Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2016, 64693Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Stadscentrum, deelplan Beukemaplein, 2015 Hoogeveen

Logo Hoogeveen

Het college van B&W heeft voor het gebied dat betrekking heeft op het huidige parkeerterrein op het Beukemaplein in Hoogeveen, een bestemmingsplan voorbereid. Het plangebied wordt in het noorden, westen en zuiden begrensd door de aangrenzende bebouwing aan het Beukemaplein en in oosten wordt het plangebied begrensd door de bebouwing aan de Beukemastraat.

Het bestemmingsplan "Stadscentrum, deelplan Beukemaplein, 2015" maakt met name de vestiging mogelijk van woningen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of aan-huis-verbonden bedrijf. Daarnaast wordt de reeds aanwezige snackbar planologisch geregeld.

Inzage

De stukken liggen van 1 december 2016 tot en met 11 januari 2017 ter inzage bij de Gemeentewinkel,  Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.  Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2015BP8017010-ON01.

Tevens zijn de stukken te raadplegen via www.hoogeveen.nl/inzage.

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze over dit ontwerpplan bij de gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met M. de Jong  via telefoonnummer 14 0528.