Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2016, 64330VerkeersbesluitenVOORNEMEN TOT VERKEERSBESLUIT Bromfiets op de Rijbaan

Logo Heerhugowaard

Datum: 22 november 2016

Onderwerp: voornemen tot verkeersbesluit voor bromfiets op de rijbaan Westtangent, Krusemanlaan, Zuidtangent en Broekerweg

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HEERHUGOWAARD

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Motivering

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, is het gewenst om op de Krusemanlaan, de Westtangent, de Zuidtangent en de Broekerweg de bromfiets voortaan over de rijbaan te laten rijden in plaats van op het brom-/fietspad.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 • 1.

  De volgende fietspaden worden gewijzigd van brom-/fietspaden (G12a) naar verplichte fietspaden(G11). De bromfiets moet als gevolg van deze wijziging voortaan over de rijbaan gaan rijden.

  • a.

   De fietspaden aan weerszijden van de Krusemanlaan, tussen de komgrens en de Middenweg

  • b.

   De fietspaden aan weerszijden van de Westtangent, tussen de Middenweg en de Jupiterlaan

  • c.

   Het fietspad langs de Westtangent, tussen de Jupiterlaan en de aansluiting nabij de HAL-verbinding (onderdoorgang onder de Westtangent, nabij de N242)

  • d.

   De fietspaden aan weerszijden van de Zuidtangent, tussen de rotonde Parelhof en de kruising met de Gildestraat/Industriestraat. Hierbij blijft het brom-/fietspad langs de Zuidtangent tussen de Industriestraat / Gildestraat en de rotonde Broekerweg - Zuijder Vlaerdinge bestaan. Bromfietsers blijven dus onder de N242 door gaan.

  • e.

   Het fietspad langs de Broekerweg, tussen de gemeentegrens en de rotonde Zuijder Vlaerdinge. In samenwerking met de gemeente Langedijk wordt ook het aansluitende tracé geschikt gemaakt voor bromfietsers op de rijbaan.

 • 2.

  Op de Krusemanlaan is een doorsteek noodzakelijk om de fietser in oostelijke richting van de rijbaan weer terug naar het fietspad te begeleiden.

 • 3.

  Op de rotonde Broekerweg - Zuijder Vlaerdinge moet een doorsteek worden gerealiseerd om de bromfietser onder de N242 te laten rijden.

 • 4.

  Op de rotonde Oosttangent-Krusemanlaan moet verbodsbord C13 verwijderd worden. Bromfietsers mogen op dat punt hun weg over de rijbaan vervolgen.

 • 5.

  Op de volgende locaties moeten doorsteken worden verwijderd. Hierbij worden ook de informatieve borden D103(Bromfietsers naar fiets-/bromfietspad) en D104(Bromfietsers naar de rijbaan) verwijderd:

  • a.

   Voor de rotonde Middenweg-Krusemanlaan-Westtangent (op de Middenweg).

  • b.

   Op de kruising Safier-G.Rietveldweg.

  • c.

   Op de rotonde Zuidtangent-Parelhof-Dirk Camphuysensstraat wordt de doorsteek richting de Westtangent verwijderd en richting Middenwaard het bord D104(Bromfietsers naar de rijbaan.)

 • 6.

  De Westtangent, tussen de Reuzenpandasingel/ Abe Bonnemaweg en de N242, wordt doormiddel van bord C13 (Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor) gesloten voor bromfietsers. Voor de kruising zal voor bromfietser de verplichte rijrichting aangegeven met de borden D7 (komende vanaf de Westtangent), D6r (komend vanaf de Reuzenpandasingel) en D6l (komend vanaf de Abe Bonnemaweg). Deze borden worden aan beide zijden van de weg geplaatst en op enkele tientallen meters voor de kruising voorzien van een vooraankondiging. Ook op de borden L4 wordt doormiddel van miniatuurversie van bord C13 de verboden richtingen aangegeven.

 

Met het bovenstaande wordt beoogd de bromfiets over de rijbaan te laten rijden, zoals gebruikelijk is binnen de bebouwde kom in Nederland. De fietspaden langs deze wegen zijn smal. Als de bromfiets op de rijbaan rijdt neemt het ongevalrisico tussen bromfiets en fietsverkeer en tussen bromfiets en autoverkeer af (met name bij kruisingen). Het snelheidsverschil tussen de auto en de bromfiets is kleiner (50 km/u versus 45 km/u) dan het verschil tussen de fiets en de bromfiets (18 km/u versus 45 km/u). Zelfs op het wegvak Westtangent, tussen de Zuidtangent en de Reuzenpandasingel, waar het autoverkeer gemiddeld wat harder rijdt dan 50 km/u is het snelheidsverschil relatief klein. Op dit wegvak kan de bromfiets overigens, bij een gebrek aan tegemoetkomend verkeer en de aanwezigheid van 2 rijstroken per richting veilig gepasseerd worden. Met deze maatregelen wordt de bromfiets minder vaak van en naar de rijbaan geleid en ontstaat er een eenduidige beleid ten aanzien van de bromfietser in Heerhugowaard. Op alle andere wegen met maximumsnelheid 50 km/u rijdt de bromfiets immers al jaren op de rijbaan. Uitgebreide motivatie en onderbouwing voor het verhuizen van de bromfiets naar de rijbaan is te vinden in de bijlage (Bij16-536)

 

Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg gehoord. In dit geval is overleg gevoerd met buurgemeente Langedijk en met de beheerder van provinciale weg N242.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd, namens de korpschef, met een vertegenwoordiger van de politie, eenheid Noord-Holland.

 

ONTWERPBESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen spreken burgemeester en wethouders het voornemen uit om de bromfiets op de volgende wegvakken over de rijbaan te laten rijden en de parallel liggende fietspaden niet voor bromfietsers toe te staan:

 • Krusemanlaan, tussen de komgrens en de Middenweg

 • Westtangent, tussen de Middenweg en de aansluiting nabij de HAL-verbinding (onderdoorgang onder de Westtangent, nabij de N242

 • de Zuidtangent, tussen Oosttangent en de kruising met de Gildestraat/Industriestraat.

 • de Broekerweg, tussen de gemeentegrens en de rotonde Zuijder Vlaerdinge.

Bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990:

Bijlage 1, hoofdstukken C Geslotenverklaring, D rijrichting, G Verkeersregels en L Informatie

Bordnummer Omschrijving

G12a fiets-/bromfietspad

G11 verplicht fietspad

C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor

D7 Gebod tot het volgen van een van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven (Verplicht links of rechtsaf) met onderbord: geldt alleen voor bromfietsers

D6r Gebod tot het volgen van een van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven (Verplicht rechtdoor of rechtsaf) met onderbord: geldt alleen voor bromfietsers

D6l Gebod tot het volgen van een van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven (Verplicht rechtdoor of linksaf) met onderbord: geldt alleen voor bromfietsers

L4 Voorsorteren

 

MEDEDELINGEN

Wilt u het besluit inzien?

Het besluit ligt tot en met 6 januari 2017 ter inzage. U kunt het besluit op de informatiebalie van het Gemeentehuis Heerhugowaard, Parelhof 1, inzien op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 10:00 tot 20.00 uur.

Welke stukken liggen ter inzage?

 • Het ontwerp verkeersbesluit

 • Een uitgebreide onderbouwing van het ontwerp besluit

Wilt u uw mening geven?

Voordat het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit neemt, wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken, dat is tot en met 6 januari 2017. De gemeente volgt in dit geval de procedure volgens de artikelen 3:15 en 3:16 Algemene wet bestuursrecht.

Het is voor iedereen mogelijk zijn mening te geven over dit ontwerpbesluit. Dat kan door het indienen van een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Een zienswijze kan schriftelijk , per e-mail of mondeling worden ingediend. Wilt u uw zienswijze mondeling toelichten, maak dan eerst een afspraak bij de gemeente via tel. 14 072. De gemeente zal, mochten er meer mensen behoefte hebben om een mondelinge zienswijze te geven, mogelijk een hoorzitting organiseren.

De zienswijzen op het ontwerpbesluit zullen worden meegenomen in de definitieve beslissing van burgemeester en wethouders. Op het definitief besluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit. (of kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest)

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met dhr. J.A.G. de Leur, tel 14 072, of via e-mail naar post@heerhugowaard.nl