Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2016, 64333VergunningenVerleende Omgevingsvergunning Flaasdijk 1, Chaam

Logo Alphen-Chaam

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam deelt mede dat op 15 november 2016 een omgevingsvergunning is verleend voor het volgende project:

- het ontwikkelen van een natuurzwemplas op Vakantiepark De Flaasbloem nabij/naast het adres Flaasdijk 1 in Chaam.

 

De beslissing op de aanvraag (activiteiten: bouwen en planologisch strijdig gebruik) is voorbereid met de zogenoemde uitgebreide procedure. Gedurende de termijn van terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning zijn zienswijzen ingekomen.

 

De zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om geen omgevingsvergunning te verlenen.

 

De beschikking en bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 november 2016 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage op het gemeentekantoor te Alphen. Voorafgaand aan een inzage wordt geadviseerd om telefonisch een afspraak daarvoor te maken. De beschikking en bijbehorende stukken zijn tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl .

 

Tot en met donderdag 29 december 2016 kunnen belanghebbenden, die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze tegen de ontwerp-beschikking kenbaar te hebben gemaakt, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

De beschikking treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening binnen de beroepstermijn wordt gedaan bij de voorzieningenrechter.