Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2016, 65103VerkeersbesluitenVerkeersbesluit

Logo Heemskerk

Burgemeester en wethouders hebben op 25 november 2016 besloten om:

 

Overwegende:

 • dat de Jan van Polanenstraat een voor het openbaar verkeer openstaande weg is die bij de gemeente in beheer is;

 • dat het college bij besluit van 5 februari 2013 (BIC/2013/14841)medewerking wil verlenen door deel te nemen in het door Metropoolregio Amsterdam op te starten aanbestedingsproject betreffende het plaatsen van publieke oplaadpalen;

 • dat het college bij besluit van 4 juli 2013 (BIC/2013/15128) instemt met het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische voertuigen op strategische locaties in Heemskerk;

 • dat de voorwaarde voor het plaatsen van een oplaadpaal is dat er per oplaadpaal een verzoek ligt van een (toekomstig) eigenaar van een elektrische auto, waarbij als richtlijn een afstand van 300 meter tot het huisadres wordt gehanteerd;

 • dat er een persbericht is opgesteld waarin aan (toekomstig) bezitters van elektrische voertuigen gevraagd wordt waar zij een oplaadpaal geplaatst willen hebben;

 • dat na sluitingsdatum van de aanvraag door de gemeente Heemskerk strategische locaties worden bepaald voor het plaatsen van een openbaar oplaadpunt voor elektrische voertuigen;

 • dat de aanvragers over de definitieve locaties door de gemeente Heemskerk op de hoogte zijn gesteld;

 • dat de oplaadpalen worden geplaatst op locaties bij bestaande parkeervakken;

 • dat deze parkeervakken worden voorzien van een symbooltegel;

 • dat de locatie is vastgesteld op de volgende locatie te weten:

 • Jan van Polanenstraat, tegenover huisnummer 2;

 • dat bovenstaande locatie een goede centrale locatie is die goed bereikbaar is;

 • dat de oplaadpaal voor iedereen toegankelijk dient te zijn en daarom moet komen op openbare parkeerplaatsen in de openbare ruimte en niet op privé terrein;

 • dat de gemeente Heemskerk het van belang vindt dat ook bezoekers van Heemskerk, die met een elektrische auto komen, de gelegenheid moeten hebben om ergens hun voertuig op te kunnen laden;

 • dat gelet op bovenstaande het wenselijk is voor het opladen van elektrische voertuigen twee oplaadpunten aan te wijzen op betreffende locaties;

 • dat in Nederland de elektrische auto in opkomst is en hierdoor meer vraag ontstaat naar oplaadpunten voor elektrische voertuigen;

 • dat de gemeente Heemskerk het gebruik van de elektrische auto wil stimuleren waardoor het faciliteren voldoende oplaadpunten een belangrijke voorwaarde is;

 • dat er reeds meerdere oplaadpunten in Heemskerk aanwezig zijn;

 • dat de elektrische personenauto is goedgekeurd door de Rijksdienst voor het wegverkeer en er dus op de openbare weg mee gereden mag worden;

 • dat de elektrische auto middels elektriciteit moet worden opgeladen;

 • dat door het gebruik van de elektrische auto een bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van het leefmilieu omdat minder CO2, fijnstof en stikstofdioxiden worden uitgestoten dan bij het gebruik van conventionele motorvoertuigen;

 • dat door het gebruik van elektrische voertuigen het gebruik van aardolie wordt verminderd;

 • dat de door het verkeer veroorzaakte geluidhinder wordt verminderd als een substantieel deel van de voertuigen door aandrijving gebruik maakt van elektriciteit in plaats van conventionele brandstof;

 • dat het ontwikkelen van duurzame alternatieven voor aandrijving van personenvoertuigen door de Gemeente Heemskerk van belang wordt geacht;

 • dat over dit besluit overleg is gevoerd met de door de korpschef van de Nationale Politie daartoe gemandateerde van de politie;

 • dat de wethouder verkeer en vervoer akkoord is met het aanwijzen van twee parkeerplaatsen per locatie ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen;

 • Gelet op de artikelen 2, lid 2 onder a, 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 62 en bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de artikelen 8, 12, 14, 24 en 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 • Gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de artikelen 12 en 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

BESLUITEN

door het plaatsen van een bord volgens model E4 van bijlage 1 van het RVV 1990, het aanbrengen van een onderbord volgens model OB504, aanduiding dat het bord alleen geldt voor de twee aangegeven parkeerplaatsen, en een onderbord met de tekst “alleen voor opladen elektrische voertuigen”, twee parkeervakken tegenover de woning Jan van Polanenstraat 2 te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen;

dat bekendmaking van het verkeersbesluit geschiedt door publicatie van dit besluit in het digitale gemeenteblad en de Staatscourant

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. U stuurt dit bezwaarschrift per brief of fax aan burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk. Indien u in het bezit bent van een DigiD-inlogcode kunt u bezwaar maken via www.heemskerk.nl. Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

uw naam en adres;

de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken (of u stuurt een kopie van het besluit mee);

de redenen waarom u bezwaar maakt;

uw handtekening.

Tijdens de bezwaarschriftprocedure kunt u, als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank

Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.