Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2016, 64502Vergunningen

Kennisgeving hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV – Noordring, Ministerie van Economische Zaken

Van vrijdag 2 december 2016 tot en met vrijdag 13 januari 2017 liggen de besluiten ter inzage voor de hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV – Noordring (fase 5).

TenneT TSO B.V. heeft het voornemen een nieuwe hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen Beverwijk en Bleiswijk. Deze verbinding, de zogenaamde Noordring, is noodzakelijk om de levering van elektriciteit in de Randstad te kunnen blijven garanderen.

Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. Dat is gebeurd door middel van een (rijks)inpassings­plan, dat is vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast is een aantal andere besluiten nodig. Deze besluiten worden gelijktijdig met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling), maar in meerdere fasen voorbereid, onder coördinatie van de Minister van Economische Zaken.

Het gaat in deze fase (fase 5) om de besluiten vastgesteld op grond van de Waterwet, de Spoorwegwet, de Flora- en faunawet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De ontwerpen van de hierboven bedoelde besluiten in deze fase hebben van vrijdag 9 september 2016 tot en met donderdag 20 oktober 2016 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Onlangs zijn de hierboven bedoelde besluiten genomen.

De besluiten op aanvraag worden op donderdag 1 december 2016 door de Minister van Economische Zaken bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. De besluiten op aanvraag worden ook bekend­gemaakt door middel van (deze) publicatie in de Staatscourant.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van vrijdag 2 december 2016 tot en met vrijdag 13 januari 2017 de besluiten en de andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

  • Gemeente Lansingerland, Tobias Asserlaan 1, Bergschenhoek, T 14 010;

  • Gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1, Roelofarendsveen, T (071) 332 74 56;

  • Gemeente Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1, Hoofddorp, T (023) 567 46 43.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over de ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 3 december 2016 tot en met vrijdag 13 januari 2017.

Op de besluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Zonder beroepsgronden wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van Economische Zaken ter attentie van de directie WJZ (D passage 2), Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit;

  • de redenen waarom men het niet eens is met het besluit.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Over de hoogte daarvan, de manier waarop en binnen welke termijn u dit moet betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar vindt u meer informatie?

Het inpassingsplan is in digitale vorm raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Alle stukken zijn ook beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl, T (070) 379 89 79.