Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenStaatscourant 2016, 65249OverigVERKEERSBESLUIT INHAALVERBOD CATHARINASTRAAT/KLOPPENBERGWEG

Logo Eijsden-Margraten

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, daartoe gemachtigd in artikel 18, lid 1 sub d Wegenverkeerswet 1994;

gelet op de ‘Mandaat- en machtigingsregeling van de gemeente Eijsden-Margraten 2011’ van 15 december 2010;

Overwegende;

dat de Catharinastraat en de Kloppenbergweg gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Oost-Maarland;

dat het in verband met de verkeersveiligheid niet wenselijk is dat er wordt ingehaald op de Catharinastraat tussen “de in/uitrit Camping De Oosterdriessen” en de Kasteellaan;

dat het in verband met de verkeersveiligheid niet wenselijk is dat er wordt ingehaald op de

de Kloppenbergweg tussen de Kasteellaan en de komgrens t.h.v. Kloppenbergweg huisnummer 1;

dat het instellen van een algeheel inhaalverbod op de Catharinastraat tussen “de in/uitrit Camping De Oosterdriessen” en de Kasteellaan en de Kloppenbergweg tussen de Kasteellaan en de komgrens t.h.v. Kloppenbergweg huisnummer 1 te Oost Maarland wenselijk is ;

dat de genoemde wegen c.q. weggedeelte in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Eijsden-Margraten;

dat deze aanpassing van verkeersmaatregelen tevens in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het instellen van inhaalverboden en het aanbrengen van een doorgetrokken as-markering een verkeerbesluit is vereist;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,

advies is gevraagd aan de Regiopolitie Limburg-Zuid;

dat de politie op grond van het gegeven advies d.d. 22 november 2016 de in te stellen maatregelen

aanvaardbaar en handhaafbaar acht en derhalve positief adviseert;

dat het advies van de politie als bijlage is bijgevoegd en integraal onderdeel uitmaakt van het besluit;

 

Besluit:

 

 • 1.

  tot het instellen van een algeheel inhaalverbod op de Catharinastraat tussen “de in/uitrit Camping De Oosterdriessen” en de Kasteellaan te Oost Maarland;

 • 2.

  tot het instellen van een algeheel inhaalverbod op de Kloppenbergweg tussen de Kasteellaan en de komgrens t.h.v. Kloppenbergweg huisnummer 1 te Oost-Maarland;

 • 3.

  het aanbrengen van een doorgetrokken as-markering, e.e.a. conform de bij dit besluit behorende situatietekening.

 

Margraten, 22 november 2016

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

Namens dezen,

 

Hoofd afdeling Dienstverlening

 

Tegen het besluit kan iedere belanghebbende, die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van bekendmaking (= datum van verzending) van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten.

 

Een bezwaar kan niet worden ingediend langs elektronische weg (e-mail, sms, etc.) behalve per telefax (043-4588400). Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Maastricht, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht verzoeken een voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

U kunt ook digitaal verzoeken een voorziening te treffen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Het ondertekende bezwaarschrift/verzoekschrift dient ten minste te bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener

 • 2.

  de dagtekening

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • 4.

  de gronden van bezwaar.

 

Eijsden-Margraten, 7 december 2016

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mathea Severeijns

De burgemeester, Dieudonné Akkermans