatie. De eis dat het fonds is opgericht voor 1 januari 2016 voorkomt dat subsidie wordt toegekend aan een fonds dat is opgericht alleen met het oog op deze regeling of nog geen rol van betekenis heeft vervuld voor dienstverlening aan werkzoekenden of op de arbeidsmarkt.

Onderdeel A, onder 2 en 3

Ook de begripsomschrijvingen van werkgevers- en werknemersorganisatie zijn aangepast. Als werkgevers- respectievelijk werknemersorganisatie wordt tevens aangemerkt een stichting die werkzaam is voor werkgevers, respectievelijk werknemers, die is aangesloten bij een centrale werkgevers- respectievelijk centrale werknemersorganisatie als bedoeld in de bijlage 3 en 4 bij de regeling.

Onderdeel C

Voorts wordt geregeld dat als bewijs van de aansluiting van een stichting bij een centrale werkgeversorganisatie, respectievelijk werknemersorganisatie een document wordt bijgevoegd dat is ondertekend door een centrale organisatie.

Artikel II

Deze wijzigingsregeling treedt in werking de dag na publicatie in de Staatscourant, zodat de gewijzigde begripsbepalingen van toepassing zijn ten aanzien van subsidieaanvragers die een subsidieaanvraag indienen in het bij de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 oktober 2016 opengestelde tweede aanvraagtijdvak.1 Dit aanvraagtijdvak loopt vanaf 28 november 2016, 9.00 uur tot en met 23 december 2016, 17.00 uur. Om zeker te stellen dat de gewijzigde begripsbepalingen van kracht worden in het tweede aanvraagtijdvak, werkt de wijzigingsregeling zo nodig terug tot en met de start van dat tijdvak op 28 november 2016.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 oktober 2016, nr. 2016-0000227939, tot openstelling van een tweede aanvraagtijdvak, vaststelling van subsidieplafonds voor dit aanvraagtijdvak en aanpassing van de subsidieplafonds voor het eerste aanvraagtijdvak in het kader van de Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt (Stcrt. 2016, 59110).