Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 november 2016, 2016-0000255201, tot wijziging van het bedrag van de tegemoetkoming arbeidsongeschikten per 1 januari 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 63a, derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75, derde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

maakt bekend:

Enig artikel

In de artikelen 63a, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, wordt ‘€ 212,06,-’ met ingang van 1 januari 2017 vervangen door: € 212,70.

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 november 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, M.A. Roscam Abbing Directeur Werknemersregelingen

TOELICHTING

De tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten is een structurele jaarlijkse tegemoetkoming waarmee het koopkrachtbeeld voor personen die recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO/WAZ/WIA/Wajong) en ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn, wordt verbeterd.

De tegemoetkoming wordt jaarlijks per 1 januari aangepast overeenkomstig de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Deze tabelcorrectiefactor bedraagt voor het kalenderjaar 2017 0,30%, hetgeen heeft geleid tot verhoging van de tegemoetkoming van € 212,06 naar € 212,70 per kalenderjaar.

Genoemd bedrag wordt vervangen per 1 januari 2017.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, M.A. Roscam Abbing Directeur Werknemersregelingen

Naar boven