Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De BiltStaatscourant 2016, 64624Ruimtelijke plannenGemeente De Bilt - Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Händellaan 12, Bilthoven

Logo De Bilt

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt geeft, op grond van artikel 1.2.1a van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kennis van de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan:

 

  • Händellaan 12, Bilthoven.

Het plangebied

Het plangebied betreft het perceel Händellaan 12 te Bilthoven.

 

Aanleiding

Aanleiding voor het opstellen van het wijzigingsplan is het verzoek van initiatiefnemers om een nieuwe, extra woning te realiseren op het perceel Händellaan 12 te Bilthoven.

 

Terinzagelegging

Het ontwerpwijzigingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage van donderdag 1 december 2016 tot en met woensdag 11 januari 2017. U kunt de stukken online inzien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (planid) is: 

NL.IMRO.0310.16015WP0007-ON01

De stukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Dit is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken.

 

Indienen zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het ontwerpwijzigingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan ‘College van burgemeester en wethouders van De Bilt’. Per post via: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met de hierna genoemde contactpersoon.

 

Het is niet mogelijk via e-mail een zienswijze in te dienen.

 

Vervolgtraject

Alle zienswijzen worden opgenomen in een zienswijzennota. De zienswijzennota maakt deel uit van het door hetcollege te nemen besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan. Ingediende zienswijzen kunnen aanleiding geven tot aanpassingen. Het ontwerpwijzigingsplan wordt dan gewijzigd vastgesteld.

De bekendmaking van de vaststelling zal in het elektronisch gemeenteblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke website worden gepubliceerd. Indieners van een zienswijze worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

Meer informatie

Voor specifieke vragen en opmerkingen over het ontwerpwijzigingsplan en de procedure kunt u contact opnemen met de heer R.B.P. Verkooijen van de afdeling Beleid & Strategie van de gemeente De Bilt via telefoonnummer (030) 228 94 11.