Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurStaatscourant 2016, 65076VerkeersbesluitenVerkeersbesluit 3 laad- en losplaatsen Bisschopsmolenstraat en stopverboden Bisschopsmolenstraat (tussen Hof van den Houte en Voorvang).

Logo Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur,

Gelet op:

•hetgeen ten aanzien hiervan overigens in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is bepaald, alsmede op de bepalingen ter zake van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat:

 • op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemd verkeerstekens;

 • de Bisschopsmolenstraat een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder de van de Wegenverkeerswet 1994, en dat deze weg in beheer is bij de gemeente Etten-Leur;

 • de reconstructiewerkzaamheden uitgevoerd worden op de Bisschopsmolenstraat;

 • het college op 27 oktober 2015 ingestemd heeft met het ontwerptekening van de Bisschopsmolenstraat;

 • de fietsers op de rijbaan zitten tussen de Hof van den Houte en Voorvang;

 • de bevoorrading van de winkels/bedrijven gelegen aan de Bisschopsmolenstraat gebeurd via de Bisschopsmolenstraat.

het uit een oogpunt van:

•het verzekeren van de veiligheid op de weg, van het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden is het gewenst om verkeersmaatregelen in te stellen.

het gewenst is om:

 • -

  uitvoering te geven aan het collegebesluit van 27 oktober 2015 om 3 laad-en losplaatsen aan te wijzen aan de Bisschopsmolenstraat. Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekening.

 • -

  stopverboden in te stellen aan beide zijde van de Bisschopsmolenstraat (tussen Hof van den Houte en Voorvang). Een- en ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegd tekening.

motivering:

om de veiligheid van de fietsers op de rijbaan van de Bisschopsmolenstraat (tussen Hof van den Houte en Voorvang) te waarborgen worden er 3 laad- en losplaatsen aangewezen. Zo kan de bevoorrading van de winkels/bedrijven gelegen aan de Bisschopsmolenstraat veilig via de laad-en losplaatsen plaatsvinden. Instellen van een stopverbod is noodzakelijk om te kunnen handhaven wanneer er op de rijbaan wordt geladen en gelost. De veiligheid van de fietsers blijven zo gewaarborgd.

belangenafweging

•Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld danwel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord:

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met het politieteam Zuid West Brabant.

Besluiten conform bijbehorende situatietekening:

 • 1.

  door middel van het plaatsen van bord model E7 (onmiddellijk laden en lossen van goederen), 3 laad- en losplaatsen in te stellen, ter bevoorrading van de winkels/bedrijven aan de Bisschopsmolenstraat;

 • 2.

  door middel van het plaatsen van de borden E2 (stopverbod), stopverboden in te stellen op de Bisschopsmolenstraat tussen de Hof van den Houte en Voorvang).

 • 3.

  Dit verkeersbesluit openbaar bekend te maken.

 

Etten-Leur, 21 november 2016

Namens burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

A. van Heeren.

Teamleider Civiel en Cultuurtechniek

MEDEDELINGEN

Ter inzage legging

Het verkeersbesluit met de daarbij behorende tekening ligt voor een ieder ter inzage in het informatiecentrum bij de receptiebalie van het gemeentehuis gedurende 6 weken na de openbare bekendmaking

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan ieder wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is, hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben gepubliceerd. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA te Etten-Leur.

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de voorzieningenrechter een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd indien onverwijlde spoed, gelet op betrokken belangen, dat vereist. Het adres van de voorzieningenrechter is postbus 90.006, 4800 PA te Breda. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bijlage:situatietekening