Wijzigingsplan Beilerweg 38 te Hooghalen

Logo Midden-Drenthe

Ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, maken burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe bekend, dat het wijzigingsplan “Beilerweg 38 te Hooghalen” met imro-code NL.IMRO.1731.Beilerweg38HH-WVS1, ongewijzigd is vastgesteld. Directe aanleiding voor het wijzigingsplan is het verzoek om de bedrijfsbestemming die op dit perceel ligt, om te zetten in de bestemming 'Wonen - Voormalige boerderijen'.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 8 december 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het wijzigingsplan en de hierbij behorende stukken zijn in te zien op de gemeentelijke website www.middendrenthe.nl, onder ‘Bekendmakingen’. De stukken zijn tevens in te zien bij de Gemeentewinkel in het gemeentehuis in Beilen (Raadhuisplein 1).

Beroep

Gedurende de periode van inzage kan een belanghebbende die tegen het ontwerpwijzigingsplan een zienswijze heeft ingediend, tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook een belanghebbende die aan kan tonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen, kan beroep instellen. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Degene die tijdig beroep instelt, kan daarom tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze afdeling, op hetzelfde adres. Bij het verzoek om voorlopige voorziening dient een afschrift van het beroepschrift te worden gevoegd.

Informatie

Voor meer informatie over het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met de heer C. Abma van de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente Midden-Drenthe, tel. (0593) 53 93 02, e-mail gemeente@middendrenthe.nl.

Naar boven