Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2016, 65654Verkeersbesluiten   Nr. 201611151477491/ Bebouwde komgrenzen

Logo Alkmaar

Besluit tot het vaststellen van de bebouwde komgrenzen

De Unitmanager Ruimte, vakgroep verkeer en vervoer;

gelet op artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

gelet op de artikelen 48, 23 en 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

gelet op de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

overwegende

dat de bebouwde komgrenzen van de gemeente Alkmaar bij besluit van 22 februari 2011 zijn vastgesteld;

dat met de fusie van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer, de bebouwde komgrenzen opnieuw vastgesteld dienen te worden;

dat over deze verkeersmaatregel overleg is gevoerd met de politie ingevolge artikel 24 van het BABW 1990;

dat over deze maatregel daar waar van toepassing overleg heeft plaatsgevonden met andere wegbeheerders ingevolge artikel 25 van het BABW 1990;

dat bedoelde wegen gelegen zijn binnen de gemeentegrens van Alkmaar en bij deze gemeente in beheer en onderhoud zijn;

gelet op de bevoegdheid van de raad tot het vaststellen van de bebouwde komgrenzen, zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994, het besluit van de raad tot delegatie van deze bevoegdheid aan het college van burgemeester en wethouders van 3 juli 2010 en het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 april 2015 waarbij het deze bevoegdheid heeft gemandateerd aan de Unitmanager Ruimte;

b e s l u i t namens burgemeester en wethouders van Alkmaar:

de bebouwde komgrenzen op grond van de Wegenverkeerswet vast te stellen op de volgende locaties.

ALKMAAR

Straat

Omschrijving locatie

Achtergraft-> Op 10 meter ten zuiden van de Nauertogt, op de gemeentegrens met de Gemeente Langedijk

Achterweg -> Op 10 meter ten zuiden van de spoorwegovergang

Achtergeest -> Op 10 meter ten noordoosten van de aansluiting met het fietspas uit Heerhugowaard

Bergerweg -> Op 200 meter ten noorden van de Groeneweg

Berenkoog -> Ten hoogte van de westelijke aansluiting brug over het kanaal

Bestevaersraat -> Op 15 meter ten noorden van het fietspas van de Ommering

Beverkoog -> Op 40 meter ten noorden van de Nollenweg

Boekelerdijk -> Op 685 meter ten zuidwesten van de Topaasweg ter hoogte van de inrit GP-Groot

Boekelermeerweg -> Op 5 meter ten zuiden van de Fluorietweg

Bovenweg -> Op 20 meter ten zuiden van de spoorwegovergang

Daalmeerpad -> Halverwege de Laan van Keulen en de fietstunnel onder de Schagerweg, 5 meter ten zuiden van de kruising fietspad

De Helling -> Op de gemeentegrens met Sint Pancras

Diamantweg -> Op 80 meter ten zuiden van het hart van de Ommering

Dijk en Waardpad -> Op 10 meter ten noorden van de aansluiting met het Columbuspad

Groeneweg -> Op 390 meter ten westen van de aansluiting met de Bergerweg

Herenweg -> Op 50 meter ten zuiden van de Nollenweg

Helderseweg -> Op 400 meter ten noorden van de Voltastraat

Oude Helderseweg -> Op 20 meter ten oosten van de aansluiting met de Helderseweg

Helderseweg -> (Fietspad)

Hoeverweg -> Op 185 meter ten westen van de Olympiaweg

Kanaaldijk -> (Woonplaats aanduiding Koedijk nabij Priemstraat)

Kanaaldijk -> Op 10 meter ten zuiden van de Nauertogt, op de gemeentegrens met gemeente Langedijk

Kennemerstraatweg -> Op de gemeentegrens met gemeente Heiloo, juist ten zuiden van de Heilooër Tolweg

Kruissloot -> Op de gemeentegrens met de gemeente Langedijk, 200 meter ten zuidoosten van de rotonde Multatulilaan

Lorreinenlaan -> Op 10 meter ten noordwesten van het fietspad langs de Ommering

Heilooër Tolweg -> Op 100 meter ten westen van het hart van rotonde Kooimeerplein

Meerweg -> Nabij de ijsbaan langs het fietspad 20 meter ten westen van de Terborchlaan

Meerweg zuid -> Op 60 meter ten zuidwesten van de Martin Luther Kingweg

Nijenburgerweg -> Op 590 meter ten westen van de Toermalijnstraat

Nollenweg -> Op 150 meter ten zuidoosten van de Schagerweg

Nollenweg -> Op de zuidwestelijke toe- afrit 220 meter ten zuidoosten van de Hertog Aalbrechtweg

Nollenweg -> Op de noordoostelijke toe- afrit 200 meter ten zuidoosten van de Hertog Aalbrechtweg

Omval -> Op 80 meter ten zuiden van de Nieuwe Schermerweg

Oude Heilooërdijk -> Op 60 meter ten zuidoosten van de Ommering

Schagerweg -> Op 110 meter ten noorden van de Laan van Tata

Nieuwe Schermerweg -> Op 230 meter ten zuidoosten van de kruising met de Saturnusstraat

Sluispolderpad -> Op 20 meter ten westen van de Havinghastraat

Smaragdweg -> Op 10 meter ten zuiden van de zuidelijke rotonde van de toe- afrit van de Ommering

Steve Bikoweg -> Op 270 meter ten noorden van de Huiswaarderweg

T Wuiver-> Ter hoogte van de westelijke aansluiting van de fietsersbrug over de Schermerringvaart

Vondelstraat -> Op 100 meter ten noorden van het hart van de rotonde Kooimeer

Vroonemermeerweg -> Op de gemeentegrens met Sint Pancras

Korte Schermerdijk -> Nabij opgang Nieuwe Schermerweg

Westdijk -> Op 100 meter ten noorden van de Leegwaterbrug

Westerweg -> Op 20 meter ten zuidwesten van de Heilooër Tolweg

Zandersweg -> Op 60 meter ten zuidwesten van de Heilooër Tolweg

STOMPETOREN

Noordervaart (parallelweg) -> Op 157 m ten westen van de Melkweg

Provinciale weg N243 -> Op 164 m ten westen van de Oterlerweg

Fietspad (noordervaart) parallel aan de Provinciale weg N242 -> Op 56 m ten westen van de Dokter Heringastraat

Fietspad (noordervaart) parallel aan de Provinciale weg N242 -> Op 18 m ten oosten van oostelijke zijgevel Noordervaart nr 53

Oterlekerweg -> Op 4 m voor aansluiting noordelijke tak rotonde met de Buitenkruier

Noordervaart (parallelweg) -> Op 284 m ten westen van de Menningweerweg

OTERLEEK

Huygendijk N508 -> Op 85 m ten westen van de Oterlekerweg/Dorpstraat

Huygendijk N508 -> Op 86 m ten oosten van de Oterlekerweg/Dorpstraat

Noordschermerdijk -> Op 42 m ten oosten van de Oterlekerweg

Oterlekerweg -> Op 109 m ten zuiden van de Noordschermerdijk

Oterlekerweg -> Op 60 m ten noorden van de Polderweg

Polderweg -> Op 115 m ten oosten van de de Oterlekerweg

SCHERMERHORN

West Mijzerdijk -> Op thv zuidweshoek woning West Mijzerdijk nr 4, 322 m ten westen van de Oost Mijzerdijk

Oost Mijzerdijk -> Op 154 m ten noord-oosten van de West Mijzerdijk

Oosteinde -> Op 40 m ten westen van de Westdijk

Zuidje -> Op 10 m ten noorden van de provinciale weg N243

Westeinde -> thv aansluiting met Molendijk

GROOTSCHERMER

Molendijk -> Op 32 m ten zuiden van de Grootschermerweg

Kopdammerdijk -> Op 21 m ten noorden aansluiting Meerdijk

Professor Willem Schermerhornstraat -> Op 10 m ten zuid-oosten van de Meerdijk

NOORDEINDE

Noordeinde -> Op 15 m ten zuiden van de Meerdijk

Noordeinde -> Op 10 meter ten zuiden van brug in Noordeinde net ten zuiden van Noordeinde 1

GRAFT

Noordeinde -> Op 164 m ten noorden van C.J. Allertshof

Groeneweg -> Ten oosten van de brug in de Groeneweg over Mieuwijdt thv Noordeinde 3

Grafterbaan -> Op de scheiding Grafterbaan 2 en Westeinde 62

DE RIJP

Westeinde -> Op de scheiding Grafterbaan 2 en Westeinde 62

Oosteinde -> Op 32 m ten oosten van de westdijk thv nummer 55

Oosterdijkje -> Op 53 m ten noorden van de zijstraat De Eendracht , thv Oosterdijke 8a

Julianalaan -> Op 43 m ten noorden van de Provincialeweg N244

Zuiddijk -> Op 32 m ten zuiden van de Provincialeweg N244

Zuiddijk -> thv de as van de sloot ten oosten van de Zuiddijk nr 22

OOST-GRAFTDIJK

Kamerhop -> Op 53 m ten oosten van de Oostgrafdijk thv Kamerhop 109

Kanaaldijk -> Op grens tussen dorpen op 450 ten westen van Groenedijk thv Kanaaldijk 1a

WEST-GRAFTDIJK

Kanaaldijk -> Op grens tussen dorpen op 450 ten westen van Groenedijk thv Kanaaldijk 1a

Burgemeester Dalenbergstraat -> Op 50 m ten oosten van de C. Blauwstraat

Noorderstraat -> Op 52 m ten oosten van Noorderstraat (route tunnel onder Provincialeweg N244)

Noorderstraat -> Noordzijde dorp op 52 m ten noorden van eerste zijstraat (ook Noorderstraat) thv nummer 77

 

door middel van het plaatsen van de borden H1 en H2 van bijlage I behorende bij het RVV 1990, zoals aangegeven in het bij dit besluit behorende tekening met nummer 201600592.

Het besluit van 22 februari 2011 met nummer 2237 komt hiermee in zijn geheel te vervallen.

Alkmaar, 15 november 2016

Unitmanager Ruimte,

Vakgroep Verkeer en Vervoer,

mw. drs. E.C. Henstra

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG ALKMAAR. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.