Provincie Zeeland - Besluit op mer-beoordelingsnotitie van Outokumpu Stainless B.V.

Logo Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op grond van artikel 7.11 van de Wet milieubeheer hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag overeenkomstig de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) van Outokumpu Stainless B.V., Finlandweg 1 te Westdorpe geen milieueffectrapport (MER) behoeft te worden opgesteld.

 

Het initiatief heeft betrekking op het uitbreiden van metaalverwerkend bedrijf met opslag van gevaarlijke afvalstoffen en schroot. Hiervoor is een vergunning vereist op grond van de Wabo. Voor de oprichting van de installatie geldt op grond van categorie D 18.1 en categorie D18.8 van het Besluit m.e.r. de m.e.r.-beoordelingsplicht.

 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf 8 december 2016 tot en met 19 januari 2017 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur.

 

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Indien u rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u tot en met 19 januari 2017 uw bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

 

Voor zover belanghebbenden geen bezwaar of beroep tegen het voorbereidingsbesluit in kunnen stellen, wijzen wij erop dat zij hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar kunnen maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die openstaan in het kader van nog uit te voeren vergunningprocedure op grond van de Wabo, ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot mevrouw A. van Riet, tel 06-51207879, van RUD Zeeland. Het besluit staat geregistreerd onder nummer 2016-274876.

Naar boven